Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Dr hab. Marzena Przybyła

Dr hab. Marzena Przybyła

| e-mail: marzena.przybyla@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 69

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Żelaza
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Wykształcenie: w latach 1997-1999 studia w Katedrze Archeologii UMCS, w latach 1999-2002 - w Instytucie Archeologii UJ. W roku 2002 roku otrzymała stopień magistra na podstawie pracy magisterskiej pt.: "Groby "książęce" z III w n.e. na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum". W roku 2009 otrzymała stopień doktora na podstawie pracy pt. "Zdobnictwo przedmiotów metalowych z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich na terenie północnoeuropejskiego Barbaricum. Studium stylistyczno-chronologiczne ornamentyki występującej na wytłaczanych blachach".

Od roku 2005 zatrudnienie na stanowisku asystenta, od 2018 – na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendia: W roku 2001 stypendium funduszu im. Karola Estreichera. W latach 2004, 2005 i 2009 pobyty studyjne w muzeach duńskich w ramach stypendium Fundacji Kazimierza Salewicza i Marit Jensen. W latach 2012-2013 pobyty studyjne w Niemczech i Danii w ramach stypendium badawczego Fundacji Alexandra von Humboldta dla młodych doktorów. W latach 2012-2014 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Udział w projektach: 2003-2005 udział w polsko-łotewskim projekcie opracowania zabytków z terenu Łotwy znajdujących się w zbiorach muzeów polskich (kierownictwo projektu Anna Bitner-Wróblewska, PMA i J. Cigilis). Od roku 2004 udział w projekcie Römisch-Germanisches Zentralmuseums w Moguncji i Muzeum Miejskiego Wrocławia obejmującym opracowanie inwentarzy grobów książęcych z Wrocławia-Zakrzowa (kierownik projektu Dieter Quast, RGZM). Od roku 2004 udział w projekcie opracowania materiałów grobowych z cmentarzyska z młodszego i późnego okresu rzymskiego w Vorbasse na Jutlandii (kierownik projektu Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttet ). W latach 2005-2006 udział w projekcie Archeaology and Heritage culture. Contacts across the Baltic in the Iron Age (500 BC-1000 AD) (kierownictwo projektu Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttet w Kopenhadze i Anna Bitner-Wróblewska, PMA). W latach 2005-2009 udział w projekcie opracowania materiałów z cmentarzysk z młodszego i późnego okresu rzymskiego i z okresu wędrówek ludów w Høje Taastrup na Zelandii (kierownictwo projektu: Linda Boye, Muzeum Kroppedal i Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttet w Kopenhadze). Od roku 2009 udział w projekcie Römisch-Germanisches Zentralmuseums w Moguncji i Kulturhistorisches Museums w Wiedniu w opracowania grobu książęcego z Cejkova (kierownik projektu Dieter Quast). Od roku 2012 udział w projekcie Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły (www.mpov.uw.edu.pl) (kierownictwo projektu Aleksander Bursche, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). W latach 2012-2013 realizacja projektu „Funktion und Bedeutung der Eliten für die kulturellen Veränderungen im 2./3. Jahrhundert an der Nordseeküste" przy współpracy z Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie i Instituts für Archäologie und Kulturanthropologie Uniwerstytetu w Bonn, w ramach stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta.

- W latach 2003-2010 prowadzenie badań na osadzie z okresu lateńskiego oraz młodszego i późnego okresu rzymskiego w Lipniku, woj. podkarpackie.

- Od roku 2010 członkini European Association of Archaeologists. Od roku 2012 członkini Sachsensymposion.

