Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Dr Przemysław Nocuń

Dr Przemysław Nocuń

| e-mail: przemyslaw.nocun@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 88

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Pracownik naukowy w Zakładzie Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach magisterskich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego podjął studia doktoranckie i obronił pracę doktorską pt.: "Realizacja prawa na Śląsku w średniowieczu w ujęciu archeologii historycznej", napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wachowskiego. Specjalizuje się w archeologii prawnej oraz w archeologii późnego średniowiecza i nowożytności (zamki, dwory obronne). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem zamków w krajobrazie kulturowym średniowiecznej Europy Środkowej. Zajmuje go również problematyka archeologii i kultury średniowiecznego Południowego Kaukazu (przede wszystkim Gruzji).

Działalność badawcza

Do najważniejszych badań zalicza prace na dwóch śląskich zamkach. Od 2001 roku uczestniczył w badaniach archeologicznych XVI-wiecznego zamku w Chudowie koło Gliwic na Górnym Śląsku – rezultatem prac, oprócz rozpoznania renesansowego zamku rodziny Gierałtowskich, było m.in. odkrycie reliktów drewnianej XV-wiecznej siedziby rodu Chudowskich, poprzedzającej nowożytne założenie murowane. W efekcie badań w zrekonstruowanej wieży zamkowej uruchomiono muzeum archeologiczne. Ostatnim ze zrealizowanych w Chudowie projektów była rekonstrukcja XV-wiecznego pieca kaflowego (na bazie zabytków pozyskanych w wyniku badań archeologicznych).

W 2008 roku rozpoczął badania XIV-wiecznej książęcej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry. Wcześniej współpracował przy projektach konserwacji wieży, w tym w pracach przy średniowiecznych malowidłach o wyjątkowej w skali Europy treści - przedstawienie legendy o sir Lancelocie z Jeziora. Dotychczasowe prace przyniosły wiele informacji na temat kształtu założenia oraz jego przemian w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych.

Od 2001 roku członek komitetu redakcyjnego "Herbarza szlachty śląskiej". W latach 2008-2012 był członkiem Komisji Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych PAN. Od 2009 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego „Kartvelologist", wydawanego przez Centre for Kartvelian Studies na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi w Gruzji. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji.

Wybrane publikacje

 • Przemysław Nocuń, Marcin Paternoga, Arkadiusz Tarasiński, Szubienica w Kątach Wrocławskich w świetle badań w 1998 roku , "Śląskie sprawozdania archeologiczne", t. 41, Wrocław 1999.
 • Przemysław Nocuń, Wall Paintings in Siedlęcin Castle, Poland-Fourteenth-Century Pictorial Representations of Lancelot's story, "BBSIA" LVI (2004), s. 403-422.
 • Dagmara Adamska, Przemysław Nocuń, "CZU TROSTE UND CZU HULFFE DES ZELE". Późnośredniowieczne ugody kompozycyjne z terenu Śląska, "Sobótka", nr 2, 2004.
 • Przemysław Nocuń, Zabytki jurysdykcji karnej w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Wrocławiu w ujęciu archeologii historycznej. [w:] "Wratislavia Antiqua 6. Studia do Dziejów Wrocławia, Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Materialne przejawy życia codziennego", Wrocław 2004.
 • Przemysław Nocuń, Arkadiusz Tarasiński, Badania archeologiczno-architektoniczne zamku w Chudowie, województwo śląskie, [w:] "Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002", Katowice 2004.
 • Przemysław Nocuń, The Lancelot Paintings in Poland among medieval Arthurian wall paintings in Europe, "Abstracts from the 21st International Arthurian Society Conference, University of Utrecht, July 24-31, 2005".
 • Przemysław Nocuń, Medieval Dwelling Tower in Siedlecin (Poland) and Its Lancelot Frescoes, "Abstracts from the Fortieth International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, Western Michigan University, May 5-8, 2005".
 • Maria Dąbrowska, Przemysław Nocuń, Arkadiusz Tarasiński, Kafle z zamku w Chudowie, Chudów 2005.
 • Przemysław Nocuń, Zamek Chudów na tle dziedzictwa kulturowego Ziemi Gliwickiej, Chudów 2006.
 • Przemysław Nocuń, Arkadiusz Tarasiński, Badania zamku w Chudowie, województwo śląskie [w:] "Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006", Katowice 2007.
 • Przemysław Nocuń, Późnogotycki piec kaflowy z zamku w Chudowie koło Gliwic. Idea odtworzenia zabytku na podstawie pozyskanego materiału archeologicznego, Alma Mater, nr 99, Kraków 2008.
 • Przemysław Nocuń, Wieża książęca w Siedlęcinie (powiat jeleniogórski) w świetle dotychczasowych badań, Z otchłani wieków, r. 64 (nr 1-4), 2009, s. 169-182.
 • Przemysław Nocuń, Założenia programu badań zamku w Owieśnie oraz jego zabezpieczenia i odbudowy [w:] Dzierżoniów. wieki minione, red. D. Adamska, S. Ligarski, T. Przerwa, Dzierżoniów 2008.
 • Dariusz Niemiec, Przemysław Nocuń, Kajetan Nowak, Agata Sztyber, Michał Wojenka, Stratygrafia nawarstwień kulturowych w zachodniej części Ogrodu Profesorskiego UJ w Krakowie (w:)  Nawarstwienia historyczne miast, red. Marta Wardas-Lasoń, Kraków 2012, s. 207-224.
 • Przemysław Nocuń, The fourteenth-century ducal tower of Siedlecin – the largest and most representative tower house in Silesia (south-western Poland) (w:) „ Towers 1: A House Such as Thieves Will Knock At" red.. Richard Oram, Stirling – w druku.
 • Dariusz Niemiec, Przemysław Nocuń, Kajetan Nowak, Agata Sztyber, Michał Wojenka, Stratigraphy of cultural deposits in western part of the Jagiellonian University's Ogród Profesorski in Kraków, Recherches Archeologiques, vol. 3, Kraków – w druku.
 • Lech Marek, Przemysław Nocuń, Knights of the Round Table of the Tower in Siedlęcin, Silesia (w:) Acta Militaria Mediaevalia t. IX (red. P. Kotowicz), Sanok – w druku.