Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy Instytutu Archeologii UJ

​Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak | »info | e-mail
Zajmuje się problematyką epoki kamienia a w szczególności zagadnieniami związanymi z europejskim osadnictwem wczesnorolniczym, archeologią górską, początkami pasterstwa, procesami neolityzacji w centrach wczesnorolniczych i na obszarach peryferyjnych i krzemieniarstwem epoki kamienia i epoki brązu a także paleolitycznym osadnictwem jaskiniowym. Kieruje wykopaliskami na licznych stanowiskach w Polsce południowej. Jest członkiem licznych organizacji naukowych i redakcji oraz autorem ponad 140 prac naukowych w tym 6-ciu książek.

​Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

​Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz | »info | e-mail
Zajmuje sie zagadnieniami sztuki i archeologii Bliskiego Wschodu i Egiptu, szczególnie koncentrując się na problemach związanych z początkami cywilizacji i powstawaniem państw na tych obszarach, ikonografią i symboliką władzy, sztuką egipskiego okresu pre- i wczesnodynastycznego. Brał udział w badaniach wykopaliskowych w Egipcie (Aleksandria, Qasr el Sagha), Sudanie (Kadero, Soniyat), Bułgarii i na Spitsbergenie. Kieruje wykopaliskami w Tell el-Farcha (Egipt). Autor 6-ciu książek i kilkudziesięciu artykułów.

​Prof. dr hab. Jan Chochorowski

Prof. dr hab. Jan Chochorowski | »info | e-mail
Specjalista w zakresie archeologii prahistorycznej i wczesnohistorycznej późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz archeologii historycznej obszarów polarnych. Zajmuje się głównie problematyką genezy i rozwoju koczowniczej formacji cywilizacyjnej, zwłaszcza dziejami i kulturą wczesnohistorycznych koczowników (Kimmerów, Scytów, Sarmatów) a także rozwojem osadnictwa obronnego w pradziejach. Prowadził liczne wykopaliska na terenie Polski oraz na Saharze, w Bułgarii, na Spitsbergenie i na Ukrainie. Autor i współautor ponad 160 publikacji i 6-ciu książek.

​Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka | »info | e-mail
Zajmuje się zagadnieniami sztuki i archeologii starożytnej Grecji i Cypru, ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki. Interesuje się zagadnieniami kolonii greckich nad Morzem Czarnym, historii archeologii śródziemnomorskiej i zabytkami antycznymi w zbiorach polskich. Od wielu lat bierze udział w wykopaliskach w Nea Pafos na Cyprze, opracowując ceramikę hellenistyczną. Jest autorką dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów.

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko | »info | e-mail
Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę okresów przedrzymskiego i rzymskiego oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum. Koncentrują się one zwłaszcza na problematyce chronologii i zróżnicowania kulturowego wybranych grup zabytków, m.in. części stroju używanego przez ludność Barbaricum w okresie rzymskim, a także na powiązaniach z terenami państwa rzymskiego oraz na zagadnieniach osadnictwa Polski południowo-wschodniej i całej strefy zachodnich Karpat od okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów. Prowadziła badania na kilku stanowiskach w Polsce. Autorka ponad stu publikacji, w tym 3 książek oraz współautorka dwóch książek.

Prof. dr hab. Wojciech Blajer

Prof. dr hab. Wojciech Blajer | »info | e-mail
Jego działalność dotyczy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, a zwłaszcza problematyki podłoża, genezy i początków kultur pól popielnicowych oraz znaczenia kultur trzcinieckiej i łużyckiej w Polsce południowej. Drugi nurt badań wiąże się ze zróżnicowaniem poszczególnych kategorii wyrobów metalowych oraz zagadnieniami chronologii i interpretacji skarbów brązowych na ziemiach polskich na szerokim tle europejskim. Prowadził badania na wielu stanowiskach w Polsce. Autor około 50 publikacji, w tym 2 książek.

​Prof. dr hab. Jacek Poleski

Prof. dr hab. Jacek Poleski | »info | e-mail
Głównym obszarem zainteresowań badawczych jest archeologia wczesnego średniowiecza. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem ośrodków grodowych w tym czasie na terenie Małopolski, jak i w problematyce chronologii tego okresu. Drugi nurt jego badań to zagadnienia metodyki badań stanowisk wielowarstwowych oraz zastosowania technik komputerowych w rekonstrukcji obiektów archeologicznych i interpretacji zdjęć lotniczych stanowisk archeologicznych. Prowadził badania na kilku grodziskach w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i jednej książki.

Dr hab. Marek Nowak, prof. UJ

Dr hab. Marek Nowak, prof. UJ | »info | e-mail
Specjalizuje się w problematyce młodszej epoki kamienia Europy ze szczególnym uwzględnieniem procesów neolityzacji Europy środkowej i Półwyspu Bałkańskiego. Kolejny nurt zainteresowań stanowią zagadnienia paleośrodowiskowe, paleoosadnicze i paleoekonomiczne, związane z młodszą epoką kamienia i możliwości stosowania w tych badaniach metod statystycznych. Brał udział w wykopaliskach na wielu stanowiskach w Polsce i zagranicą. Autor około 50 publikacji, w tym 3 książek.

Dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ

Dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ | »info | e-mail
Specjalizuje się w dziedzinie numizmatyki greckiej i rzymskiej ze szczególnym uwzględnieniem mennictwa archaicznego i klasycznego w Azji Mniejszej i na wybrzeżach Morza Czarnego; drugi nurt jego działalności dotyczy rzeźby i architektury greckiej okresu klasycznego i hellenistycznego oraz rzymskiej okresu republiki. Jego ostatnie badania koncentrują się na symbolice zwycięstw morskich w okresie hellenistycznym. Jest autorem kilkunastu artykułów.

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ | »info | e-mail
Specjalizuje się w problematyce okresów przedrzymskiego  i rzymskiego i oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na terenie  środkowoeuropejskiego Barbaricum. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień przemian osadniczych i gospodarczych zachodzących na terenach Barbaricum, a ostatnio także wokół zróżnicowania obrzędowości funeralnej ludności kultury przeworskiej . Bierze udział w licznych badaniach terenowych. Autorka siedemdziesięciu artykułów, dwóch książek, współautorka jednej książki.

​Dr hab. Marcin Przybyła, prof. UJ

Dr hab. Marcin Przybyła, prof. UJ | »info | e-mail
Jego zainteresowania koncentrują się na archeologii środkowoeuropejskiej epoki brązu. Szczególnie zajmuje się kwestiami związanymi z formami osadnictwa w strefie Karpackiej, oraz chronologią i zróżnicowaniem kulturowym na obszarze dorzecza Dunaju, a także zagadnieniem rekonstrukcji mechanizmów dalekosiężnych powiązań w związku z przekształceniami systemów społecznych i gospodarczych.

Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ

Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ | »info | e-mail
Interesuje się zagadnieniami sztuki i archeologii Mezoameryki oraz problemem upadku klasycznej cywilizacji Majów, struktury osadnictwa i paleodemografią na nizinach Majów. Prowadzi studia nad ikonografią Majów i innych kultur Mezoameryki oraz przemianami kulturowymi w późnym okresie archaicznym i okresie klasycznym na terenie Wschodniego Obszaru Leśnego Ameryki Północnej. Brał udział w badaniach wykopaliskowych w Meksyku i Gwatemali.

​Dr Mariusz Jucha

Dr Mariusz Jucha | »info | e-mail
Zajmuje się zagadnieniami z zakresu historii, sztuki i architektury starożytnego Egiptu. Prowadzi studia nad ceramiką egipską i architekturą starożytnego Egiptu. Brał udział w wielu ekspedycjach wykopaliskowych w Egipcie (Tell el-Farcha, Sakkara, Tell Atrib, Deir el-Bahari, Naqlun, Qasr el-Sagha).

Dr Michał Wasilewski

Dr Michał Wasilewski | »info | e-mail
Doktor nauk o Ziemi, geoarcheolog. Ukończył geologię na Akademii Górniczo-Hutniczej i archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół możliwości zastosowania metod przyrodniczych w badaniach archeologicznych. Zajmuje się również zagadnieniami zasiedlenia i wczesnych faz rozwoju kultur Nowego świata oraz prehistorią Ameryki Południowej. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów z pogranicza geologii i archeologii. Ma w swoim dorobku dwie publikacje książkowe. Uczestniczył w licznych ekspedycjach naukowych w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Dr Przemysław Nocuń

Dr Przemysław Nocuń | »info | e-mail
Specjalizuje się w archeologii prawnej oraz w archeologii późnośredniowiecznych zamków. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem zamków w krajobrazie kulturowym średniowiecznej Europy środkowej. Zajmuje go również problematyka archeologii i kultury średniowiecznego Zakaukazia (przede wszystkim Gruzji). Autor kilkudziesięciu publikacji.

