Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne dokumenty

Lista dostępnych w USOSwebie, podań dla studentów:

Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie i uznanie punktów ECTS

Wniosek o awans (wpis na kolejny rok studiów w tym samym roku akademickim)

Wniosek o usprawiedliwienie nieprzystąpienia do egzaminu

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę promotora pracy dyplomowej

Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zajęć z wyższych lat studiów

Wniosek o wyrażenie zgody na rezygnację z zadeklarowanego przedmiotu w przypadku zmiany harmonogramu

Wniosek o wyrażenie zgody na zaliczenie przedmiotów nieobjętych programem studiów/ realizację części programu studiów na innych uczelniach, w tym także zagranicznych

Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów

Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy przy uzyskaniu co najmniej 50 punktów ECTS

Wniosek o zaliczenie praktyk studentom, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie odpowiadające celom i efektom praktyki  NIE DOTYCZY STUDENTÓW ARCHEOLOGII

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

Wniosek o wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego

Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów

Wniosek o zmianę formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne NIE DOTYCZY STUDENTÓW ARCHEOLOGII

Wniosek o wyrażenie zgody na przygotowanie pracy dyplomowej w języku obcym

Oświadczenie o zamiarze przeniesienia na inną uczelnię

Wniosek o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku

Wniosek o zmianę formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne NIE DOTYCZY STUDENTÓW ARCHEOLOGII

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego

Deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego

Wniosek o wpis po urlopie dziekańskim/studenckim

Wniosek o zmianę adresu do doręczeń –  kierowane do „Instytutu Archeologii

Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego –  kierowane do „Instytutu Archeologii

Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej (33,00 pln) –  kierowane do „Instytutu Archeologii

Wniosek o wymianę elektronicznej legitymacji studenckiej (22,00 pln) –  kierowane do „Instytutu Archeologii

Podania  nr 1- 21 kierujemy do :

Szanowna Pani
Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Historycznego UJ
przez
Szanownego Pana
Dra hab. Jarosława Bodzka, prof. UJ
Dyrektora ds. studenckich Instytutu Archeologii UJ

Pozostałe wnioski

1. Wniosek o skreślenie z listy studentow UJ z powodu rezygnacji ze studiów

2. Wniosek o wznowienie studiów

3. Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

4. [NOWY] Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 

5. [NOWY] Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron