Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowe informacje

Zakład prowadzi badania nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie. Działalność pracowników koncentruje się wokół następujących problemów badawczych:

 • Chronologia i periodyzacja epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
 • Studia nad periodyzacją skarbów wyrobów brązowych (W. Blajer, Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, Kraków 2001, 247 ss., 8 map). Chronologia radiowęglowa zespołów grobowych i osadowych z epoki brązu (np. Kietrz, Łubowice, Kornice – J. Chochorowski).
 • Studia nad wczesną i starszą epoką brązu na ziemiach polskich
 • Wieloletnie badania wczesno brązowego osiedla obronnego w Jędrychowicach koło Głubczyc i związane z nimi studia i publikacje, m.in. FrühbronzezeitlichebefestigteSiedlungen in Mitteleuropa, ArchaeologiaInterregionalis, Warszawa – Kraków 1985. Studia M. Gedla nad kulturą przedłużycką i W. Blajera nad kulturą trzciniecką.
 • Badania wielkich nekropoli kultur pól popielnicowych
 • Wieloletnie badania M. Gedla na cmentarzyskach kultury łużyckiej w Kietrzu, Bachórzu-Chodorówce i Zbrojewsku, a także w Lipniku (W. Blajer) i Brzeźnicy (J. Chochorowski), Modlnica (K. Dzięgielewski).
 • Studia nad osadnictwem i strukturami osadniczymi w Karpatach
 • Wieloletnie badania inwentaryzacyjne w Karpatach polskich i na ich obrzeżu oraz studia, np.: M. Gedl, Młodsza epoka brązu we wschodniej części polskich Karpat, Kraków 1998. Studia  M.S. Przybyły i W. Blajera np.: Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem i Sanem, Kraków 2008. Badania struktur osadniczych z terenów międzyrzecza Dunajca i Wisłoki (M. Mazur).
 • Studia nad osadnictwem i dynamiką zmian kulturowych na północnym przedpolu Bramy Morawskiej
 • Wieloletnie prace poszukiwawcze i inwentaryzacyjne oraz wykopaliskowe na terenach Wyżyny Głubczyckiej (m.in. mikroregiony Kietrza, Łubowic, Kornic, Jędrychowic).
 • Struktury osadnicze z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zachodniej Małopolsce
 • Poszukiwania, inwentaryzacja i prace wykopaliskowe na wielu stanowiskach i w ich mikroregionach, np.: Witów (A. Gawlik, P. Godlewski), Grodowice (P. Godlewski), Podłęże, Modlnica i Brzezie (K. Dzięgielewski).
 • Skarby brązowe w strukturze zachowańkulturowych społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
 • Problematyka wieloaspektowej interpretacji skarbów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (W. Blajer). Opracowanie i publikacja depozytów brązowych i brązowo-żelaznych.
 • Badania osiedli obronnych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Południowej Polsce
 • Wieloletnie badania wykopaliskowe na grodzisku w Łubowicach koło Raciborza nad Odrą (J. Chochorowski) i w Witowie koło Koszyc nad Wisłą (A. Gawlik, P. Godlewski). Badania na wczesno brązowym oraz późno brązowym i wczesnożelaznym osiedlu obronnym w Maszkowicach koło Łącka nad Dunajcem (M.S. Przybyła).
 • Procesy protourbanizacyjne w Europie Środkowej u schyłku epoki brązu (A. Gawlik).
 • Powiązania kulturowe w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza pomiędzy terenami dorzeczy Odry i Wisły a Kotliną Karpacką
 • Studianadmechanizmamidialogukulturowego w epocebrązu w tejstrefie, m.in.: M.S. Przybyła, Inter cultural contacts in the Western Carpathian area at the turn of the 2ed and 1st millennia BC, Warszawa 2009. Studia nad procesami "halsztatyzacji" i osadnictwem obronnym we wschodniej części Kotliny Karpackiej (J. Chochorowski). Kontakty kulturowe w zachodniej Małopolsce we wczesnej epoce żelaza (K. Dzięgielewski).
 • Koczownicy wschodnioeuropejscy (Kimmerowie, Scytowie) i ich presja na społeczności osiadłe w Europie Środkowej
 • Studia nad zmianą kulturową w Kotlinie Karpackiej na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (tzw. horyzont kimmeryjski) oraz we wczesnej epoce żelaza (ugrupowania quasi scytyjskie) – J. Chochorowski. Oddziaływania scytyjskie na wschodnich i północno-wschodnich obrzeżach łuku Karpat (A. Gawlik).
 • Koczownicy Wielkiego Stepu – dzieje i kultura
 • Wieloletnie badania wykopaliskowe na Ukrainie (Ryżanówka, Mielniki), oraz opracowania wyników tych badań. Studia nad kluczowymi zagadnieniami dziejów i kultury wczesnohistorycznych koczowników (Kimmerów i Scytów); chronologia i kierunki rozprzestrzeniania, symbolika pochówków elit scytyjskich; zanik ugrupowań scytyjskich w strefie lasostepu  – J. Chochorowski. Prace wykopaliskowe na stanowiskach z wczesnej epoki żelaza na Ałtaju (Ł. Oleszczak).
 • Procesy zmiany kulturowej w okresie wahnięcia subatlantyckiego
 • Symptomy zmian ekologicznych w początku subatlantyku; aktywizacja osadnictwa kultur kręgu circumbałtyckiego; geneza kultury pomorskiej (K. Dzięgielewski).
 • Studia nad gospodarką i budownictwem społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich
 • Gospodarka zwierzęca ludności kultury łużyckiej w Polsce Południowej (U. Gocman). Budownictwo ludności kultury łużyckiej w Polsce południowej (A. Zyzman).
 • Studia nad genezą i rozprzestrzenianiem się kremacji w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej
 • Studia nad początkami ciałopalenia w Europie Środkowej (A. Gil-Drozd).
 •  