​Dr Marzena Przybyła

Dr Marzena Przybyła | »info | e-mail
Interesuje się problematyką związaną z przemianami kulturowymi na obszarze Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów, zwłaszcza tematyką zróżnicowania kulturowego i kierunków kontaktów populacji zamieszkujących rejon basenu Morza Bałtyckiego w III i IV w. po Chr. oraz badaniami nad zróżnicowaniem społecznym.

​Dr Joanna Dębowska-Ludwin

Dr Joanna Dębowska-Ludwin | »info | e-mail
Specjalizuje się w tematyce związanej z egipskim obrządkiem pogrzebowym w okresie pre- i wczesnodynastycznym. Wieloletni członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu, w ramach której nadzoruje prace na cmentarzysku w Tell el-Farcha. Autorka kilkunastu artykułów naukowych.

Dr Anna Gawlik

Dr Anna Gawlik | »info | e-mail
Specjalizuje się w zakresie archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza Europy środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnohistorycznych społeczności koczowniczych na stepach azjatyckich i wschodnioeuropejskich (przede wszystkim Scytów). Kolejnym nurtem zainteresowań są badania nad rytualnymi i kultowymi formami obrządku pogrzebowego w środowisku kultury łużyckiej. Autorka kilku artykułów.

​Dr Radosław Palonka

Dr Radosław Palonka | »info | e-mail
Zajmuje się archeologią i historią kultur indiańskich Ameryki Północnej, z uwzględnieniem analizy struktur społecznych i osadniczych obszarów Południowego Wschodu oraz Południowego Zachodu. Uczestnik wielu projektów i badań archeologicznych w USA, m.in. realizujących programy współpracy archeologów i antropologów ze współczesnymi społecznościami indiańskimi.

​Dr Piotr Kołodziejczyk

Dr Piotr Kołodziejczyk | »info | e-mail
Specjalizuje się w tematyce związanej z egipskim okresem pre- i wczesnodynastycznym oraz zachodzącymi wówczas procesami społeczno-ekonomicznymi. Wieloletni członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu. Zajmuje się także nowoczesnymi technikami badawczymi oraz promocją i popularyzacją archeologii i wiedzy o przeszłości.

​Dr Dariusz Niemiec

Dr Dariusz Niemiec | »info | e-mail
Zajmuje się w zagadnieniami archeologii historycznej późnego średniowiecza. Głównym nurtem jego specjalistycznych studiów w tym zakresie jest szeroko rozumiana problematyka tzw. archeologii miejskiej, która znalazła odzwierciedlenie w przygotowywanej przez niego rozprawie doktorskiej, dotyczącej archeologicznego aspektu badań nad powstaniem i rozwojem miast lokacyjnych w średniowiecznej Ziemi Krakowskiej.

Dr Michał Wojenka

Dr Michał Wojenka | »info | e-mail
Ukończył studia w roku 2004 broniąc pracę magisterską pt. Wielkość i rozplanowanie umocnień wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich okresu plemiennego z ziem polskich, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Parczewskiego w Instytucie Archeologii UJ. Zainteresowania wczesnośredniowieczną architekturą obronną zaowocowały również tematem pracy doktorskiej (Grody wczesnośredniowieczne Polski, Czech i Słowacji (VIII-X wiek). Wielkość i rozplanowanie), obronionej w roku 2010 (promotor: prof. dr hab. Michał Parczewski, Instytut Archeologii UJ).

​Dr Marcin Czarnowicz

Dr Marcin Czarnowicz | »info | e-mail
W swojej pracy skupia się nad prehistoria terenów wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego ze szczególnym uwzględnieniem okresów pre- i wczesno dynastycznych w Egipcie oraz Chalkolitu i Wczesnego Brązu w Palestynie.

Dr Joanna Zagórska-Telega

Dr Joanna Zagórska-Telega | »info | e-mail
Zainteresowania badawcze dr J. Zagórskiej-Telegi koncentrują się szczególnie na zagadnieniach związanych z przemianami obrządku pogrzebowego w młodszym i późnym okresie rzymskim.

