Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Mgr Michal Mazur

Mgr Michal Mazur

| e-mail: mihal.mazur@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 15 30

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Brązu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006). Sekretarz Instytutu ds. zbiorów naukowo-dydaktycznych. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską na temat struktur osadniczych, czy procesów kształtowania się form organizacji przestrzennej na produkcyjnych stanowiskach solowarskich z późnej epoki brązu w obrębie tzw. wielickiego pasa solonośnego. Od 2006 r. zatrudniony w Instytucie Archeologii UJ na etacie naukowo-technicznym, od 2020 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu Instytutu Archeologii UJ.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na analizach struktur osadniczych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w południowej części ziem polskich. Jednym z nurtów  zainteresowań pozostają badania rozwoju struktur osadniczych, np. wzdłuż większych cieków wodnych (np. międzyrzecze Wisłoki i Dunajca) albo w strefie o charakterze górskim (tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej). W tych studiach podejmuje zagadnienia zmienności relacji dotyczących m.in.: doboru stref siedliskowych, intensywności osadnictwa w określonych partiach opisywanego terenu oraz zmienności wyboru poszczególnych stref osiedleńczych, a także procesów kształtowania się prawdopodobnych struktur organizacji przestrzennej.

Osobnym polem działalności są studia nad relacją człowiek a środowisko naturalne oraz doborem odpowiadających mu strategii gospodarczych. Szczególnym aspektem w tych badaniach są zagadnienia paleoekonomii, w tym m.in. kwestia obecności na obszarach podkrakowskich złóż solnych, ich pozyskiwania i wykorzystania przez ludność pradziejową. Szczególnym aspektem w tych badaniach są zagadnienia związane z pozyskiwaniem soli przy wykorzystaniu słonych źródeł (warzelnictwo), ewolucją technologii produkcji solowarskiej i powiązanie tych kwestii z ogólnym rozwojem gospodarki jako całości przez społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Aktualne projekty badawcze

Wykonawca w projekcie: Dziedziczenie, sieć kontaktów społecznych czy lokalna adaptacja? Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zachodniej Małopolsce (www: http://e-past.pl/).

Dydaktyka

  • Źródłoznawstwo Archeologiczne 
  • Zajęcia specjalistyczne – epoka brązu

Wybrane publikacje

  • 2009 Geografia osadnictwa w międzyrzeczu Wisłoki, Dunajca i Białej Dunajcowej w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, (w:) S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje, (Collectio Archaeologica Ressoviensis 11), 2009, 237-264
  • 2011 Cmentarzysko i osada z młodszej, późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku w Łętowicach, (w:) Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 11 w Łętowicach, pow. tarnowski, woj. małopolskie (AZP 103-65/45), M. Mazur, A. Gawlik (red.), Tom I, Opracowanie materiałów; maszynopis opracowania w Archiwum Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad w Krakowie-Branicach, Kraków, 18-44
  • 2012 Ślady osadnicze ze starszej epoki brązu na stanowisku w Krakowie-Bieżanowie 11, (w:) Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 11 i 12 w Krakowie-Bieżanowie (nr autostradowy 104, 105), M. Mazur (red.), Tom I, Opracowanie materiałów; maszynopis opracowania w Archiwum Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad w Krakowie-Branicach, Kraków, 79-82
  • 2012 Osadnictwo kultury łużyckiej na stanowisku 11 w Krakowie-Bieżanowie, (w:) Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 11 i 12 w Krakowie-Bieżanowie (nr autostradowy 104, 105), M. Mazur (red.), Tom I, (Opracowanie materiałów; maszynopis opracowania w Archiwum Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad w Krakowie-Branicach), Kraków, 83-176
  • 2015 Na rozdrożu, czyli o węźle bieżanowskim kilka wieków temu, (w:) Od epoki brązu do czasów nowożytnych: wybrane odkrycia i znaleziska. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce.”, red. Chochorowski J., 2015, Kraków, 219-285, współautorzy: B. Chudzińska, R. Naglik, P. Poleska, A. Sztyber
  • 2016 Studia osadnicze w dorobku badawczym Profesora Marka Gedla (w:) J. Chochorowski (red.), Profesor Marek Gedl – życie i dzieło, Prace Archeologiczne, No. 68, Studies, Kraków, 323-333
  • 2018 Unterschiedlich und doch gleich? Eine komparative Studie zu spätbronze-/früheisenzeitlichen Webgewichten aus Kleinpolen, (w:) Benediková L. – Horňák M. (ed.): SÍDLA , ARTEFAKTY A ČAS... Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika, Nitra - Vrútky, 171-198, współautor: M. Korczyńska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron