Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Web Content Display Web Content Display

Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Dr Dariusz Niemiec

Dr Dariusz Niemiec

| e-mail: dariusz.niemiec@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 82

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Ukończył studia w 1999 roku broniąc pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Kaczanowskiego p.t.: „Osady kultury przeworskiej w Oględówku stan. 1 i Samostrzałowie stan. 1, pow. Pińczów, woj. Świętokrzyskie". W 2009 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Poleskiego p.t. „Archeologia w badaniach średniowiecznych miast lokacyjnych Ziemi Krakowskiej". Od roku 2003 zatrudniony w Instytucie Archeologii UJ na stanowisku asystenta.

Główne kierunki zainteresowań badawczych

 • archeologia Krakowa i małopolskich miast lokacyjnych w okresie późnego średniowiecza i w czasach nowożytnych
 • krakowski kwartał uniwersytecki a dzielnice i kolegia uniwersyteckie średniowiecznej Europy
 • kościół i klasztor dominikanów w Krakowie na tle opactw i klasztorów małopolskich
 • Oppidum Judaeorum – miasteczka, dzielnice i ulice żydowskie w średniowiecznej przestrzeni miejskiej
 • ikonografia historyczna w interpretacji źródeł archeologicznych

Najważniejsze przeprowadzone badania wykopaliskowe

 • krakowska dzielnica uniwersytecka – badania i nadzory w latach 2000-2010 (dziedzińce i gmachy Collegium Maius i Collegium Minus, Ogród Profesorski, dziedzińce Collegium Novum i Collegium Wróblewskiego UJ)
 • klasztor augustianek w Krakowie-Kazimierzu – sezon 2002
 • dziedziniec Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul. św. Jana 22 (dawny klasztor OO. Bonifratrów) – sezon 2002
 • rejon tzw. Gródka krakowskiego przy ul. Mikołajskiej 13 – sezon 2003
 • mury Cmentarza Rakowickiego w Krakowie – sezon 2003
 • zachodnia część rynku krakowskiego - sezon 2004 (wspólnie z E. Zaitzem)
 • zespół paulinów na Skałce na terenie krakowskiego Kazimierza – badania w latach 2007-2008 (w zespole J. Poleskiego)
 • kościół św. Idziego – sezon 2009 (wraz z A. Bojeś-Białasik)
 • opactwo benedyktynów w Tyńcu – badania w latach 2010-2011 (w zespole J. Poleskiego)
 • kościół i klasztor dominikanów w Krakowie – badania w latach 2009-2012 (wraz z A. Bojęś-Białasik i M. Szymą)

Wybrane publikacje

 • „Późnośredniowieczne elementy wyposażenia jeździeckiego odkryte w trakcie nadzoru archeologicznego w Ogrodzie Profesorskim krakowskiego Collegium Maius", Materiały Archeologiczne, t. 23, s. 171-178, Kraków 2002
 • „Znalezisko mondidola w stylu kalenderberskim z terenu ziem polskich na środkowoeuropejskim tle porównawczym", Archeologia Polski, t. 47, s. 205-228, Warszawa 2002
 • „Osady kultury trzcinieckiej i łużyckiej w Oględówku i Samostrzałowie, woj. świętokrzyskie", Sprawozdania Archeologiczne, t. 53, s. 313-358, Kraków 2002
 • „Gotycki gmach krakowskiego Collegium Minus w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych", Menhir, nr 2/2004, s. 19-27
 • „Archeologia średniowiecznego Uniwersytetu Krakowskiego", Alma Mater nr 82/2006, s. 30-34
 • „Uniwersytet Krakowski w badaniach archeologicznych"  [w:] Archeologiczne ślady Uniwersytetu Krakowskiego. Katalog wystawy w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 8-40
 • „Krakowski cyrkiel z epoki Galileusza", Alma Mater nr 86/2006, s. 28-35
 • „Die Ergebnisse der archäologischen Foschungen von 2000-2002 im Krakauer Collegium Maius",  Recherches Archeologiques de 1999-2003, Kraków 2006, s. 246-251
 • „Gotisches Gebäude des Krakauer Collegium Minus im Lichte der archäologisch-architektonischen Forschungen",  Recherches Archeologiques de 1999-2003, Kraków 2006, s. 252-268
 • „Die Ergebnisse der archäologischen Aufsicht von 2002 im Hof II (B) des Gebäudes der Polnischen Akademie der Wissenchaften und Künste in Kraków, Św. Jana-Strasse 22",  Recherches Archeologiques de 1999-2003, Kraków 2006, s. 269-274
 • „Die ältesten Mauerabschnitte auf dem Rakowicki-Friedhof in Krakau im Lichte der archäologischen Forschungen von 2003",  Recherches Archeologiques de 1999-2003, Kraków 2006, s. 275-279
 • „Die Sondagen im Bereich des Gartens des Augustinerinnen-Klosters in Kraków-Kazimierz, Skałeczna-Straße 10",  Recherches Archeologiques de 1999-2003, s. 280-286
 • „Die archäologischen Sondagen von 2003 im Krakauer „Gródek"-Bereich  in der Mikołajska-Strasse 13",  Recherches Archeologiques de 1999-2003, Kraków 2006, s. 287-292
 • „Krakowski kwartał uniwersytecki w krajobrazie urbanistycznym średniowiecznego miasta lokacyjnego" [w:] Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791, Kraków 2007, 69-90
 • Noty katalogowe [20 haseł w:] Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791, Kraków 2007:
 •      Okucie gotyckiego pasa rycerskiego z przedstawieniem gryfa, s. 286
 •      Okucie oprawy księgi ze stylizowanym akantowym motywem, s. 332
 •      Późnobarokowe okucie oprawy księgi, s. 333
 •      Barokowa klamerka z przedstawieniem dwóch łabędzi, s. 333
 •      Kość do gry, s. 327
 •      Fragment kafla heraldycznego w wyobrażeniem orła, s. 435
 •      Pucharek szklany do picia wina, s. 455
 •      Grzebień drewniany z rysunkiem ptaków wykonanym tuszem, s. 461-462
 •      Fragment rogowej łyżeczki kosmetycznej, s. 462
 •      Gotyckie okucie brzegu oprawy książkowej z monogramem maryjnym, s. 536
 •      Gotyckie okucie brzegów oprawy książkowej z monogramem maryjnym, s. 536-537
 •      Ażurowe okucie okładki ksiązki (?), s. 537
 •      Barokowa klamerka zapięcia okładek ksiązki, s. 538
 •      Fragment manierystycznej zapinki oprawy ksiązki, s. 538
 •      Ażurowe okucie pasa w formie rozetki, s. 538
 •      Cyrkiel architektoniczny o czterech końcach, s. 538-539
 •      Cyrkiel scholarski w typie tzw. krocznika z sygnaturą ? (nota IX.47), s. 539
 •      Cyrkiel scholarski w typie tzw. krocznika (nota IX.48), s. 539 wraz z M. Woźniakiem Nurnberg counter s. 217-219
 • Noty katalogowe [10 haseł w:] Kolegia uniwersyteckie średniowiecznej Europy - University Colleges of Medieval Europe. Catalogue of the Exhibition Jagiellonian University Museum, Kraków 2007: Scholar compasses from the Krakow Academic Grammar School s. 198-201
 •      A cubic die, 250-251
 •      Wooden spatular battledorel s. 258-259
 •      A fragment of a horn cosmetic spoon, s. 260-261
 •      Wooden comb with a drawing depicting birds, s. 262-263
 •      Glass cup in the Noppenbecher type, s. 320-322
 •      Wooden stave vessel, s. 350-351
 •      Fragment of a wooden spoon, s. 352-355
 • „Dzieje gmachu krakowskiego Collegium Minus", Alma Mater nr specjalny 99/2008, s. 22-26
 • „Najstarsze krakowskie synagogi", Alma Mater nr specjalny 99/2008, s. 31-40
 • „Średniowieczny rynek krakowski", Alma Mater nr specjalny 109/2008, s. 84-90
 • „Krakowski cyrkiel z epoki Galileusza. Archeologiczny dowód nauczania geometrii i astronomii w krakowskim Gimnazjum Akademickim", Opuscula Musealia, z. 16, Kraków 2008, s. 107-125
 • [wraz z J. Poleskim i M. Woźniakiem] „Badania archeologiczne na terenie klasztoru oo. Paulinów na Skałce", Alma Mater nr specjalny 109/2008, s.104-110
 • „Gotycki herb Uniwersytetu Jagiellońskiego z elewacji Collegium Minus", Alma Mater nr 114/2009, s. 67-69
 • „Fragment der städtischen Wehrmauer des Krakauer Kazimierz, freigelegt 2005 an der Podgórska-Straße im Bereich des Spitals der Barmherzigen Brüder", Recherches Archeologiques, SN 1/2009, s. 341-345
 • „Archäologische Grabungen im Bereich des Wróblewski-Collegium der Jagiellonen Universität in Kraków in den Jahren 2003-2005", Recherches Archeologiques, SN 1/2009, s. 347-361
 • „Archäologisch-architektonische Untersuchungen im Hof des Collegium Novum der Jagiellonen-Universität in Kraków in den Jahren 2005–2006", Recherches Archeologiques, SN 1/2009, 363-376
 • wraz z Marcinem Szymą] „Rec.: Monika Bober, Architektura przedromańska i romańska w Krakowie. Badania i interpretacje, Biuletyn Historii Sztuki, R. LXXI, nr 4, 2009, s. 590-595
 • [wraz z J. Poleskim, M. Woźniakiem], Medieval church and monastery of the Pauline Fathers "Na Skałce" in Kraków-Kazimierz in the light of archaeological investigations in 2007–2008, Recherches Archeologiques, SN 2/2010, s. 291-318
 • Bruki na placach i ulicach średniowiecznego zespołu miejskiego Kraków-Kazimierz-Kleparz, Wratislavia Antiqua, t. 13, Wrocław 2011, s. 275-289
 • Czy Konrad Mazowiecki grał w szachy na Wawelu? [w:] Po drugiej stronie … Raporty przyjaciół-archeologów dla Wojtka Cholewy „Jonesa", Pękowice 2011, s. 195-206
 • Badania archeologiczne we Frydmanie na Spiszu w latach 2009–2010 [w:] Z dziejów Frydmana, Kraków-Frydman 2012, s. 12-14
 • Przemiany przestrzenne historycznego bloku zabudowy mieszkalnej w Krakowie na przykładzie badań archeologicznych dziedzińców Collegium Novum UJ, [w:] Nawarstwienia historyczne miast, Kraków 2012, s. 171-206
 • [wraz z P. Nocuniem, K. Nowakiem, A. Sztyber, M. Wojenką] Stratygrafia nawarstwień kulturowych w zachodniej części Ogrodu Profesorskiego UJ w Krakowie, [w:] Nawarstwienia historyczne miast, Kraków 2012, s. 207-223