Dr Łukasz Oleszczak

Dr Łukasz Oleszczak | »info | e-mail
Asystent naukowy w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu Instytutu Archeologii UJ. Ukończył studia w zakresie archeologii śródziemnomorskiej (2003) oraz archeologii Polski i powszechnej (2008). W latach 2005-2010 prowadził liczne ratownicze badania wykopaliskowe związane z budową autostrad. Od 2012 roku prowadził badania wykopaliskowe na terenie Północnego Ałtaju. W latach 2015-2018 zrealizował projekt Północny Ałtaj we wczesnej epoce żelaza – badania wykopaliskowe i analiza źródeł (program Preludium NCN). W roku 2017 obronił pracę doktorską.

Dr Michał Kasiński

Dr Michał Kasiński | »info | e-mail
Zajmuje się zagadnieniami przemian kulturowych i osadniczych na terenie środkowej Europy w młodszym okresie przedrzymskim ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących na pograniczu kultury przeworskiej oraz jastorfskiej. W kręgu jego zainteresowań jest również zagadnienie wykorzystania systemu informacji geograficznej GIS w badaniach nad osadnictwem pradziejowym. Uczestniczył z referatami w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych (Berlin, Stambuł).

Dr Kamil Kopij

Dr Kamil Kopij | »info | e-mail
Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Uczestnik misji archeologicznych, m.in. w Koszarach na Ukrainie, Nea Paphos na Cyprze, Jiyeh w Libanie, Risan w Czarnogórze (projekt: „Rhizon/Risinium: stolica królowej Teuty, kolonia grecka, municipium rzymskie” w roku 2009) i Novae w Bułgarii (projekty: „Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Szpital wojskowy” w latach 2006-2007, 2009-2010 oraz „Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań.

Dr Magda Cieśla

Dr Magda Cieśla | »info | e-mail

Zaintereoswania naukowe skupiają się wokół osadnictwa neandertalskiego w Europie Środkowej, osadnictwa w epoce kamienia na obszarach górskich (ze szczególnym uwzględnieniem Karpat) oraz
eksploatacja i transport surowców kamiennych w paleolicie Karpat i terenów sąsiadujących.

Dr Paweł Gołyźniak

Dr Pawel Gołyźniak | »info | e-mail
Jego głównym polem badawczym jest starożytna i nowożytna gliptyka (sztuka rytowania kamieni szlachetnych i półszlachetnych). Bada w jaki sposób gemmy mogły być użyteczne w antycznej propagandzie, jaka była ich rola społeczna oraz jak kształtują się związki pomiędzy numizmatyką a gliptyką w starożytności. Opracowuje liczne i zróżnicowane pod względem kulturowym i chronologicznym kolekcje zabytków gliptyki. W 2017 roku opublikował studium poświęcone antycznym gemmom z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie (Ancient Engraved Gems in the National Museum in Krakow).

Dr Barbara Witkowska

Dr Barbara Witkowska | »info | e-mail

Archeolog w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

Dr Katarzyna Radnicka

Dr Katarzyna Radnicka | »info | e-mail

Asystent badawczy w Zakładzie Archeologii Nowego Świata. Specjalizuje się w archeologii i sztuce Majów.Od 2015 zaangażowana w prace badawcze i konserwatorskie malowideł ściennych pochodzących z okresu kolonialnego, odkrytych w kilku prywatnych domach Majów Ixil, w mieście Chajul, położonym w Departamencie El Quiche, w środkowo-zachodniej Gwatemali.

​Mgr Karol Dzięgielewski

Mgr Karol Dzięgielewski | »info | e-mail
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002). Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską na temat przemian społeczno-kulturowych we wczesnej epoce żelaza na terenie Pomorza Wschodniego. Od 2005 r. zatrudniony na etacie samodzielnego archeologa w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu Instytutu Archeologii UJ.

Mgr Urszula Bąk

Mgr Urszula Bąk | »info | e-mail

Archeolog i rysownik. Zainteresowania badawcze dotyczą archeologii epoki brązu. Uczestniczka w licznych badaniach archeologicznych.

Mgr Urszula Socha

Mgr Urszula Socha | »info | e-mail

Archeolog i rysownik. Zainteresowania badawcze dotyczą archeologii epoki żelaza. Uczestniczka w licznych badaniach archeologicznych.

Mgr Mateusz Biborski

Mgr Mateusz Biborski | »info | e-mail
W w kręgu jego zainteresowań pozostają prace związane z konserwacją zabytków archeologicznych i rzemiosła artystycznego oraz nieniszczące badania nad nowymi metodami konserwacji przy wykorzystaniu mikroskopu skaningowego, spektrografu rentgenowskiego oraz technik oczyszczania i redukcji  korozji w niskociśnieniowej komorze plazmowej.

Mgr Grzegorz Bąk-Pryc

Mgr Grzegorz Bąk-Pryc  | »info | e-mail
Archeolog. Pracownik w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu. Współorganizator i zastępca kierownika badań na stanowisku w Tell el-Murra (Egipt). Członek ekspedycji archeologicznej na stanowisku w Tell el-Farkha (Egipt). Kierownik i uczestnich licznych badań wykopaliskowych w Polsce. Prezes Fundacji Archaeologica działającej przy Instytucie Archeologii UJ.

Mgr Łukasz Miszk

Mgr Łukasz Miszk | »info | e-mail
Członek misji archeologicznej Zakładu Archeologii Klasycznej UJ w Nea Pafos na Cyprze. Kierownik i uczestnik licznych badań wykopaliskowych w Polsce. Brał udział w zagranicznych misjach archeologicznych na Ukrainie, w Bułgarii, we Włoszech oraz na Cyprze.

Mgr Michał Mazur

Mgr Michał Mazur | »info | e-mail
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na analizach struktur osadniczych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w południowej części ziem polskich. Jednym z nurtów  zainteresowań pozostają badania rozwoju struktur osadniczych, np. wzdłuż większych cieków wodnych (np. międzyrzecze Wisłoki i Dunajca) albo w strefie o charakterze górskim (tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej)

Mgr Anna Kraszewska

Mgr Anna Kraszewska | »info | e-mail
Pracownik techniczno-naukowy Zakładu Epoki Kamienia od 2012 r. Studiowała w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magisterium uzyskała na podstawie pracy pt. "Analiza technologiczno-typologiczna materiałów krzemiennych z pracowni krzemieniarskiej Brzoskwinia I/78", pisanej w  pod kierunkiem prof. dr hab. B. Gintera w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Mgr Jakub Skłucki

Mgr Jakub Skłucki | »info | e-mail
Pracownik Zakładu Archeologii Epoki Kamienia od 2020 roku.Współkierownik i uczestnik licznych badań archeologicznych w kraju, np.: Jaskinia Ciemna, Jaskinia w Obłazowej, Stary Sącz 40 oraz za granicą, np.: Jaskinia nad Huczawą (Słowacja), Tel Erani (Izrael), Tell el-Farkha (Egipt).

Mgr Jacek Karmowski

Mgr Jacek Karmowski | »info | e-mail

Archeolog w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

Mgr Agata Sztyber

Mgr Agata Sztyber | »info | e-mail

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku archeologia, broniąc pracę magisterską pt. „Kaptorgi wczesnośredniowieczne z terenu ziem Polski”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Poleskiego. Zatrudniona od roku 2006 w Instytucie Archeologii UJ, obecnie na stanowisku asystenta. Brała udział w licznych pracach wykopaliskowych na terenie Polski i krajów ościennych. Zaangażowana w inicjatywy ochrony dziedzictwa archeologicznego oraz popularyzację archeologii 

Mgr Roman Szczerba

Mgr Roman Szczerba | »info | e-mail

Mgr Piotr Godlewski

Mgr Piotr Godlewski | »info | e-mail

Mgr Barbara Chudzińska

Mgr Barbara Chudzińska | »info | e-mail

Bibiloteka Archeologii Powszechnej IA UJ

Mgr Elżbieta Fidler-Źrałka

Mgr Elżbieta Fidler-Źrałka | »info | e-mail

Bibiloteka Archeologii Śródziemnomorskiej IA UJ

mgr Bożena Rusinowska

mgr Bożena Rusinowska | »info | e-mail
sekretariat IA UJ

Renata Halota

Renata Halota | »info | e-mail
Sekretariat Studiów Stacjonarnych IA UJ

Mgr Paweł Kuśmierczyk

Mgr Paweł Kuśmierczyk | »info | e-mail
Informatyk Wydziału Histrycznego UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe