Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

| e-mail: e.papuci-wladyka@uj.edu.pl

Ukończyła studia z zakresu archeologii śródziemnomorskiej na UJ. Po studiach została zatrudniona jako asystentka w Instytucie Archeologii UJ, z którym związała całą swoją karierę naukową. Obroniła pracę doktorską w 1986 roku (promotor: M.L. Bernhard) i rozprawę habilitacyjną w 1995 roku.
W 2002 roku uzyskała tytuł naukowy profesora. W roku 2003 została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Archeologii UJ, a od roku 2013 zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego.
W roku 2005 objęła kierowanie Zakładem Archeologii Klasycznej IA UJ.

Zainteresowania naukowe

•    Sztuka i archeologia starożytnej Grecji, Cypru, Rzymu oraz kolonii greckich na terenie północnych wybrzeży Morza Czarnego. Autorka książki „Sztuka starożytnej Grecji" (2001).
•    Szczególnym polem zainteresowań naukowych jest ceramika i greckie malarstwo wazowe. Z tego zakresu opublikowała trzy książki i wiele artykułów w  międzynarodowych i krajowych wydawnictwach.
•    Kolekcjonerstwo i zainteresowania antykiem w Polsce oraz polskie kolekcje państwowe i prywatne zabytków greckich, etruskich i rzymskich.

Aktualnie prowadzone projekty badawcze

•    PAPHOS AGORA PROJECT - kierowanie pracami i grantem NCN Maestro na lata 2015-2019 : Pafos - Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych, nr 2014/14/A/HS 3/00283. Udział pracowników oraz doktorantów i studentów Zakładu i Instytutu oraz wolontariuszy (www.paphos-agora.archeo.uj.edu.pl)
•    Paphos Agora Project - kierowanie pracami ekspedycji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Nea Pafos na Cyprze: grant indywidualny OPUS NCN (2011-2014): Pafos (Cypr) - Agora miasta hellenistycznego i rzymskiego. Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 2011/01/B/HS3/01282, kierownik grantu. Udział pracowników Zakładu – W. Machowski, J. Bodzek, Ł. Miszk oraz doktorantów: A. Dobosz, E. Marzec, K. Rosińska-Balik, a także studentów i wolontariuszy.
•    Program UE THALES 2011-2015 - „Sanktuarium Apollina oraz wczesno chrześcijańskie osadnictwo w Halasarna na Kos" Kierownik modułu grantu - Zadanie: kierowanie zespołem opracowującym publikację ceramiki hellenistycznej z wykopalisk Uniwersytetu Ateńskiego; redakcja publikacji końcowej; z udziałem dr A. Dobosz oraz doktorantek: E. Marzec, K. Nocoń.
•    CORPUS VASORUM ANTIQUORUM (CVA) pod auspicjami Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) – przygotowanie nowej edycji przedwojennych korpusów CVA (w tomie 1 [Poland 11], w druku, wazy z Instytutu Archeologii i Muzeum UJ). W przygotowaniu kolejne tomy.
•    Ceramika hellenistyczna ze stanowiska Malutena w Nea Pafos na Cyprze (z badań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW).
•    Grant promotorski  2011-2013 NCN – Kontakty handlowe Cypru w okresie hellenistycznym w świetle odkryć amfor, A. Dobosz

Pełnione funkcje, członkostwo w organizacjach

•    od 1996 – nadal członek Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności
•    2003 - 2011 oraz 2015-2018 członek, a w latach 2007-2011 Wice-przewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk
•    2002 - nadal Kierownik Polskiej Redakcji Corpus Vasorum Antiquorum pod auspicjami PAU
•    1998-2008 KOSHARY PROJECT kierowanie polską częścią polsko-ukraińskiej ekspedycji na stanowisku Koszary (Ukraina, obwód Odessa), współpraca z Muzeum Archeologicznym w Odessie.
•    od 2005 - nadal Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej IA UJ.
•    1984 - 2008, 2010 – Cypr, Nea Paphos, stały członek Polskiej Misji Archeologicznej UW.
•    1999 - 2010 Koordynatorka Wydziału Historycznego i Instytutu Archeologii programu ERASMUS.
•    2009 - 2010 kierowanie pracami polskiej części ukraińsko-rosyjsko-polskiej ekspedycji na stanowisku Akra (Ukraina, Krym)
•    W latach 2010-2012 oraz 2014 Redaktorka naczelna czasopisma Studies in Ancient Art and Civilization, IA UJ (lista MNiSW)
•    2015 nadal  - Przewodnicząca stowarzyszenia International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period  
•    2013 nadal - członkini Society of Cypriot Studies, Nicosia
•    2014 - nadal - członkini Archaiologike Etairia, Ateny
•    2016 nadal - Przewodnicząca Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
•    Recenzentka Polish Archaeology in the Mediterranean, Etudes et Travaux, Quart, Studiów Palmyreńskich, Notae Numismaticae

Odbyła liczne wyjazdy zagraniczne w ramach staży, stypendiów i grantów badawczych. Brała udział w około 35 konferencjach i kongresach, głównie międzynarodowych wygłaszając 26 referatów (w języku angielskim, nowogreckim i rosyjskim). Kierowała zespołami organizującymi konferencje oraz wystawy.

Działalność dydaktyczna

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych z zakresu archeologii i cywilizacji Grecji, Cypru i greckich kolonii nad Morzem Czarnym. W ubiegłych latach akademickich wykładała też dla studentów studiów niestacjonarnych oraz historii sztuki, historii i filologii klasycznej (studia zaoczne), a także słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UJ. W latach 1999-2010 była koordynatorem programu Unii Europejskiej ERASMUS (wcześniej Socrates) Wydziału Historycznego i Instytutu Archeologii UJ. Pod jej okiem studenci Instytutu Archeologii UJ odbywali wykopaliskowe ćwiczenia terenowe zarówno w Nea Pafos na Cyprze (w wykopaliskach UW od 1993), jak i w Koszarach (1998-2007) oraz Akrze (2009-2010) na Ukrainie, a od roku 2010 w nowym interdyscyplinarnym projekcie Instytutu Archeologii UJ w Pafos na Cyprze.
Seminarium magisterskie prowadzi od roku 1996/1997. Promotor 86 prac magisterskich. Promotor 6 ukończonych doktoratów, 9 otwartych przewodów doktorskich, 1 doktorantka bez otwartego przewodu. Recenzentka w 13 przewodach doktorskich - w kraju oraz za granicą; recenzentka w przewodach habilitacyjnych i w postępowaniach o tytuł profesorski.

Publikowany dorobek naukowy

Obejmuje ok. 140 pozycji w tym 6 książek (dwie jako współautorka), redakcja 8 książek, oraz ponad 100 artykułów w specjalistycznych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym (wybrane publikacje poniżej).

Wybrane publikacje

Książki i monografie

•    Corpus Vasorum Antiquorum, Poland 11, Cracow 1 (Jagiellonian University Institute of Archaeology 1 and Museum collections), Union Académique Internationale and PAU, Kraków 2012.
•    [współautorka] Egipt, Grecja, Italia... Zabytki starożytne z dawnej kolekcji Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, J. Śliwa (ed.), Kraków 2007.
•    Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001.
•    Nea Pafos. Studia nad ceramiką hellenistyczną z polskich wykopalisk (1965-1991), Kraków 1995.
•    Cypr (w:) Bibliografia ceramiki hellenistycznej: 1980-1995], Thessaloniki 1998, (nrr 1347-1405) s. 327-342.
•    Corinthian and Italo-Corinthian Pottery from the Polish Collections, ZNUJ, Prace Archeologiczne 44, Studia z archeologii śródziemnomorskiej 10, Warszawa-Kraków 1989.
•    Corpus Vasorum Antiquorum, Poland 11, Cracow 2 (Jagiellonian University Institute of Archaeology 2), Union Académique Internationale and PAU, w przygotowaniu.

Redakcja książek

•    E. Papuci-Władyka, A. Dobosz (eds.), W sercu starożytnego miasta. Pięć lat badań krakowskich archeologów na agorze w Pafos na Cyprze (2011-2015),  Międzynarodowe sympozjum oraz wystawa fotografii Roberta Słabońskiego, 21-22 stycznia 2016, Instytut Archeologii Uniwersytet Jagielloński  / In the Hearth of the the Ancient city. Five years of Krakow archaeologists' research at the Paphos Agora on Cyprus (2011–2015), / International Symposium and Exhibition of Photographs by Robert Słaboński, 21-22 January 2016, Jagiellonian University  Institute of Archaeology, Kraków 2016.
•    E. Papuci-Władyka (ed.), Studies in Ancient Art and Civilization 18, Kraków 2014.
•    E. Papuci-Władyka (ed.), Studies in Ancient Art and Civilization 16, Kraków 2012.
•    E. Papuci- Władyka, M. Vickers, J. Bodzek, D. Braund (eds), PONTIKA 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times, International Colloquium at the Institute of Archaeology Jagiellonian University Kraków, 21st -26th April 2008, BAR International Series 2240, Oxford 2011.
•    E. Papuci-Władyka (ed.), Studies in Ancient Art and Civilization 15, Kraków 2011 (tom poświęcony prof. J. Ostrowskiemu).
•    E. Papuci-Władyka (ed.), Studies in Ancient Art and Civilization  14, tom poświęcony prof. J.  Śliwie, Kraków 2010.
•    E. Papuci-Władyka (ed.), PONTIKA 2006 / ПОНТИКА 2006. Recent Research in Northern Black Sea Coast Greek Colonies/Новейшие исследования греческих колоний Северного Причерноморья, (Proceedings of the International Conference, Krakow, 18th March, 2006), (Studies in Ancient Art. And Civilization 11) Kraków 2008.

