Pracownicy Instytutu Archeologii UJ

Pracownicy samodzielni

Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz | »info | e-mail
Zajmuje sie zagadnieniami sztuki i archeologii Bliskiego Wschodu i Egiptu, szczególnie koncentrując się na problemach związanych z początkami cywilizacji i powstawaniem państw na tych obszarach, ikonografią i symboliką władzy, sztuką egipskiego okresu pre- i wczesnodynastycznego. Brał udział w badaniach wykopaliskowych w Egipcie (Aleksandria, Qasr el Sagha), Sudanie (Kadero, Soniyat), Bułgarii i na Spitsbergenie. Kieruje wykopaliskami w Tell el-Farcha (Egipt). Autor 6-ciu książek i kilkudziesięciu artykułów.

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak | »info | e-mail
Zajmuje się problematyką epoki kamienia a w szczególności zagadnieniami związanymi z europejskim osadnictwem wczesnorolniczym, archeologią górską, początkami pasterstwa, procesami neolityzacji w centrach wczesnorolniczych i na obszarach peryferyjnych i krzemieniarstwem epoki kamienia i epoki brązu a także paleolitycznym osadnictwem jaskiniowym. Kieruje wykopaliskami na licznych stanowiskach w Polsce południowej. Jest członkiem licznych organizacji naukowych i redakcji oraz autorem ponad 140 prac naukowych w tym 6-ciu książek.
 
Prof. dr hab. Jan Chochorowski | »info | e-mail
Specjalista w zakresie archeologii prahistorycznej i wczesnohistorycznej późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz archeologii historycznej obszarów polarnych. Zajmuje się głównie problematyką genezy i rozwoju koczowniczej formacji cywilizacyjnej, zwłaszcza dziejami i kulturą wczesnohistorycznych koczowników (Kimmerów, Scytów, Sarmatów) a także rozwojem osadnictwa obronnego w pradziejach. Prowadził liczne wykopaliska na terenie Polski oraz na Saharze, w Bułgarii, na Spitsbergenie i na Ukrainie. Autor i współautor ponad 160 publikacji i 6-ciu książek.

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka | »info | e-mail
Zajmuje się zagadnieniami sztuki i archeologii starożytnej Grecji i Cypru, ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki. Interesuje się zagadnieniami kolonii greckich nad Morzem Czarnym, historii archeologii śródziemnomorskiej i zabytkami antycznymi w zbiorach polskich. Od wielu lat bierze udział w wykopaliskach w Nea Pafos na Cyprze, opracowując ceramikę hellenistyczną. Jest autorką dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów.

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko | »info | e-mail
Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę okresów przedrzymskiego i rzymskiego oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum. Koncentrują się one zwłaszcza na problematyce chronologii i zróżnicowania kulturowego wybranych grup zabytków, m.in. części stroju używanego przez ludność Barbaricum w okresie rzymskim, a także na powiązaniach z terenami państwa rzymskiego oraz na zagadnieniach osadnictwa Polski południowo-wschodniej i całej strefy zachodnich Karpat od okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów. Prowadziła badania na kilku stanowiskach w Polsce. Autorka ponad stu publikacji, w tym 3 książek oraz współautorka dwóch książek.

Prof. dr hab. Wojciech Blajer | »info | e-mail
Jego działalność dotyczy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, a zwłaszcza problematyki podłoża, genezy i początków kultur pól popielnicowych oraz znaczenia kultur trzcinieckiej i łużyckiej w Polsce południowej. Drugi nurt badań wiąże się ze zróżnicowaniem poszczególnych kategorii wyrobów metalowych oraz zagadnieniami chronologii i interpretacji skarbów brązowych na ziemiach polskich na szerokim tle europejskim. Prowadził badania na wielu stanowiskach w Polsce. Autor około 50 publikacji, w tym 2 książek.

Prof. dr hab. Jacek Poleski | »info | e-mail
Głównym obszarem zainteresowań badawczych jest archeologia wczesnego średniowiecza. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem ośrodków grodowych w tym czasie na terenie Małopolski, jak i w problematyce chronologii tego okresu. Drugi nurt jego badań to zagadnienia metodyki badań stanowisk wielowarstwowych oraz zastosowania technik komputerowych w rekonstrukcji obiektów archeologicznych i interpretacji zdjęć lotniczych stanowisk archeologicznych. Prowadził badania na kilku grodziskach w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i jednej książki.

