Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Archeologii UJ

Web Content Display Web Content Display

Badania terenowe

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE tzw. "zerowe" w sezonie 2022/2023

Nasz instytut prowadzi swoje projekty i badania archeologiczne w wielu ciekawych miejscach w kraju i za granicą. Udział w tych badaniach jest wymaganym elementem co rocznych ćwiczeń terenowych które również podlegają ocenie. Dla nowych studentów (już zrejestrowanych w systemie) ale przed I rokiem, dodatkowym oraz wymaganym jest udział w ćwiczeniach terenowych tzw. "zerowych". ZAPISY są podczas WPISU NA STUDIA od ?? do ?? lipca 2024r.

UWAGA! Załączamy również osobne wytyczne dla ćwiczeń terenowych tzw. zerowych planowanych na stanowisku w Maszkowicach >>> "badania w Maszkowicach"

POZOSTAŁE BADANIA TERENOWE wraz z HARMONOGRAMEM w sezonie 2023/2024

01.07.2024  26.07.2024 Wronin proszowicki Cmentarzysko wczesnośredniowieczne mgr Agata Sztyber
01.07.2024 26.07.2024 Grodzisko k. Skały krakowski Warowny klasztor z 2 połowy XIII w.  dr Michał Wojenka
01.07.2024 27.07.2024 Maszkowice nowosądecki Prehistoryczna osada obronna na Górze Zyndrama (epoka brązu) prof. Marcin S. Przybyła
01.07.2024 26.07.2024 Sobiecin  jarosławski Osada i cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza dr Łukasz Oleszczak, dr Anna Gawlik
08.07.2024 02.08.2024 Szczyrzyc limanowski Średniowieczne i nowożytne założenie klasztorne - od XIII w. dr Dariusz Niemiec
22.07.2024 10.08.2024 Bolków jaworski Zamek gotycki z XIV w. dr Przemysław Nocuń
29.07.2024 23.08.2024 Ojców krakowski Zamek średniowieczny z XIV w. dr Michał Wojenka
29.07.2024 23.08.2024 Kazimierza Wlk. /Zagórzyce kazimierski Birytualne cmentarzysko z wczesnego okresu wpływów rzymskich / osada kultury przeworskiej dr Joanna Zagórska-Telega
05.08.2024 26.08.2024 Komańcza sanocki Stanowisko nowożytne z okresu I wojny światowej dr Marcin Czarnowicz
05.08.2024 25.08.2024 Książnice  Busko Zdrój, gm. Pacanów Cmentarzysko neolityczne i wczesnobrązowe prof. Marek Nowak
05.08.2024 30.08.2024 Łebień  słupski Cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dr Karol Dzięgielewski
12.08.2024 07.09.2024 Bukwica głogowski Cmentarzysko i osada kultury jastorfskiej dr Michał Kasiński
15.09.2024 06.10.2024 Nea Paphos Cypr Miasto z okresu hellenistycznego i rzymskiego prof. Ewdoksia Papuci-Władyka

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Jaskinia Ciemna w Ojcowie należy do najbardziej znanych polskich paleolitycznych stanowisk. Pierwszych archeologicznych odkryć dokonano w niej na początku XX wieku. Ówczesne, a także późniejsze prace wykopaliskowe koncentrowały się w Oborzysku Wielkim i Ogrojcu, tj. miejscu po dawnej komorze jaskini, której strop uległ zawaleniu.

Jaskinia w Obłazowej na Podhalu (Nowa Biała, pow. Nowy Targ, stan. 2) jest wielowarstwowym stanowiskiem archeologicznym z paleolitu środkowego i górnego. Odkrycia, jakie zostały w niej dokonane przed rozpoczęciem projektu, zupełnie zmieniły poglądy na prehistorię Polskich Karpat Zachodnich.

Miechów st. 3 - Projekt badawczy ma na celu kompleksowe, interdyscyplinarne opracowanie stanowiska archeologicznego nr 3 w Miechowie, położonego w Polsce południowej, ok. 30 km na północ od Krakowa. Jest ono wyjątkowe z racji wielokulturowości i wielkich ilości ruchomych i nieruchomych zabytków archeologicznych, a także znacznej powierzchni przebadanej wykopaliskowo (ok. 3 ha). Procedury badawcze obejmowały także etap interpretacyjny, w którym wypracowano modelowe rekonstrukcje funkcjonowania przestrzennego społeczności prehistorycznych i wczesnohistorycznych, które wykorzystywały obszar stanowiska nr 3 w Miechowie.

 

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zakład Archeologii Klasycznej

  • Nea Pafos Jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze, a jego zabytki zostały wpisane na listę UNESCO światowego dziedzictwa kulturowego. Od 2011 roku na jego agorze badania prowadzi Zakład Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pracami ekspedycji kieruje prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka.

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

EGIPT:

  • Tell el-Farkha - Polska Ekspedycja Archeologiczna do Wschodniej Delty Nilu. Tell el-Farcha to obecnie jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych badanych w Egipcie. Odkrycia dokonywane tutaj w ostatnich latach wpłynęły w sposób nieoceniony na obraz Delty Nilu w okresie formowania sie państwa faraonów.
  • Tell el-Murra - Polska Ekspedycja Archeologiczna do Północno-Wschodniej Delty Nilu. W ramach naszego projektu, który rozpoczęliśmy w 2008 roku, prowadzimy prace wykopaliskowe na stanowisku Tell el-Murra. Każdego roku uczestniczą w nich archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania te mają na celu uzyskanie nowych informacji, które pomogą w odtwarzaniu dziejów Delty w okresie IV – III tys. p.n.e.

JORDANIA:

  • At-Tafileh - The main objective of the HLC Project is to describe and understand functioning of human in the At-Tafileh region by conducting the possibly widest and most comprehensive research. For the purposes of the project, this region is understood as the territory bounded by Wadi al-Hasa to the north and Wadi al-Fidan to the south, with the western boundary marked by Wadi Araba and the eastern by a modern road known as the „Desert Highway”.

IZRAEL:

  • Tel Erani - Tel Erani znajduje się na terenie dzisiejszego Izraela, w miejscu, które w starożytności było świadkiem wielu istotnych wydarzeń, kształtujących późniejszy obraz kulturowy tego rejonu. Samo stanowisko zlokalizowane jest we wschodniej części Równiny Przybrzeżnej, ok. 40 km od współczesnego miasta Beer-Sheva oraz ok. 20 km na wschód od Aszkelonu i zajmuje dużych rozmiarów wzgórze (ok. 25 ha powierzchni), składające się z tzw. akropolu górującego do 32 m powyżej poziomu otaczającego terenu i mniej wyniesionej terasy

Zakład Archeologii Nowego Świata

Web Content Display Web Content Display