Wybrane publikacje

Monografie

 • Przybyła, Marzena J. (2018): Pressblechverzierte spätkaiserzeitliche Trachtbestandteile in Südskandinavien, Nordiske Fortidsminder, Serie B, t. 28, København.
 • Przybyła, Marzena J. (2018): Dress Diversity as a Source for Studies on Interregional Connections. Regional and chronological diversity of simple variants of fibulae with catch-plate from Northern Europe, Bonner Beiträge zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie, t. 20, Bonn.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Przybyła, Marzena J. (2004): Nowe znaleziska kultury lateńskiej z obszaru Podgórza Rzeszowskiego, w: Okres lateński i rzymski w Karpatach Polskich, (red.) Jan Garncarski. Krosno, s. 219–234.
 • Przybyła, Marzena J. (2004): Sprawozdanie z badań ratowniczych w Lipniku, gm. Kańczuga, st. 3 (woj. podkarpackie), Rocznik Przemyski 40 (2), s. 105–116.
 • Przybyła, Marcin; Przybyła, Marzena J. (2005): Znalezisko rzymskiego denara republikańskiego z miejscowości Białoboki, pow. Przeworsk, Acta Archaeologica Carpathica 39, s. 227–234.
 • Przybyła, Marzena J. (2005): Drugi sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 3 w Lipniku, pow. Przeworsk, Rocznik Przemyski 41 (2), s. 79–88.
 • Przybyła, Marzena J. (2005): Ein Prachtgürtel aus dem Grab 1 von Wrocław-Zakrzów (Sackrau), Archäologisches Korrespondenzblatt 35, s. 105–122.
 • Przybyła, Marzena J. (2007): Die Nordeuropäischen Elemente in der Dębczyno-Gruppe der jüngeren römischen Kaiserzeit, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 54 (2), s. 573–611.
 • Przybyła, Marzena J. (2008): Nordeuropäische Hakenkreuzfibeln aus der spätrömischen Kaiserzeit, w: The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, (red.) Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, Piotr Łuczkiewicz i Sylwester Sadowski. 2. Lublin, s. 255–284.
 • Przybyła, Marzena J. (2009): Bericht von den Rettungsausgrabungen in Lipnik, Fst. 3, Gde. Kańczuga, Kr. Przeworsk, Woiw. Podkarpackie. Saison 2003–2004, Recherches Archéologiques NS 1, s. 171–198.
 • Przybyła, Marzena J. (2009): Die Hakenkreuzfibel aus dem Grab 4 aus Engbjerg auf dem Hintergrund anderer pressblechverzierter Hakenkreuzfibeln, w: Wealth and prestige. An analysis of rich graves from the Late Roman Iron Ageon Eastern Zealand Denmark, (red.) Linda Boye i Ulla Lund Hansen. Kroppedal (Kroppedal studier i astronomi, nyere tid, arkæologi, t. 2), s. 37–60.
 • Przybyła, Marzena J. (2009): Die Scheibenfibeln aus den Gräbern 12 und 18 aus Engbjerg, w: Wealth and prestige. An analysis of rich graves from the Late Roman Iron Ageon Eastern Zealand Denmark, (red.) Linda Boye i Ulla Lund Hansen. Kroppedal (Kroppedal studier i astronomi, nyere tid, arkæologi, t. 2), s. 61–79.
 • Przybyła, Marzena J. (2010): Bemerkungen zu einigen lokalen Formen der Schwertgürtelschließen vom sog. Balteus-Typ aus dem Barbaricum. w: Recherches Archéologiques NS 2, s. 93–184.
 • Przybyła, Marcin; Przybyła, Marzena J.; Kupiec, Tomasz (2010): Deposit of Human Remains from the Roman Period Settlement at Lipnik, powiat Przeworsk - a Burial or Manifestation of Sacrificial Rite?, Acta Archaeologica Carpathica 45, 29-65.
 • Lund Hansen, Ulla; Przybyła, Marzena J. (2010): Rosettenfibeln – ein Klassifikationsversuch, w: Worlds apart? Contacts across the Baltic Seain the Iron Age. Network Denmark-Poland, 2005-2008, red. Ulla Lund Hansen i Anna Bitner-Wróblewska. København, Warsaw (Nordiske Fortidsminder, Seria C, t. 7), s. 241–286.
 • Przybyła, Marzena J. (2011): Die Regionalisierung in reicher Frauentracht und die Nachweismöglichkeiten der Vernetzung jüngerkaiserzeitlicher Eliten im Rahmen der Heiratspolitik – am Beispiel Nordeuropas, w: Weibliche Eliten in der Frühgeschichte, red. Dieter Quast. Mainz (RGZM - Tagungen, t. 10), s. 321–359.
