Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Prof. dr hab. Wojciech Blajer

Prof. dr hab. Wojciech Blajer

| e-mail: wojciech.blajer@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 80

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Brązu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Ukończył studia w zakresie archeologii Polski i powszechnej w latach 1973-1978. W latach 1978-1979 pracownik Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zaś w latach 1979-1980 Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Od 1980 roku pracuje w IA UJ. W 1988 roku obronił pracę doktorską, zaś w 2001 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną.
W latach 1990-1991 stypendysta Fundacji im. A. von Humboldta (pobyt naukowo-badawczy w Münster).

W 2017 r. otrzymał tytuł profesora. Autor lub współautor około 150 publikacji, w tym 6 książek

Zainteresowania naukowe

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie środkowej ze szczególnym uwzględnieniem procesów kulturowych starszej i środkowej epoki brązu (kultura trzciniecka, kultury mogiłowe, początki kultur pól popielnicowych)
Typologia i chronologia wyrobów brązowych (szczególnie ozdób)
Problematyka chronologii i interpretacji skarbów wyrobów metalowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie

Najważniejsze publikacje

  • Die Arm- und Beinbergen in Polen, Prähistorische Bronzefunde, X, 2, München 1984
  • Stan badań nad południowym zasięgiem kultury trzcinieckiej, Acta Archaeologica Carpathica, 24, Kraków 1985, s.61-88
  • Skarby z wczesnej epoki brązu na ziemiach polskich, Prace Komisji Archeologicznej PAN Kraków, 28, Wrocław 1990
  • Ze studiów nad skarbami okresu halsztackiego w Polsce, [w:] Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów 1992, s.101-110
  • Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach polskich, Prace Komisji Archeologicznej PAN o/Kraków, 30, Kraków 1999
  • Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich (red. S. Czopek), Kraków 2001
  • Die Ausgrabungen an der Fundstelle 5 in Lipnik, Kr. Przeworsk (Siedlung der Trzciniec-Kultur, Gräberfeld der Tarnobrzeg-Gruppe), in den Jahren 2004-2006 (7.-9. Grabungssaison), Recherches Archéologiques, Nouvelle Serie, 1, Kraków 2009, s. 73-82
  • Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami, Kraków 2013
  • The West Carpathians as a Contact Zone in the Bronze Age in Light of Hoards and Isolated Finds of Metal Objects, [w:] Settlement, Communication and Exchange Around the Western Carpathians. International Workshop held at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków, October 27-28, 2012 (red. T.L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg, J. Ociepka), Archaeopress Archaeology, Oxford 2014, s. 287-295
  • Skarb brązowy z Radymna – spojrzenie po latach, Materiały Archeologiczne 41, 2016 (2017), s. 183-204

Widok zawartości stron Widok zawartości stron