Najważniejsze artykuły z ostatnich lat

•    E. Papuci-Władyka, W. Machowski, "Paphos Agora Project. Preliminary Results of the 2011-2012 Seasons of the Jagiellonian University (Krakow, Poland) Excavations", in: Claire Balandier (ed.), Nea Paphos. Fondation et développement urbanistique d'une ville chypriote de l'antiquité à nos jours. Etudes archéologiques, historiques et patrimoniales, Actes du Ier colloque international sur Paphos, Avignon, 30, 31 octobre et 1er novembre 2012, organisé par Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse & Department of Antiquities of Cyprus, Ausonius Editions, Mémoires 43, Bordeaux, 2016, 67-77.
•    E.Papuci-Władyka, Wprowadzenie/Introduction oraz Pięć lat badań Uniwersytetu Jagiellońskiego na agorze oraz w innych wybranych obszarach miasta Nea Paphos/Five years of the Jagiellonian University activity in Paphos Agora and beyond, in: E. Papuci-Władyka, A. Dobosz (eds.), E. Papuci-Władyka, A. Dobosz (eds.), In the Heart of the Ancient City. Five Years of Krakow Archaeologists' Research at the Paphos Agora on Cyprus (2011–2015), International Symposium and Exhibition of Photographs by Robert Słaboński, 21-22 January 2016, Jagiellonian University  Institute of Archaeology Kraków 2016, 7-9, 16-21.
•    E. Papuci-Władyka (zdjęcia R. Słaboński), Recent Polish excavations in the agora of Paphos, the ancient capital of Cyprus, Antiquity, Issue 347 - October 2015 http://antiquity.ac.uk/projgall/papuci-wladyka347
•    E. Papuci-Władyka, Wojciech Machowski, Paphos Agora Project 2011-2012. Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego na agorze miasta Nea Pafos, w: M. Borowska, P. Kordos, M. Maliszewski (red.), CYPR. Dzieje, kultura, literatura, t.1, Warszawa 2014 [2015], 449-459, il. 1-7, il. barwne 20-23.
•    E. Papuci-Władyka, Palestinian Dipper-juglet from Aphek-Antipatris in The Jagiellonian University Collection and its Egyptian Connections, in: M. Jucha, J. Dębowska-Ludwin and P. Kołodziejczyk (eds.), Aegyptus Est Imago Caeli. Studies Presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Kraków 2014 [2015], 167-170.  
•    E. Papuci-Władyka, Co nowego na Agorze w Pafos. Wykopaliska archeologiczne UJ na Cyprze, Alma Mater 168, 2014, 26-28.
•    E. Papuci-Władyka, E. Redina, J. Bodzek, W. Machowski, Polish-Ukrainian Koshary Project, seasons 2007-2008, Recherches archeologiques, nouvelle serie 2, 2010 [2012],  s. 257-275.
•    E. Papuci-Władyka, The rural area of the Greek colony Akra (Kerch district, Ukraine): the settlement of Zavetnoe 5. Seasons 2009-2010, SAAC 16 (2012), 131-140.
•    E. Papuci-Władyka, A Phoenician amphoriskos from Olbia in Kraków. Notes on our research in Ukraine, (in) Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, W. Blajer ed., Kraków 2012, 565–572. 124. E. Papuci-Władyka, E. Redina, J. Bodzek, W. Machowski, Polish-Ukrainian Koshary Project, seasons 2007-2008, Recherches archeologiques, nouvelle serie 2, 2010 [2012],  s. 257-275.

 

Publikacje przyjęte do druku i w przygotowaniu

•    E. Papuci-Władyka, E. Marzec, “Hellenistic Pottery from the Paphos Agora Project excavations (Jagiellonian University, Krakow, Poland) seasons 2011-2012  -  First presentation”, (in) 9th International Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Thessaloniki 05-09/12/2012, Archaeological Receipts Fund, Athens.
•    E. Papuci-Władyka, M. Wacławik, A bronze steelyard with an acorn-shaped counterweight from the Paphos Agora, SAAC 20 (2016).
•    E. Papuci-Władyka, W. Machowski, Ł. Miszk in collaboration with M. Biborski, J. Bodzek, A. Dobosz, M. Droste, M. Kajzer, E. Marzec, K. Nocoń, K. Rosińska-Balik, M. Wacławik forthcoming, Paphos Agora Project (PAP) 2011-2014: First Preliminary Report on Excavations by the Jagiellonian University in Krakow, Poland, with Appendix 1: Preliminary observations on animal remains from Krakow University excavations at the Agora of Nea Paphos by P. Croft, RDAC New Series
•    Ł. Miszk and E. Papuci-Władyka,  Nea Paphos and its harbours - gates to the Mediterranean in the light of the Jagiellonian University research, in M. Seifert, L. Zimmer (eds), West Meets East. Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen III, acts of the conference in Hamburg, 15-17 March 2016, Hamburg 2016 (forthcoming).
•    E. Papuci-Władyka (red.), PAPHOS AGORA PROJECT 1. The results of the Jagiellonian University Interdisciplinary Research in Nea Paphos (2011-2015), Kraków 2017 (w przygotowaniu).