Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania terenowe

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE tzw. "zerowe" w sezonie 2022/2023

Nasz instytut prowadzi swoje projekty i badania archeologiczne w wielu ciekawych miejscach w kraju i za granicą. Udział w tych badaniach jest wymaganym elementem co rocznych ćwiczeń terenowych które również podlegają ocenie. Dla nowych studentów (już zrejestrowanych w systemie) ale przed I rokiem, dodatkowym oraz wymaganym jest udział w ćwiczeniach terenowych tzw. "zerowych". ZAPISY są podczas WPISU NA STUDIA od 18 do 21 lipca 2023 r.

UWAGA! Załączamy również osobne wytyczne dla ćwiczeń terenowych tzw. zerowych planowanych na stanowisku w Maszkowicach >>> "badania w Maszkowicach"

POZOSTAŁE BADANIA TERENOWE wraz z HARMONOGRAMEM w sezonie 2022/2023

Bolków dr Przemysław Nocuń 16.07-05.08 Zamek gotycki z XIV wieku 10
Bukwica dr Michał Kasiński,                                      dr Agata Chilińska-Fruboes 07.08-02.09 Cmentarzysko i osada kultury jastorfskiej 8
Grodzisko k.Skały 1 dr Michał Wojenka,                                 mgr Agata Sztyber 03-28.07 Warowny klasztor z 2 połowy XIII w. 10
Grodzisko k.Skały 2 dr Michał Wojenka 31.07-25.08 Warowny klasztor z 2 połowy XIII w. 8
Jaskinia Ciemna 1 prof. Paweł Valde-Nowak 02-22.07 Wielokulturowe stanowisko środkowopaleolityczne  19
Jaskinia Ciemna 2 prof. Paweł Valde-Nowak 24.07-12.08 Wielokulturowe stanowisko środkowopaleolityczne  14
Kazimierza Wlk. dr Joanna Zagórska-Telega 03-28.07 Birytualne cemntarzysko z wczesnego okresu wpływów rzymaksich 6
Kościelisko prof. Paweł Valde-Nowak 05-23.09 Jaskinia Obłazowa/Jaskinia Dziura 14
Książnice dr Anna Gawlik 31.07-18.08 Cmentarzysko neolityczne i wczesnobrązowe 8
Książnice Wielkie dr Agnieszka Brzeska-Zastawna 07-28.08 Osada i cmentarzysko eneolityczne 8
Łubowice mgr Michał Mazur 03-21.07 Grodzisko z późnej epoki brązu/wczesnej epoki żelaza 11
Maszkowice prof. Marcin S. Przybyła 18.07-18.08 Prehistoryczna osada obronna na Górze Zyndrama 20
Nea Paphos prof. E. Papuci-Władyka 06.09 - 30.09 Cypr, okres hellenistyczny i rzymski 10
Siedlęcin dr Przemysław Nocuń 06-27.08 Wieża książęca z XIV wieku 8
Szczyrzyc dr Dariusz Niemiec 10.07-04.08 Średniowieczne i nowożytne założenie klasztorne 10
Wola Michowa dr Marcin Czarnowicz 24.07-12.08 Stanowisko nowożytne/okres I wojny światowej 9

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Jaskinia Ciemna w Ojcowie należy do najbardziej znanych polskich paleolitycznych stanowisk. Pierwszych archeologicznych odkryć dokonano w niej na początku XX wieku. Ówczesne, a także późniejsze prace wykopaliskowe koncentrowały się w Oborzysku Wielkim i Ogrojcu, tj. miejscu po dawnej komorze jaskini, której strop uległ zawaleniu.

Jaskinia w Obłazowej na Podhalu (Nowa Biała, pow. Nowy Targ, stan. 2) jest wielowarstwowym stanowiskiem archeologicznym z paleolitu środkowego i górnego. Odkrycia, jakie zostały w niej dokonane przed rozpoczęciem projektu, zupełnie zmieniły poglądy na prehistorię Polskich Karpat Zachodnich.

Miechów st. 3 - Projekt badawczy ma na celu kompleksowe, interdyscyplinarne opracowanie stanowiska archeologicznego nr 3 w Miechowie, położonego w Polsce południowej, ok. 30 km na północ od Krakowa. Jest ono wyjątkowe z racji wielokulturowości i wielkich ilości ruchomych i nieruchomych zabytków archeologicznych, a także znacznej powierzchni przebadanej wykopaliskowo (ok. 3 ha). Procedury badawcze obejmowały także etap interpretacyjny, w którym wypracowano modelowe rekonstrukcje funkcjonowania przestrzennego społeczności prehistorycznych i wczesnohistorycznych, które wykorzystywały obszar stanowiska nr 3 w Miechowie.

 

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zakład Archeologii Klasycznej

  • Nea Pafos Jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze, a jego zabytki zostały wpisane na listę UNESCO światowego dziedzictwa kulturowego. Od 2011 roku na jego agorze badania prowadzi Zakład Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pracami ekspedycji kieruje prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka.

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

EGIPT:

  • Tell el-Farkha - Polska Ekspedycja Archeologiczna do Wschodniej Delty Nilu. Tell el-Farcha to obecnie jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych badanych w Egipcie. Odkrycia dokonywane tutaj w ostatnich latach wpłynęły w sposób nieoceniony na obraz Delty Nilu w okresie formowania sie państwa faraonów.
  • Tell el-Murra - Polska Ekspedycja Archeologiczna do Północno-Wschodniej Delty Nilu. W ramach naszego projektu, który rozpoczęliśmy w 2008 roku, prowadzimy prace wykopaliskowe na stanowisku Tell el-Murra. Każdego roku uczestniczą w nich archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania te mają na celu uzyskanie nowych informacji, które pomogą w odtwarzaniu dziejów Delty w okresie IV – III tys. p.n.e.

JORDANIA:

  • At-Tafileh - The main objective of the HLC Project is to describe and understand functioning of human in the At-Tafileh region by conducting the possibly widest and most comprehensive research. For the purposes of the project, this region is understood as the territory bounded by Wadi al-Hasa to the north and Wadi al-Fidan to the south, with the western boundary marked by Wadi Araba and the eastern by a modern road known as the „Desert Highway”.

IZRAEL:

  • Tel Erani - Tel Erani znajduje się na terenie dzisiejszego Izraela, w miejscu, które w starożytności było świadkiem wielu istotnych wydarzeń, kształtujących późniejszy obraz kulturowy tego rejonu. Samo stanowisko zlokalizowane jest we wschodniej części Równiny Przybrzeżnej, ok. 40 km od współczesnego miasta Beer-Sheva oraz ok. 20 km na wschód od Aszkelonu i zajmuje dużych rozmiarów wzgórze (ok. 25 ha powierzchni), składające się z tzw. akropolu górującego do 32 m powyżej poziomu otaczającego terenu i mniej wyniesionej terasy

Zakład Archeologii Nowego Świata