Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Mgr Agata Sztyber

Mgr Agata Sztyber

| e-mail: asztyber@wp.pl

ORCID 0000-0002-0345-3502

Telefon: +48 12 663 12 88

adres:

Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku archeologia, broniąc pracę magisterską pt. „Kaptorgi wczesnośredniowieczne z terenu ziem Polski”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Poleskiego. Zatrudniona od roku 2006 w Instytucie Archeologii UJ, obecnie na stanowisku asystenta. Brała udział w licznych pracach wykopaliskowych na terenie Polski i krajów ościennych. Zaangażowana w inicjatywy ochrony dziedzictwa archeologicznego oraz popularyzację archeologii (Uniwersytet dzieci, wykłady dla dzieci i młodzieży, Noc naukowców itp.).

Obecnie pełni funkcje instytutowego koordynatora do spraw programu Erasmus+ (od roku 2015) oraz  pełnomocnika Dziekana Wydziału Historycznego UJ ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia (od roku 2016, ponownie powołana na kadencję 2020-2024).

Zainteresowania badawcze

 • archeologia wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem rzemiosła, a zwłaszcza wytwórczości złotniczej
 • obrządek pogrzebowy i jego przemiany w okresie średniowiecza
 • początki europejskiego średniowiecza
 • archeologia średniowiecznej Hiszpanii

Najważniejsze zrealizowane granty i projekty

 • MNiSW 0037/NPRH3/HM/82/2014/UJ (kierownik S. Moździoch); okres trwania 2014-2018; wykonawca; temat grantu: Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski
 • grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, projekt nr 01647/15; okres trwania 2015; współautor; temat grantu: Od epoki brązu po czasy nowożytne: wybrane źródła z badań archeologicznych na trasie autostrady A4 w Małopolsce
 • grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, projekt nr 01648/15; okres trwania 2015; współautor; temat grantu: Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku Modlnica
 • członek zespołów "Ogólnopolskiego programu ratowniczych badań archeologicznych na trasach budowy autostrad". Opracowanie materiałów archeologicznych, udział w pracach edytorskich, przygotowanie monografii (w ramach Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad: IA UJ, IAiE PAN Oddział Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

Działalność terenowa

 • 2014-2016 Kraków-Sidzina, woj. małopolskie; (IA UJ) badania stacjonarne
 • 2012-2015, 2017-2020 Modlnica, woj. małopolskie; (IA UJ) badania stacjonarne
 • 2009-2010 Sędziszowa, woj. dolnośląskie; (IA UJ) badania stacjonarne

Dydaktyka

 • Wybrane zagadnienia z archeologii (WH.IA.LDX34d): Archeologia wczesnośredniowiecznej Małopolski
 • Zajęcia specjalistyczne 2 (WH.IA.MDS8d): Kształtowanie się wczesnego średniowiecza w Europie Zachodniej
 • Źródłoznawstwo archeologiczne 2 (WH.IA.LDS23)
 • Ćwiczenia terenowe (WH.IA.MDS10)
 • Zajęcia dla licealistów

Wybrane publikacje

Książki:

 • 2015 Modlnica, stan. 5 Od epoki brązu po czasy średniowiecza. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, redakcja wraz z K. Dzięgielewski, M. Dzięgielewska; Kraków

Rozdziały w książkach:

 • 2017 Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. Małopolskie [w:] Gemma Gemmarum : studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz,  red. Różański Artur, Poznań, 1139-1162 (z A. Mazur, K. Mazur)
 • 2016    Znalezisko okucia rogu do picia z głową byka z Koźmic Wielkich, pow. wielicki [w:] Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Prof. Michała Parczewskiego, red. B. Chudzińska, M. Wojenka, M. Wołoszyn, Kraków-Rzeszów, 759-771
 • 2015 Na rozdrożu, czyli o węźle bieżanowskim kilka wieków temu [w:] Od epoki brązu do czasów nowożytnych. Wybrane odkrycia i znaleziska. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, red. J. Chochorowski, Kraków, 219-285
 • 2014    Materiały średniowieczne i nowożytne [w:] Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj, pow. wielicki, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, red. R. Naglik, P. Włodarczak, Kraków, 279-294
 • 2014    Okres wczesnego średniowiecza [w:] Rozbórz, stanowisko 27. Osada wielokulturowa, Via Archaeologica Ressoviensia, red. M. Karwowski, D. Kulkowska, Rzeszów, 55-60, 233-234, 319-330
 • 2012 Stratygrafia nawarstwień kulturowych w zachodniej części Ogrodu Profesorskiego UJ w Krakowie [w:] Nawarstwienia historyczne miast, red. M. Wardas-Lasoń, Kraków, 207-223; (współautorstwo z Niemiec D., Nocuń P., Nowak K., Wojenka M.)
 • 2011    Wielokulturowy kompleks osadniczy na stanowisku 5 w Modlnicy koło Krakowa – uwagi wprowadzające [w:] Modlnica, st. 5. Od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, red. J. Kruk, A. Zastawny, Kraków, 1-19; (współautorstwo z Dzięgielewski K., Konieczny B.)
 • 2010    Funkcja i znaczenie kaptorg we wczesnym średniowieczu [w:] Życie codzienne przez pryzmat rzeczy, red. P. Kucypera, R. Wadyl, Toruń, 43-62

Artykuły:

 • 2015 Monety nowożytne ze stanowiska 28 w Zakrzowie, gm. Niepołomice, pow. wielicki, woj. małopolskie [w:] Notae Numismaticae IX, 185-194; (współautorstwo z Bochnak A.)
 • 2012    Znalezisko denara legionowego Marka Antoniusza w okolicach wsi Dzielna, gm. Opoczno [w:] Notae Numismaticae VII, 187-195; (współautorstwo z Bodzek J.)
 • 2012 Monety z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Modlnicy, stan. 5, gm. Wielka Wieś, pow. krakowski [w:] Notae Numismaticae VII, 211-224; (współautorstwo z Woźniak M.)
 • 2011 Stratigraphy of cultural deposits in western part of the Jagiellonian University’s Ogród Profesorski in Kraków [w:] Recherches Archéologiques. Nouvelle Serie 3, 241-257; (współautorstwo z Niemiec D., Nocuń P., Nowak K., Wojenka M.)