Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Dr Michał Wojenka

Dr Michał Wojenka

| e-mail: michal.wojenka@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 82

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Ukończył studia w roku 2004 broniąc pracę magisterską pt. Wielkość i rozplanowanie umocnień wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich okresu plemiennego z ziem polskich, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Parczewskiego w Instytucie Archeologii UJ. Zainteresowania wczesnośredniowieczną architekturą obronną zaowocowały również tematem pracy doktorskiej (Grody wczesnośredniowieczne Polski, Czech i Słowacji (VIII-X wiek). Wielkość i rozplanowanie), obronionej w roku 2010 (promotor: prof. dr hab. Michał Parczewski, Instytut Archeologii UJ).

Zainteresowania naukowe

Archeologia średniowiecza oraz okresu nowożytnego ze szczególnym uwzględnieniem wczesno- i późnośredniowiecznego budownictwa obronnego na terenie dzisiejszej Małopolski. Istotne miejsce w jego naukowych zainteresowaniach zajmuje również problematyka eksploatacji stanowisk jaskiniowych w wiekach średnich. Zainteresowania kastellologiczne oraz speleoarcheologiczne stanowią ważny wątek w rozpoczętych przezeń studiach nad osadnictwem średniowiecznym na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Od 2006 roku prowadzi badania wykopaliskowe na terenie zamku w Ojcowie, pow. Kraków, od 2011 (wspólnie z dr. Jarosławem Wilczyńskim z Polskiej Akademii Nauk) bada Jaskinię Żarską w Żarach, pow. Kraków. Jest autorem lub współautorem ponad dwudziestu artykułów. 

Wybrane publikacje

  • Wielkość i rozplanowanie umocnień wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich doby plemiennej z ziem polskich, [w:] Wczesne średniowiecze w Karpatach Polskich, Krosno, s. 271-302, 2006
  • Zamek ojcowski w dobie nowożytnej, [w:] Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, Krosno, s. 341-411, 2008
  • Wczesnośredniowieczna osada otwarta w Wojniczu, pow. tarnowski, stan. 48, [w:] Chochorowski J. (red.) Wojnicz 18 i 48, powiat Tarnów. Osady z epoki brązu, żelaza i średniowiecza, Kraków, s. 117-176, 2010
  • Differenzierung der Stammesburgen. Ein Beitrag zur Disskusion über Regionalisierung der polnischen Gebiet im Frühmittelalter, [w:] Sötét Idők Falvai. 2006-ban Debrecenben megrendezett konferencia 1. kötete. 8-11. századi telepölések a Kárpát-medencében, Tempora Obscura, Debrecen 2011, pp. 391-419, 2011
  • Zapomniane naczynie. Kilka uwag o pojemniku na skarb srebrny z Jaskini Okopy Wielkiej, Dolnej w Ojcowie, Notae Numismaticae, VII, Kraków, s 227-240, 2012
  • Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w średniowieczu. Wstęp do problematyki, Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 22, Ojców, s. 7-43, 2012
  • Badania archeologiczne w Jaskini Żarskiej w Żarach, gm. Krzeszowice, pow. Kraków w 2011 roku, Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 22, Ojców, s. 77-97 (wspólnie z J. Wilczyńskim i D. Sobieraj), 2012