Dr hab. Krzysztof Sobczyk | »info | e-mail
Specjalizuje się w problematyce górnopaleolitycznej, ze szczególnym uwzględnieniem technokompleksów wschodniograweckiego i magdaleńskiego Europy Środkowej w aspekcie technologicznym i socjogospodarczym oraz technikami obróbki i typologią wyrobów kamiennych paleolitu; antropogenezie, sztuce paleolitycznej i strategiami łowieckimi w paleolicie. Prowadził badania na stanowiskach w Polsce, Grecji i na Słowacji. Autor kilkunastu artykułów i 3 książek.

Dr hab. Marek Nowak, prof. UJ | »info | e-mail
Specjalizuje się w problematyce młodszej epoki kamienia Europy ze szczególnym uwzględnieniem procesów neolityzacji Europy środkowej i Półwyspu Bałkańskiego. Kolejny nurt zainteresowań stanowią zagadnienia paleośrodowiskowe, paleoosadnicze i paleoekonomiczne, związane z młodszą epoką kamienia i możliwości stosowania w tych badaniach metod statystycznych. Brał udział w wykopaliskach na wielu stanowiskach w Polsce i zagranicą. Autor około 50 publikacji, w tym 3 książek.

Dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ | »info | e-mail
Specjalizuje się w dziedzinie numizmatyki greckiej i rzymskiej ze szczególnym uwzględnieniem mennictwa archaicznego i klasycznego w Azji Mniejszej i na wybrzeżach Morza Czarnego; drugi nurt jego działalności dotyczy rzeźby i architektury greckiej okresu klasycznego i hellenistycznego oraz rzymskiej okresu republiki. Jego ostatnie badania koncentrują się na symbolice zwycięstw morskich w okresie hellenistycznym. Jest autorem kilkunastu artykułów.

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ | »info | e-mail
Specjalizuje się w problematyce okresów przedrzymskiego  i rzymskiego i oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na terenie  środkowoeuropejskiego Barbaricum. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień przemian osadniczych i gospodarczych zachodzących na terenach Barbaricum, a ostatnio także wokół zróżnicowania obrzędowości funeralnej ludności kultury przeworskiej . Bierze udział w licznych badaniach terenowych. Autorka siedemdziesięciu artykułów, dwóch książek, współautorka jednej książki.

Dr hab. Marcin Przybyła, prof. UJ | »info | e-mail
Jego zainteresowania koncentrują się na archeologii środkowoeuropejskiej epoki brązu. Szczególnie zajmuje się kwestiami związanymi z formami osadnictwa w strefie Karpackiej, oraz chronologią i zróżnicowaniem kulturowym na obszarze dorzecza Dunaju, a także zagadnieniem rekonstrukcji mechanizmów dalekosiężnych powiązań w związku z przekształceniami systemów społecznych i gospodarczych.

Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ | »info | e-mail
Interesuje się zagadnieniami sztuki i archeologii Mezoameryki oraz problemem upadku klasycznej cywilizacji Majów, struktury osadnictwa i paleodemografią na nizinach Majów. Prowadzi studia nad ikonografią Majów i innych kultur Mezoameryki oraz przemianami kulturowymi w późnym okresie archaicznym i okresie klasycznym na terenie Wschodniego Obszaru Leśnego Ameryki Północnej. Brał udział w badaniach wykopaliskowych w Meksyku i Gwatemali.

Pracownicy pomocniczy

Dr Mariusz Jucha | »info | e-mail
Zajmuje się zagadnieniami z zakresu historii, sztuki i architektury starożytnego Egiptu. Prowadzi studia nad ceramiką egipską i architekturą starożytnego Egiptu. Brał udział w wielu ekspedycjach wykopaliskowych w Egipcie (Tell el-Farcha, Sakkara, Tell Atrib, Deir el-Bahari, Naqlun, Qasr el-Sagha).

Dr Michał Wasilewski | »info | e-mail
Doktor nauk o Ziemi, geoarcheolog. Ukończył geologię na Akademii Górniczo-Hutniczej i archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół możliwości zastosowania metod przyrodniczych w badaniach archeologicznych. Zajmuje się również zagadnieniami zasiedlenia i wczesnych faz rozwoju kultur Nowego świata oraz prehistorią Ameryki Południowej. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów z pogranicza geologii i archeologii. Ma w swoim dorobku dwie publikacje książkowe. Uczestniczył w licznych ekspedycjach naukowych w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Dr Przemysław Nocuń | »info | e-mail
Specjalizuje się w archeologii prawnej oraz w archeologii późnośredniowiecznych zamków. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem zamków w krajobrazie kulturowym średniowiecznej Europy środkowej. Zajmuje go również problematyka archeologii i kultury średniowiecznego Zakaukazia (przede wszystkim Gruzji). Autor kilkudziesięciu publikacji.

Dr Marzena Przybyła | »info | e-mail
Interesuje się problematyką związaną z przemianami kulturowymi na obszarze Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów, zwłaszcza tematyką zróżnicowania kulturowego i kierunków kontaktów populacji zamieszkujących rejon basenu Morza Bałtyckiego w III i IV w. po Chr. oraz badaniami nad zróżnicowaniem społecznym.

Dr Joanna Dębowska-Ludwin | »info | e-mail
Specjalizuje się w tematyce związanej z egipskim obrządkiem pogrzebowym w okresie pre- i wczesnodynastycznym. Wieloletni członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu, w ramach której nadzoruje prace na cmentarzysku w Tell el-Farcha. Autorka kilkunastu artykułów naukowych.

Dr Anna Gawlik | »info | e-mail
Specjalizuje się w zakresie archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza Europy środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnohistorycznych społeczności koczowniczych na stepach azjatyckich i wschodnioeuropejskich (przede wszystkim Scytów). Kolejnym nurtem zainteresowań są badania nad rytualnymi i kultowymi formami obrządku pogrzebowego w środowisku kultury łużyckiej. Autorka kilku artykułów.

Dr Radosław Palonka | »info | e-mail
Zajmuje się archeologią i historią kultur indiańskich Ameryki Północnej, z uwzględnieniem analizy struktur społecznych i osadniczych obszarów Południowego Wschodu oraz Południowego Zachodu. Uczestnik wielu projektów i badań archeologicznych w USA, m.in. realizujących programy współpracy archeologów i antropologów ze współczesnymi społecznościami indiańskimi.

Dr Piotr Kołodziejczyk | »info | e-mail
Specjalizuje się w tematyce związanej z egipskim okresem pre- i wczesnodynastycznym oraz zachodzącymi wówczas procesami społeczno-ekonomicznymi. Wieloletni członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu. Zajmuje się także nowoczesnymi technikami badawczymi oraz promocją i popularyzacją archeologii i wiedzy o przeszłości.

Dr Dariusz Niemiec | »info | e-mail
Zajmuje się w zagadnieniami archeologii historycznej późnego średniowiecza. Głównym nurtem jego specjalistycznych studiów w tym zakresie jest szeroko rozumiana problematyka tzw. archeologii miejskiej, która znalazła odzwierciedlenie w przygotowywanej przez niego rozprawie doktorskiej, dotyczącej archeologicznego aspektu badań nad powstaniem i rozwojem miast lokacyjnych w średniowiecznej Ziemi Krakowskiej.

Dr Michał Borowski | »info | e-mail
Zajmuje się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej petroarcheologii. Jego głównym nurtem zainteresowań badawczych są analizy petrograficzne ceramiki neolitycznej z południowej części Polski (ze szczególnym uwzględnieniem kultur kręgu naddunajskiego z obszaru Śląska).

Dr Marcin Czarnowicz »info | e-mail
W swojej pracy skupia się nad prehistoria terenów wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego ze szczególnym uwzględnieniem okresów pre- i wczesno dynastycznych w Egipcie oraz Chalkolitu i Wczesnego Brązu w Palestynie.

Pracownicy naukowo-techniczni

Dr Joanna Zagórska-Telega | »info | e-mail
Zainteresowania badawcze dr J. Zagórskiej-Telegi koncentrują się szczególnie na zagadnieniach związanych z przemianami obrządku pogrzebowego w młodszym i późnym okresie rzymskim.

Mgr Łukasz Miszk | »info | e-mail
Członek misji archeologicznej Zakładu Archeologii Klasycznej UJ w Nea Pafos na Cyprze. Kierownik i uczestnik licznych badań wykopaliskowych w Polsce. Brał udział w zagranicznych misjach archeologicznych na Ukrainie, w Bułgarii, we Włoszech oraz na Cyprze.

Mgr Agata Sztyber

Mgr Michał Mazur

Mgr Mateusz Biborski

Mgr Karol Dzięgielewski »info | e-mail
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002). Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską na temat przemian społeczno-kulturowych we wczesnej epoce żelaza na terenie Pomorza Wschodniego. Od 2005 r. zatrudniony na etacie samodzielnego archeologa w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu Instytutu Archeologii UJ.

Mgr Roman Szczerba

Mgr Anna Kraszewska

Mgr Grzegorz Bąk-Pryc  | »info | e-mail
Archeolog. Pracownik w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu. Współorganizator i zastępca kierownika badań na stanowisku w Tell el-Murra (Egipt). Członek ekspedycji archeologicznej na stanowisku w Tell el-Farkha (Egipt). Kierownik i uczestnich licznych badań wykopaliskowych w Polsce. Prezes Fundacji Archaeologica działającej przy Instytucie Archeologii UJ.