 • Przybyła, Marzena J. (2011): Migration of Individuals in the Roman Period. Testimonies of Fine Female Dress in Scandinavia. w: Acta Archaeologica 82 (1), s. 227–229.
 • Przybyła, Marzena J. (2014): Erste Etappe der Untersuchungen zu Grabfunden aus der jüngeren und späten Kaiserzeit in Jütland, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie. Jahresbericht 2013, s. 34–36.
 • Przybyła, Marzena J. (2014): Foederati na Zelandii? Analiza uzbrojenia pochówku z pierwszej poł III. w. po Chr. z Aasø, Zelandia, w: Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, (red.) Renata Madyda-Legutko i Judyta Rodzińska-Nowak. Kraków, s. 213–224.
 • Przybyła, Marzena J. (2014): Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas: regionale Differenzierung, Verwendung und sozialer Kontext, Recherches Archéologiques NS 2012 (4), s. 5–67.
 • Przybyła, Marzena J. (2015): Decorative fibulae with runic inscriptions in the Late Roman Period, w: Archäologie und Runen. Fallstudien zu Inschriften im älteren Futhark; Beiträge zum Workshop am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) in Schleswig am 3.-4. Februar 2011, red. Oliver Grimm i Alexandra Pesch. Kiel, Hamburg: Wachholtz, Murmann Publ (Schriften des Archäologischen Landesmuseums, Ergänzungsreihe, t. 11), s. 347–386.
 • Przybyła, Marzena J. (2016): Eine Insel der Pazifisten im Meer der Krieger? Anmerkungen zu einem Grabinventar von Aasø, Seeland, Praehistorische Zeitschrift 91 (1), s. 149–201.
 • Grygiel, M.; Przybyła, Marzena J. (2017): Remarks on embossed foil decoration in the early Roman period. The stencil from Zagórzyce, Little Poland, w: Interaktion ohne Grenzen. Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21. Jahrhunderts, (red.) Berit Valentin Eriksen, Angelika Abegg-Wigg, Ralf Bleile i Ulf F. Ickerodt. Schleswig, s. 307–320.
 • Beliavets, Vadzim; Przybyła, Marzena J.; Voronatov, Sjergiej (2018): Gold rings from Pilipki in Podlasie: some remarks on connections between the Wielbark culture and Scandinavia at the close of the Early and in the beginnings of the Late Roman Period, w: Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Kokowskiego, (red.) Piotr Łuczkiewicz i Barbara Niezabitowska-Wiśniewska. Lublin, s. 158–187.
 • Przybyła, Marzena J.; Rydzewska, Ewa (2019): Amber as passage money on the journey to the afterlife: the role of Jutland amber in the Late Roman and early Migrations periods (ca. 160-450 AD), w: Early medieval waterscapes. Risks and opportunities for (im)material cultural exchange, (red.) Rica Annaert. Antwerp (Neue Studien zur Sachsenforschung, t. 8), s. 153-172.
 • Madyda-Legutko, Renata; Przybyła, Marzena J. (2019): Paradny pas ze złotymi okuciami z grobu III z Wrocławia-Zakrzowa, w: Donum Cordis. Studia poświęcone pamięci Profesora Jerzego Kolendo, (red.) Krzysztof Jakubiak. Warszawa, s. 220-238.
 • Bitner-Wróblewska, Anna; Pesch, Alexandra; Przybyła, Marzena J. (2020): Styles, w: Migration Period between Odra and Vistula, t. 1, (red.) Aleksander Bursche, John Hines, Anna Zapolska, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, t. 59/1. Leiden/Boston, s. 225-298.
 • Przybyła, Marzena J. (2020): Migration studies in archaeology: building a circumstantial case, w: Migration Period between Odra and Vistula, t. 1, (red.) Aleksander Bursche, John Hines, Anna Zapolska, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, t. 59/1, Leiden/Boston, s. 15-64.

Recenzje książek

 • The Sösdala Horsemen and the equestrian elite of fifth century Europe. Eds Charlotte Fabech & Ulf Näsman. Jutland Archaeological Publications 99. Højbjerg 2017. 451 pp. ISBN 978-87-93423-15-2, Fornvännen 113 (2018), 170-174.

Noty w katalogach

 • Bitner-Wróblewska, Anna, Ciglis, Jānis i Radiņš, A. (red.) (2005): Zabytki Łotewskie w Zbiorach Polskich (Latvijas Kultūrvēsturiskais Mantojums Ārzemju Krātuvēs, t. 2).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron