Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Web Content Display Web Content Display

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Dr Joanna Zagórska-Telega

Dr Joanna Zagórska-Telega

| e-mail: zagorskaster@gmail.com

Telefon: +48 12 663 12 69

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Żelaza
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Specjalizuje się w problematyce okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Jest zatrudniona w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza IA UJ od roku 1997.  W r. 2013 uzyskała stopień naukowy doktora  na podstawie pracy pt.  „Obrządek pogrzebowy nadliswarciańskiego regionu osadniczego w młodszym i późnym okresie rzymskim" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. R. Madydy-Legutko.

Zainteresowania badawcze dr J. Zagórskiej-Telegi koncentrują się szczególnie na zagadnieniach związanych z przemianami obrządku pogrzebowego w młodszym i późnym okresie rzymskim. Brała również aktywny udział, w charakterze wykonawcy w czterech grantach finansowanym ze środków KBN, mających na celu kompleksowego opracowanie materiałów pochodzących z cmentarzysk kultury przeworskiej w Opatowie i Żabieńcu, woj. śląskie oraz opracowaniu stanowisk archeologicznych z dorzecza górnego Sanu. Jest współautorem opracowania materiałów z cmentarzyska w Opatowie, które ukazało się w serii Monumenta Archaeologica Barbarica.

Dr J. Zagórska-Telega uczestniczyła w badaniach wykopaliskowych prowadzonych przez IA UJ. W latach 2004-2009 współprowadziła badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury przeworskiej w Prusieku, woj. podkarpackie, a od roku 2008 prowadzi wykopaliska na wielokulturowym cmentarzysku w Michałowicach, woj. świętokrzyskie. Autorka kilkudziesięciu artykułów, uczestniczka licznych konferencji naukowych.

Wybrane publikacje

 • Cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie (stan. 1) i Mokrej (stan. 8), woj. częstochowskie - analiza antropologiczna i wybrane zagadnienia obrządku pogrzebowego, Zeszyty Muzeum Częstochowskiego, Archeologia 3, 19991, 125-141 (współautor).
 • Unikatowe naczynie z cmentarzyska w Opatowie, woj. śląskie, stan. 1. Uwagi na temat plastyki zoomorficznej występującej na ceramice kultury przeworskiej w okresie rzymskim (w:) 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków 2000, 209- 220 (współautor).
 • Einige Bemerkungen über die Spilsteine aus dem Gebiet der Przeworsk-Kultur am Beispiel des Fundmaterials aus dem Gräberfeld von Opatów, Woiw. śląskie, Sborník Národního Muzea v Praze LIV, Praga 2000, 1-4, 107-122 (współautor).
 • Bogaty pochówek kobiecy na cmentarzysku kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie. (w:) Superiores Barbari, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego (red. R. Madyda-Legutko, T. Bochnak), Kraków 2000, 313-326.
 • Depozyt wczesnośredniowiecznych grzywien siekieropodobnych z Kostkowic, gm. Kroczyce, woj. śląskie, AAC, Kraków 2001, (współautor).
 • Pozostałości miejsc kremacji z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, VARIA BARBARICA, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina I, Warszawa-Lublin 2002, 333-352 (współautor).
 • Znaleziska monet rzymskich ze stanowisk kultury przeworskiej położonych w dorzeczu Liswarty, (w:) Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2003, 285-299 (współautor).
 • Obrządek pogrzebowy a płeć zmarłego. Uwagi na podstawie analizy materiałów archeologicznych z najstarszej fazy cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, (w:) Kobieta - śmierć - mężczyzna. Funeralia Lednickie. Spotkanie 5 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2003, 263-271 (współautor).
 • Pochówki dzieci z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie - próba interpretacji, (w:) Dusza maluczka a strata ogromna. Funeralia Lednickie, spotkanie 6 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2004, 199-215 (współautor).
 • Uwagi na temat reguł wyposażania zmarłych w kulturze przeworskiej w okresie rzymskim, (w:) Do, ut des - dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie, spotkanie 7 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2005, 181-188 (współautor).
 • Starość nie radość-pochówki osobników w wieku senilis z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, (w:) Starość - wiek spełnienia. Funeralia Lednickie, spotkanie 8 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2006, 121-126, (współautor).
 • Szczątki zwierzęce z ciałopalnego cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie, stanowisko 1 - komentarz archeologa, (w:) Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, t. 1 (red. L. Kostuch, K. Ryszewska), Kielce 2006, 27-40.
 • Organizacja przestrzenna cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, (w:) środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie, spotkanie 9 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2007, 263-271 (współautor).
 • Uwagi o chronologii i rozwoju przestrzennym cmentarzyska kultury przeworskiej w   Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, Wiadomości Archeologiczne 62, Warszawa 2011, 3-48 (współautor).
 • Opatów, Fpl. 1, Ein Gräberfeld der Przeworsk- Kultur  im nordwestlichen Kleinpolen, Monumenta Archaeologica Barbarica, Tomus XV/1 (Katalog), Tomus  XV/2 (Tafeln), Warszawa – Kraków  2011 (książka w dwóch tomach – współautor).
 • Obiekty rowkowe na cmentarzysku kultury przeworskiej w Michałowicach, stan. 1, gm. Czarnocin, woj. świętokrzyskie, (w:) Archeologie Barbarů 2010: Hroby a Pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem, Studia Archeologica Suebica I (red. E. Droberjar), Olomouc 2011, 207-226 (współautor).
 • Excavations of multicultural site 1 at Michałowice, Czarnocin commune, Świętokrzyskie province, in the years 2008-2010, Recherches Archeologiques, Nouvelle Serie 3, Kraków 2011, 195-225 (współautor).
 • Excavations of a multicultural site 1 at Michałowice, Czarnocin commune, Świętokrzyskie province, season 2011, Recherches Archeologiques, Nouvelle Serie 4, Kraków 2012, 135-160 (współautor).
 • New data concerning the cultural situation in the basin of the Upper San River during the Roman Period, (w:) Proceedings of the international archaeological conference Wandering and Settled Barbarians in the Carpathian Region and Neighboring Areas (1st-5th cent.) New Finds, New Interpretations held in Nyiregyhaza and Satu Mare October 11-14 2010. Jósa András Múzeum Évkönyve LV (red. E. Istvánovits, V. Kulcsár), Nyíregyháza 2013, 409-422  (współautor).
 • Ekscentryczna dama znad Liswarty. O pewnych aspektach  zróżnicowania stroju kobiecego w środowisku kultury przeworskiej, (w:) In medio Poloniae Barbarica. Agnieszka Urbaniak In memoriał, Monumenta Archaeologica Barbarica, Ceries Gemina tomus III (red. J. Andrzejowski), Warszawa 2014, 125-134 (współautor).
 • Pierwszy szkieletowy pochówek ludności kultury przeworskiej odkryty na cmentarzysku w Michałowicach, woj. świętokrzyskie, (w:) Honoratissimum assensus genus est armis laudare, Studia dedykowane Profesorowi piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak), Kraków 2014, 491-499 (współautor).

Web Content Display Web Content Display