Mgr Paweł Kuśmierczyk | e-mail
Informatyk

Bożena Rusinowska | e-mail
Sekretariat Instytutu Archeologii UJ

Renata Halota e-mail
Sekretariat ds. studiów stacjonarnych IA UJ

 


Emerytowani pracownicy

Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski | »info
Specjalizuje się w problemach dotyczących przejścia od środkowego do górnego paleolitu; pochodzenia Homo sapiens; ewolucji osadnictwa graweckiego w Zachodnich Karpatach; neolityzacji Centralnej Europy; dostosowania struktur bałkańskiego wczesnego neolitu do ekologicznych warunków Europy Środkowej. Kierował wykopaliskami na licznych stanowiskach w Polsce, Bułgarii, Grecji, Egipcie, na Słowacji i na Węgrzech. Autor około 200 publikacji, w tym około 20 książek.

Prof. dr hab. Joachim Śliwa | »info
Zajmuje się zagadnieniami sztuki i archeologii Egiptu oraz Bliskiego Wschodu. Ważne miejsce w jego dorobku zajmują badania nad egipskimi amuletami i skarabeuszami; prowadził również studia nad historią i początkami zainteresowań Egiptem i Bliskim Wschodem. Uczestniczył w badaniach wykopaliskowych w Deir el-Bahari i el-Tarif (Egipt) oraz Palmyrze (Syria). Przez wiele lat kierował wykopaliskami w Qasr el Sagha (Egipt) badając pozostałości osiedli robotniczych z okresu Średniego Państwa. Autor około 300 publikacji naukowych, w tym 12 książek.

Prof. dr hab. Janusz Ostrowski | »info
Specjalista z zakresu archeologii i sztuki starożytnego Rzymu, zajmuje się szczególnie problemami ikonografii antycznej - symboliką płaskorzeźby sarkofagowej (pogańskiej i chrześcijańskiej) oraz kwestiami antycznych greckich i rzymskich personifikacji i ich powiązania z propagandą polityczną w Grecji i Rzymie; prowadzi studia nad dziejami polskiej archeologii śródziemnomorskiej i kolekcjonerstwa. Brał udział w badaniach wykopaliskowych w Egipcie (Aleksandria), na Cyprze (Nea Pafos) i prowadził badania w południowo-zachodniej Bułgarii. Autor kilkudziesięciu artykułów i kilku książek.

Prof. dr hab. Bolesław Ginter | »info
Jego działalność badawcza dotyczy podstawowych problemów epoki kamienia ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów produkcji narzędzi krzemiennych w paleolicie; rozwoju środkowo- i późnopaleolitycznych; procesów neolityzacji w północnowschodniej Afryce, zmian w osadnictwie paleolitycznych Półwyspu Bałkańskiego. Kierował wykopaliskami na licznych stanowiskach w Polsce, Bułgarii, Niemczech, Grecji i Egipcie. Autor około 140 publikacji, w tym kilkunastu książek.

Dr hab. Marcin Biborski | »info
Specjalizuje się w problematyce młodszego okresu przedrzymskiego oraz okresu rzymskiego i wczesnej fazy wędrówek ludów na terenie europejskiego Barbaricum. Podstawowymi zainteresowaniami M. Biborskiego są kwestie związane z uzbrojeniem ludności europejskiego Barbaricum oraz Cesarstwa Rzymskiego, przede wszystkim dotyczące mieczy. Kieruje Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków Instytutu Archeologii UJ.

Mgr Barbara Drobniewicz | »info
Zajmuje się problematyką związaną z eksploatacją surowców kamiennych w paleolicie i neolicie, z górnopaleolitycznymi pracowniami krzemieniarskimi w okolicach Krakowa, analizą funkcji wyrobów kamiennych. Brała udział w badaniach wykopaliskowych w kraju jak i zagranicą, min. w kraju na stanowiskach: Kraków-Zwierzyniec I, Kraków-ul.Spadzista, w Brzoskwini-Krzemionkach, Sromowcach Wyżnych w Pieninach, w Jaskini Dużej w Mącznej Skale w dolinie Kluczwody, oraz w Bułgarii w Jaskini Baczo Kiro, w Jaskini Temnata, w Niemczech w Gonnersdorf i w Jaskini Einhornhole, w Górnym Egipcie w Deir el Bahari i w Armant a także w Turcji.