Studia nad osadnictwem i strukturami osadniczymi w Karpatach

 • Wieloletnie badania inwentaryzacyjne w Karpatach polskich i na ich obrzeżu oraz studia, np.: M. Gedl, Młodsza epoka brązu we wschodniej części polskich Karpat, Kraków 1998. Studia  M.S. Przybyły i W. Blajera np.: Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem i Sanem, Kraków 2008. Badania struktur osadniczych z terenów międzyrzecza Dunajca i Wisłoki (M. Mazur). Wieloletnie studia nad dynamiką zmian osadniczych w wybranych regionach doliny Dunajca w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza (M. Korczyńska, M.S. Przybyła, J. Markiewicz).
 • Studia nad osadnictwem i dynamiką zmian kulturowych na północnym przedpolu Bramy Morawskiej
 • Wieloletnie prace poszukiwawcze i inwentaryzacyjne oraz wykopaliskowe na terenach Wyżyny Głubczyckiej (m.in. mikroregiony Kietrza, Łubowic, Kornic, Jędrychowic). Studia nad ufortyfikowaną osadą z wczesnej epoki brązu w Jędrychowicach (J. Jędrysik).
 • Powiązania kulturowe w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza pomiędzy terenami dorzeczy Odry i Wisły a Kotliną Karpacką
 • Studia nad mechanizmami dialogu kulturowego w epoce brązu w tej strefie, m.in.: M.S. Przybyła, Inter cultural contacts in the Western Carpathian area at the turn of the 2nd and 1st millennia BC, Warszawa 2009. Studia nad procesami "halsztatyzacji" i osadnictwem obronnym we wschodniej części Kotliny Karpackiej (J. Chochorowski). Kontakty kulturowe w zachodniej Małopolsce we wczesnej epoce żelaza (K. Dzięgielewski). Badania nad powiązaniami i genezą najstarszej kamiennej architektury obronnej w Europie Środkowej (M.S. Przybyła, J. Jędrysik).

Struktura organizacyjna
Samodzielny pracownik naukowy, profesor zwyczajny Prof. dr hab. Jan Chochorowski
Profesor Dr hab. Marcin Przybyła, Prof. UJ
Adiunkt Dr Anna Gawlik
Asystent Dr Łukasz Oleszczak
Asystent Mgr Karol Dzięgielewski
Asystent Mgr Michał Mazur
Informacje kontaktowe

Adres: Gołębia 11, 31-007 Kraków

Telefon: 12 663 12 80

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe