Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Klasycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Paweł Gołyźniak

Dr Paweł Gołyźniak

| e-mail: pawel.golyzniak@gmail.com

Telefon: +48 12 663 12 89

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Klasycznej
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Studia archeologiczne ukończył w 2013 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim broniąc pracę magisterską pt.: „Portrety cesarzy i członków rodzin cesarskich na zabytkach gliptyki starożytnej oraz recepcja tego motywu w epoce nowożytnej. Studium na podstawie kolekcji Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego.” W 2019 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Use of engraved gems for self-presentation and propaganda purposes in the Roman Republic and under Augustus”. W 2020 roku doktorat został opublikowany przez prestiżowe brytyjskie wydawnictwo Archaeopress w Oksfordzie, monografia pt.: „Engraved Gems and Propaganda in the Roman Republic and under Augustus.” Od 2020 roku zatrudniony w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii UJ na stanowisku adiunkta badawczego w ramach grantu OPUS (NCN). Uczestnik wielu projektów i badań wykopaliskowych w Polsce, Bułgarii, na Ukrainie i Cyprze. Laureat konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant), NCN (PRELUDIUM, ETIUDA, OPUS) oraz licznych stypendiów w tym stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2018 roku.

Zainteresowania i działalność naukowa:

Jego głównym polem badawczym jest starożytna i nowożytna gliptyka (sztuka rytowania kamieni szlachetnych i półszlachetnych). Bada w jaki sposób gemmy mogły być użyteczne w antycznej propagandzie, jaka była ich rola społeczna oraz jak kształtują się związki pomiędzy numizmatyką a gliptyką w starożytności. Opracowuje liczne i zróżnicowane pod względem kulturowym i chronologicznym kolekcje zabytków gliptyki. W 2017 roku opublikował studium poświęcone antycznym gemmom z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie (Ancient Engraved Gems in the National Museum in Krakow). W 2021 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukaże się jego kolejna publikacja kolekcji gemm (Engraved Gems from Tbilisi - Georgia. The Natsvlishvili Family Collection). W 2020 roku rozpoczął prace mające na celu opracowanie i opublikowanie kolekcji zabytków gliptyki (ok. 570 obiektów) w zbiorach American Numismatic Society w Nowym Jorku. Zajmuje się również zagadnieniem identyfikacji nowożytnych naśladownictw gemm antycznych i współczesnych fałszerstw oraz opracowuje materiał gliptyczny ze stanowisk archeologicznych (m. in.: Kraśnicza Wola, Olbia, Gonio (Apsaros)). Ponadto, interesuje go mennictwo Rzymskiej Republiki i za panowania cesarza Augusta a także recepcja antyku w gliptyce nowożytnej, historia kolekcjonerstwa, antykwarianizmu i początki archeologii. Bada również XVIII-wieczne rysunki intagliów i kamei oraz dziedzictwo wybitnego kolekcjonera i jednego z pierwszych badaczy gemm – Philippa von Stoscha (1691-1757).

Projekty badawcze

Kierownik projektu:

„Philipp von Stosch (1691-1757) - kolekcjonerstwo, dokumentacja wizualna, badania i publikacja antycznych gemm - przykład transformacji XVIII-wiecznego antykwarianizmu w początki archeologii.” Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 17; numer grantu: 2019/33/B/HS3/0095; lata 2020-2023.
„Badania występowania zjawiska propagandy na gemmach w okresie późnej Republiki Rzymskiej i początku Pryncypatu (pocz. I w. p.n.e.-pocz. I w. n.e.) oraz relacji łączących gliptykę i mennictwo w tym okresie.” Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM 8; numer grantu: 2014/15/N/HS3/01470; lata 2015-2020.
„Opracowanie gemm hellenistycznych i rzymskich z kolekcji Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.” Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Diamentowy Grant”; numer grantu: DI2011 005641; lata 2012-2017.

Wykonawca w projekcie:

"Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji"; numer projektu: POPC.02.03.02-00-0009/16-00; lata 2016-2020.

Inne aktywności:

W latach 2015-2018 pełnił rolę sekretarza czasopisma naukowego Studies in Ancient Art and Civilization wydawanego przez Instytut Archeologii UJ. W 2017 roku był współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej Coinage in Imperial Space. Continuity or change from the Acheamenid to Hellenistic kingdoms? która odbyła się w dniach 28.06-01.07.2017 w Krakowie.

Stypendia, wyróżnienia, staże i pobyty studyjne:

W trakcie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich regularnie zdobywał stypendia wydziałowe. W 2012 i 2017 roku otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (odpowiednio jako student i jako doktorant). W 2012 roku został uznany za jednego ze stu najlepszych młodych badaczy w Polsce i uzyskał „Diamentowy Grant” na swój własny projekt badawczy (zob. powyżej). W 2018 roku otrzymał prestiżowe stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W tym samym roku otrzymał również stypendium ETIUDA 6 (NCN) dzięki któremu w 2019 odbył staż w The Beazley Archive, Classical Art Research Centre na Uniwersytecie w Oksfordzie i pracował pod kierunkiem dr Claudii Wagner. W 2018 roku został laureatem konkursu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym”. Odbył liczne pobyty studyjne: 2012 – University College of London, The Warburg Institute i The British Museum (Londyn), Kunsthistorisches Museum (Wiedeń), Antikensammlung Staatliche Museen zu Berlin (Berlin); 2013 – Deutsches Archäologisches Institut (Rzym), Państwowe Muzeum Ermitażu (Sankt Petersburg); 2016 – Bibliothèque royale de Belgique (Bruksela); 2018 – Tbilisi, Bibliothèque nationale de France, Cabinet des Médailles (Paryż), University College of London, The Warburg Institute, The British Library i The British Museum (Londyn); 2019 – Bibliothèque royale de Belgique (Bruksela), Koninklijke Bibliotheek (Haga); 2020 – American Numismatic Society (Nowy Jork).

Działalność dydaktyczna

Prowadzi zajęcia pt. „Wykład monograficzny: Gliptyka” dla studentów I roku SUM gdzie omawia rozwój sztuki gliptycznej na przestrzeni dziejów, recepcję antyku w epoce nowożytnej, historię kolekcjonerstwa i ukształtowanie się archeologii jako dyscypliny naukowej.

Wybrane publikacje

Monografie:

 • Gołyźniak P. 2021. Engraved Gems from Tbilisi - Georgia. The Natsvlishvili Family Collection. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (w druku).
 • Gołyźniak P. 2020. Engraved Gems and Propaganda in the Roman Republic and under Augustus. Oxford: Archaeopress, (Open Access).
 • Gołyźniak P. 2017. Ancient Engraved Gems in the National Museum in Krakow. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.
 • Artykuły i rozdziały w monografiach
 • Gołyźniak P. 2019. Nereid or Venus? The impact of Augustus’ ‘cultural programme’ in the private sphere reflected in glyptics. Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 69.
 • Gołyźniak P. 2018. A Re-discovered Poniatowski Gem in the National Museum in Krakow. Jewellery Studies Online 1/2018: 3-11.
 • Gołyźniak P. 2018. Conference Report: Coinage in Imperial Space. Continuity or Change from the Achaemenid to Hellenistic Kingdoms? Krakow, 28th June – 2nd July 2017. Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne XII: 335-342.
 • Gołyźniak P. 2017. Octavian/Augustus’s propaganda messages encoded on ancient engraved gems from the Constantine Schmidt-Ciążyński collection." In: G. Bąkowska-Czerner, J. Bodzek (eds.), Augustus: From Republic to Empire. Oxford, Archaeopress, 62-73.
 • Gołyźniak P., Natkaniec-Nowak L., Dumańska-Słowik M., Naglik B., 2016. A multidisciplinary study of a group of postclassical cameos from the National Museum in Cracow, Poland. Archaeometry 58 (3), (June 2016): 413-426 (DOI: 10.1111/arcm.12174).
 • Gołyźniak P., Natkaniec-Nowak L., Dumańska-Słowik M., 2016. A nineteenth-century glyptic collection in the National Museum in Cracow: The cabinet of Constantine Schmidt-Ciążyński. Journal of the History of Collections 28 (1), (March 2016): 85-96 (DOI: 10.1093/jhc/fhu056).
 • Gołyźniak P., Woźniak M. 2016. An intaglio by Christoph Dorsch found in Kraśnicza Wola, Grodzisk Mazowiecki commune, mazowieckie voivodeship, Poland. Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne XI: 269-279 (DOI: 11.12797/ZP.11.2016.11.11).
 • Gołyźniak P. 2016. The impact of the Poniatowski gems on later gem engraving. Studies in Ancient Art and Civilization 20: 173-192 (DOI: 10.12797/SAAC.20.201 6.20.11).
 • Gołyźniak P. 2014. Three Greek golden engraved finger rings from the Constantine Schmidt-Ciążyński collection, the National Museum in Cracow. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie (Seria Nowa) tom VII/Papers of the National Museum in Cracow (New Series) VII: 13-26.
 • Gołyźniak P. 2014. Who was allowed to see and use gems with portraits of Roman emperors and empresses? – Study based on some specimens from the Constantine Schmidt-Ciążyński collection." In: P. Kristuf, D. Novák, D. Vokounová Franzeová, P. Tóth (eds.) Conference proceedings of EAA Pilzen 2013, Student Session (Student Archaeology in Europe): 52-57.
 • Gołyźniak P., Nowacki D. 2014, Rzymska gemma z przedstawieniem Jowisza Kapitolińskiego zasiadającego na tronie. In: D. Nowacki (ed.) Katalog wystawy: Nabytki 2013. Wystawa, Zamek Królewski na Wawelu, lipiec-sierpień 2014.
 • Gołyźniak P. 2014. Limes Arabicus. In: B. Kołoczek and E. Osowska (eds.) Wojna, konflikt I społeczeństwo w starożytnym świecie. Materiały pokonferencyjne z III Krakowskich Spotkań Starożytniczych: Wojna I wojskowość w świecie starożytnym, Kraków, 16-18 III 2011 oraz IV Krakowskich Spotkań Starożytniczych: Człowiek antyku – między wspólnotą a indywidualizmem, Kraków, 21-23 III 2012, 186-197.
 • Gołyźniak P. 2014. Związki pomiędzy gliptyką a numizmatyką – wprowadzenie do zagadnienia. Przegląd Numizmatyczny 4/2014: 47-49.
 • Gołyźniak P. 2013. Monsters, chimeras, masks or gods? Studies in Ancient Art and Civilization 17: 191-202.
 • Gołyźniak P. 2013. A Problematic Cameo with a portrait of Augustus from the Collection of Constantine Schmidt-Ciążyński. Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne VIII: 217-226

Recenzje książek:

 • Gołyźniak P. 2017. Diana Scarisbrick, Claudia Wagner, John Boardman: The Beverly Collection of Gems at Alnwick Castle. London–New York: Philip Wilson Publishers 2016. 320 P. 480 Ill. (colour). ISBN: 9781781300442, £40.00/$65.00. Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 20: 1001-1010 (DOI: 10.14628/GFA_020_2017_R01).
 • Gołyźniak P. 2017. Diana Scarisbrick, Claudia Wagner, John Boardman: The Guy Ladrière Collection of Gems and Rings. London-New York: Philip Wilson Publishers 2016. 301 P. 480 Ill. (colour). ISBN: 978-1781300398, £40.00/$65.00. Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne XII: 270-275.
 • Gołyźniak P. 2014. Gabriella Tassinari, Giovanni Pichler. Raccolta di impronte di intagli e di cammei del Gabinetto Numismatico e Medagliere delle Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco di Milano (Dattilioteche 1), Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco Milano, Edizioni ennerre S.r.l., Milano 2012, 441 pages, illustrations (chiefly colour), 20 figures, hardcover, ISBN 978-88-87235-73-9. Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne IX: 249-251.