Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaklad Archeologii Epoki Żelaza

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, Prof. UJ

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, Prof. UJ

| e-mail: judyta.rodzinska-nowak@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 76

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Żelaza
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Adiunkt w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza IAUJ. Od roku 1995 zatrudniona w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza IA UJ, początkowo na stanowisku asystenta, a od roku 2002, po uzyskaniu stopnia doktora, na podstawie rozprawy poświęconej chronologii i zróżnicowaniu ceramiki kultury przeworskiej z wielowarstwowej osady w Jakuszowicach, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Kaczanowskiego, na stanowisku adiunkta. Uzyskała stopień doktora habilitowanego w roku 2013 na podstawie pracy pt. „Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej".

Archeolog, specjalizuje się w problematyce młodszego okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z przemianami w zakresie osadnictwa i gospodarki we wspomnianych odcinkach chronologicznych. Ważny nurt jej zainteresowań stanowią studia nad chronologią i zróżnicowaniem regionalnym wytwórczości ceramicznej ludności kultury przeworskiej. W latach 1989-1997 brała aktywny udział, w charakterze rysownika i archeologa współkierującego badaniami, w wykopaliskach na wielowarstwowej i wielokulturowej osadzie w Jakuszowcach, stan. 2, woj. świętokrzyskie. W latach 1995-1998 była głównym wykonawcą projektu badawczego finansowanego ze środków KBN, poświęconego badaniom na wspomnianej osadzie. Ponadto brała udział w ekspedycjach wykopaliskowych na innych osadach z okresu rzymskiego (Kryspinów, Podegrodzie, woj. małopolskie, Pakoszówka, woj. podkarpackie). Ostatnio podejmuje też problematykę obrzędowości funeralnej ludności kultury przeworskiej. W latach 1998-2001 oraz 2003-2005 była głównym wykonawcą dwóch grantów mających na celu opracowanie materiałów zabytkowych pochodzących z cmentarzyska w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie oraz przygotowanie kompleksowej monografii tej nekropoli. Jest współautorem wspomnianej monografii, której dwa tomy ukazały się drukiem w serii Monumenta Archaeologica Barbarica. W   latach 2008- 2009  była kierownikiem projektu badawczego poświęconego opracowaniu materiałów z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Żabieńcu, stan. 1, woj. śląskie, a w latach 2008-2011 także głównym wykonawcą grantu, którego celem jest opracowanie materiałów zabytkowych z okresu rzymskiego, pochodzących z terenu dorzecza górnego Sanu. W latach 2004-2009 prowadziła badania wykopaliskowe na cmentarzysku ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, woj. podkarpackie. Bierze udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Autorka około siedemdziesięciu artykułów oraz dwóch książek.

Wybrane publikacje

  • Organizacja przestrzenna cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, (w:) środowisko pośmiertne człowieka, Funeralia Lednickie, Spotkanie 9, (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2007, 263-271 (współautor).
  • Wyniki dalszych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, gm. Sanok, Rocznik Przemyski, t. XLIII, z. 2, Archeologia, Przemyśl 2007, 61- 69 (współautor).
  • Uwagi o chronologii ceramiki wykonanej na kole garncarskim w kulturze przeworskiej w świetle wyników analizy materiałów zabytkowych z osady w Jakuszowicach, woj. świętokrzyskie i cmentarzyska w Opatowie, woj. śląskie, (w:) Ceramika rzemieślnicza  jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej (red. H. Machajewski, B. Jurkiewicz), Pułtusk 2010, 71-87.
  • Zur Chronologie der Drehscheibenkeramik in der Przeworsk-Kultur im Lichte der  jüngsten Forschungsergebnisse, (w:) Drehscheibentöpferei im Barbaricum. Technologietransfer Und Professionaliesierung eines Handwerks am Rande des Römischen Imperiums, Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 13, (red. J. Bemmann, M. Hegewisch, M. Meyer, M. Schmauder), Bonn 2011, 284-293.
  • Uwagi o chronologii i rozwoju przestrzennym cmentarzyska kultury przeworskiej w   Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, Wiadomości Archeologiczne 62, Warszawa 2011, s. 3-48 (współautor).
  • Opatów, Fpl. 1, Ein Gräberfeld der Przeworsk- Kultur  im nordwestlichen Kleinpolen, Monumenta Archaeologica Barbarica, Tomus XV/1 (Katalog), Tomus  XV/2 (Tafeln), Warszawa – Kraków  2011 (książka w dwóch tomach – współautor).
  • Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Kraków 2012.
  • New data concerning the cultural situation in the basin of the Upper San River during the Roman Period, (w:) Proceedings of the international archaeological conference Wandering and Settled Barbarians in the Carpathian Region and Neighboring Areas (1st-5th cent.) New Finds, New Interpretations held in Nyiregyhaza and Satu Mare October 11-14 2010. Jósa András Múzeum Évkönyve LV (red. E. Istvánovits, V. Kulcsár), Nyíregyháza 2013, 409-422  (współautor).
  • Pochówek metalurga z cmentarzyska kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. sanocki, (w:) Honoratissimum assensus genus est armis Laudera. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak), Kraków 2014, 277-290 (współautor).
  • Ekscentryczna dama znad Liswarty. O pewnych aspektach  zróżnicowania stroju kobiecego w środowisku kultury przeworskiej, (w:) In medio Poloniae Barbarica. Agnieszka Urbaniak In memoriał, Monumenta Archaeologica Barbarica, Ceries Gemina tomus III (red. J. Andrzejowski), Warszawa 2014, 125-134 (współautor).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron