Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko

| e-mail: renata.madyda-legutko@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 76

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Żelaza
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko związana jest z Uniwersytetem Jagiellońskim od początku swej kariery naukowej. Od roku 1971 zatrudniona w ówczesnej Katedrze Archeologii UJ, a następnie w Instytucie Archeologii UJ. Po uzyskaniu stopnia doktora na podstawie rozprawy pt. "Metalowe części pasa w okresie wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w północnej części Europy środkowej", napisanej pod kierunkiem prof. K. Godłowskiego, zajmowała stanowisko adiunkta w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza IA. Po uzyskaniu habilitacji na podstawie pracy pt. "Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim" otrzymała w 2003 roku stanowisko profesora nadzwyczajnego we wspomnianym Zakładzie. Tytuł profesora otrzymała w październiku 2012.

Prof. dr hab. R. Madyda-Legutko jest specjalistką w zakresie problematyki okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na obszarze europejskiego Barbaricum. Jej zainteresowania badawcze obejmują między innymi studia nad zróżnicowaniem kulturowym środkowoeuropejskiego Barbaricum oraz nad chronologią i zróżnicowaniem części stroju używanych przez ludność barbarzyńskiej Europy w okresie wpływów rzymskich. Jest autorką prac o podstawowym znaczeniu dla problematyki typologii, chronologii i rozprzestrzenienia metalowych części pasów używanych przez ludność barbarzyńskiej Europy w okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów ("Die Gürtelschnalle..." Oxford 1986; „Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów …." Kraków 2011). Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym kierowanym przez Römisch-Germanische Zentralmuseum w Moguncji mającym na celu opracowanie materiałów zabytkowych z grobów książęcych w Wrocławiu-Zakrzowie. Powierzono jej opracowanie metalowych części pasów z grobu II i III oraz szklanych kamieni do gry z grobów I i III. Drugi ważny nurt jej badań dotyczy zagadnień związanych z osadnictwem prehistorycznym w rejonach górskich, szczególnie w obrębie strefy karpackiej w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Nurt ten znalazł najpełniejszy wyraz w jej rozprawie habilitacyjnej zatytułowanej "Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim". Prowadziła badania wykopaliskowe na licznych stanowiskach, zlokalizowanych w strefie beskidzkiej. W latach 2008-2011 była kierownikiem grantu, którego celem było opracowanie materiałów zabytkowych z okresu rzymskiego, pochodzących z terenu dorzecza górnego Sanu. Istotny kierunek zainteresowań badawczych prof. dr hab. R. Madydy-Legutko, reprezentują także studia nad napływem importów rzymskich na tereny środkowoeuropejskiego Barbaricum. Uczestniczyła ona między innymi w pracach zespołu przygotowującego do druku jeden z tomów międzynarodowej, bardzo prestiżowej, serii wydawniczej Tabula Imperii Romani. Ostatnio ważną dziedzinę jej aktywności stanowi kierowanie interdyscyplinarnym zespołem mającym na celu opublikowanie materiałów zabytkowych pochodzących z największej jak dotąd nekropoli ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie. Prace przygotowujące materiały do druku prowadzone były w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków KBN (1998-2001, 2003-2006). W roku 2011 ukazały się pierwsze dwa tomy monografii tego cmentarzyska w serii Monumenta Archaeologica Barbarica, tom XV/1,2.

Prof. dr hab. R. Madyda-Legutko była w latach 1991-1994 członkinią Komisji Źródłoznawczej Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, a od roku 1999 jest członkinią Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie. W latach 1999-2003 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej tejże Komisji. Od roku 1996 jest członkinią Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności. Jest uczestniczką i współorganizatorką licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. W roku 1981 otrzymała nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III-go stopnia za pracę doktorską. W roku 2003 otrzymała nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo tomu M-34 Kraków w ramach serii wydawniczej Tabula Imperii Romani. W roku 2012 otrzymała nagrodę indywidualną JM Rektora UJ, za wybitne osiągnięcia naukowe.

Wybrana literatura

  • Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów w kulturze przeworskiej. Okucia końca pasa, Kraków 2011.
  • Uwagi o chronologii i rozwoju przestrzennym cmentarzyska kultury przeworskiej w   Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, Wiadomości Archeologiczne 62, Warszawa 2011, 3-48 (współautor).
  • Opatów, Fpl. 1, Ein Gräberfeld der Przeworsk- Kultur  im nordwestlichen Kleinpolen, Monumenta Archaeologica Barbarica, Tomus XV/1 (Katalog), Tomus  XV/2 (Tafeln),Warszawa – Kraków  2011 (książka w dwóch tomach – współautor).
  • Interkulturelle Beziehungen der Bevölkerung der Przeworsk-Kultur in der Karpatenzone am Übergang von der frühen zu der jüngeren römischen Kaiserzeit am Beispiel des Gräberfeldes non Prusiek, FSt. 25, Gde. Sanok, Prehled  výzkumů  53-1, Brno 2013, (współautor).
  • Kontakty interregionalne ludności zamieszkującej dorzecze górnego Sanu na przełomie wczesnego i młodszego okresu rzymskiego, (w:) Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu (red. J. Gancarski), Krosno 2013,  125-148 (współautor).
  • Bronze Belt Buckles with Doubled  Tongue between Scandinavia and the Black Sea. In Search of Local and Inter-Regional Connections during the Roman Periods, (w:) Inter Ambo Maria, Northern Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea (red. I. Khrapunov, F.-A. Stylegar), Kristansand-Simferopol 2013, (współautor).
  • Novaya nakhodka bosporskoi monety v Pol'she", (w:), Drevnee Prichernomor'e X (red. Nemchenko I.V.), Odessa 2013, 69-72 (współautor).
  • New data concerning the cultural situation in the basin of the Upper San River during the Roman Period, (w:) Proceedings of the international archaeological conference Wandering and Settled Barbarians in the Carpathian Region and Neighboring Areas (1st-5th cent.) New Finds, New Interpretations held in Nyiregyhaza and Satu Mare October 11-14 2010. Jósa András Múzeum Évkönyve LV (red. E. Istvánovits, V. Kulcsár), Nyíregyháza 2013, 409-422  (współautor).
  • Pochówek metalurga z cmentarzyska kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. sanocki, (w:) Honoratissimum assensus genus est armis Laudera. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak), Kraków 2014, 277-290 (współautor).
  • Ekscentryczna dama znad Liswarty. O pewnych aspektach  zróżnicowania stroju kobiecego w środowisku kultury przeworskiej, (w:) In medio Poloniae Barbarica. Agnieszka Urbaniak In memoriał, Monumenta Archaeologica Barbarica, Ceries Gemina tomus III (red. J. Andrzejowski), Warszawa 2014, 125-134 (współautor).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron