Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Dr Michał Kasiński

Dr Michał Kasiński

| e-mail: 

Telefon: +48 12 663 1279
Telefon: +48 12 663 1476
Telefon: +48 12 663 1294

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Żelaza
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Dr Michał Kasiński zajmuje się zagadnieniami przemian kulturowych i osadniczych na terenie środkowej Europy w młodszym okresie przedrzymskim ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących na pograniczu kultury przeworskiej oraz jastorfskiej. W kręgu jego zainteresowań jest również zagadnienie wykorzystania systemu informacji geograficznej GIS w badaniach nad osadnictwem pradziejowym. Uczestniczył z referatami w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych (Berlin, Stambuł).

Wybrane publikacje

  • Bemerkungen zu den Funde der Przeworsk-Kultur in Mitteldeutschland in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit, Recherches Archeologiques Nouvelle Serie 2, Kraków 2010, 43-64.
  • Groby z młodszego okresu przedrzymskiego z cmentarzyska kultury przeworskiej w Jadownikach Mokrych, stan. 1, pow. tarnowski, (w:) Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak (red.), Honoratissiumum Assensus Genus Est Armis Laudare, Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Kraków 2014, 427-441.