Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowiska w projektach badawczych

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zakład Archeologii Klasycznej

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

Egipt 1

Doktorant stypendysta prowadzący badania z zakresu Egiptu Predynastycznego

Nazwa jednostki : Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii  
Nazwa stanowiska : Doktorant-stypendysta
Wymagania :

Umiejętność prowadzenia samodzielnej analizy zabytków
Znajomość podstaw GIS

Opis zadań :

Udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w ramach projektu
Prowadzenie dokumentacji znalezisk, w tym rysunków i zdjęć dokumentacyjnych
Prowadzenie analiz kontekstualnych zabytków archeologicznych

Typ konkursu NCN : OPUS – HS
Termin składania ofert : 31 stycznia 2020, 23:59
Forma składania ofert : email
Warunki zatrudnienia :

Stypendium w wysokości 2000PLN miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje :

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres marcin.czarnowicz@uj.edu.pl

Egipt 2

Doktorant stypendysta prowadzący badania z zakresu Egiptu Predynastycznego  

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Wymagania:

Umiejętność samodzielnej analizy zabytków archeologicznych

Opis zadań:

Udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w ramach projektu
Prowadzenie dokumentacji znalezisk, w tym rysunków i zdjęć dokumentacyjnych
Znajomość podstaw GIS
Prowadzenie analiz kontekstualnych zabytków archeologicznych

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 31 stycznia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium na okres 18 miesięcy w wysokości 2000PLN/miesiąc

Dodatkowe informacje:

CV prosimy nadsyłać na adres marcin.czarnowicz@uj.edu.pl

Egipt 3

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu, realizując projekt finansowany z środków Narodowego Centrum Nauki „Początki urbanizacji i formowanie się elit we wschodniej Delcie Nilu na podstawie badań w Tell el-Farcha” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie stypendialnym dla doktorantów oraz uczestników studiów magisterskich. W ramach projektu przewidujemy dwa stypendia, po jednym dla uczestnika studiów doktoranckich oraz magisterskich. Termin składania podań upływa 30 listopada 2018 roku.

Okres stypendium: do 01.01.2019 do 30.06.2021

Wysokość stypendium: 1000pln/miesiąc dla studenta studiów magisterskich

                                               2000pln/ miesiąc dla studenta studiów doktoranckich

Zakres zadań w projekcie: Udział w badaniach terenowych prowadzonych w ramach projektu na stanowisku Tell el-Farcha, prowadzenie dokumentacji terenowej i rysunkowej, praca nad bazą danych znalezisk i kontekstów archeologicznych.

CV z wyszczególnionym doświadczeniem terenowym oraz lista publikacji prosimy o przesyłanie na adres marcin.czarnowicz@uj.edu.pl

 

Tell el-Farcha 1 (Egipt)

Kierownik projektu „Zmiany społeczno-polityczne we Wschodniej Delcie Nilu na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e." finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (Program OPUS 7) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta.

 

Typ umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Czas trwania umowy: do 28m-cy

Przewidywany termin podjęcia pracy: 01 - 07 - 2015

 

Zadania:

   udział w badaniach wykopaliskowych oraz powierzchniowych wskazanych przez Kierownika Projektu oraz Dyrektora IA UJ
   tworzenie map stanowisk
   digitalizacja dokumentacji
   tworzenie 3d modeli nawarstwień kulturowych oraz rekonstrukcji zespołów architektonicznych
   tworzenie katalogu form architektonicznych
   publikacja wyników badań

Wymagania

Kandydat posiada tytuł magistra archeologii oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji powierzonych mu w projekcie zadań. Posiada bogate doświadczenie badawcze na stanowiskach na terenie Bliskiego Wschodu. Nie jest ani też nie był wykonawcą w projekcie: „Zmiany społeczno-polityczne we Wschodniej Delcie Nilu na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e."

Sposób wyłonienia najlepszego kandydata:

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu, w ramach którego komisja powołana przez kierownika projektu oceniać będzie dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności kandydata potrzebne do realizacji zadań powierzonych mu w projekcie.

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem publikacji, szczególnych osiągnięć oraz praktyki zawodowej kandydata, list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzenia od innych kierowników badań/ projektów pracy przy zadaniach podobnego typu, jak w projekcie.

Termin składania dokumentów: 18-05-2015 godzina 15:00

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@farkha.org lub składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Archeologii UJ, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Gołębiej 11.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15-06-2015

 

Tell el-Farcha 2 (Egipt)

Kierownik projektu „Zmiany społeczno-polityczne we Wschodniej Delcie Nilu na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e." finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (Program OPUS 7) ogłasza konkurs stypendialny dla studentów archeologii przejawiających zainteresowania w temacie ceramiki egipskiej okresu Pre i Wczesnodynastycznego.

 

Ilość stypendiów: 1

Czas trwania stypendium: 24 miesiące

Termin rozpoczęcia: 1 października 2015

Kwota stypendium: 22500 pln brutto wypłacane w równych comiesięcznych transzach

 

Zadania:

   udział w badaniach wykopaliskowych oraz powierzchniowych organizowanych w ramach projektu
   opracowanie i publikacja materiału ceramicznego pochodzącego z badań realizowanych w ramach projektu

 

Wymagania:

Osoba aplikująca w chwili podjęcia zadań w projekcie:

1 Kontynuuje naukę na studiach III stopnia i posiada tytuł magistra archeologii lub jest studentem archeologii

a) studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,

b) co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,

2) posiada doświadczenie przy opracowywaniu ceramiki

W przypadku jeśli kandydat który uzyska najwyższą ocenę nie jest w dniu rozstrzygnięcia konkursu studentem przynajmniej 1 roku SUM, 4 roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich, otrzyma on stypendium dopiero po pozytywnym złożeniu egzaminu na studia magisterskie/ doktoranckie. Kierownik projektu może zadecydować o odebraniu stypendium jeśli student nie podejmie dalszych studiów.

Sposób wyłonienia najlepszego kandydata:

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów przez Narodowe Centrum Nauki (http://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-03-17/opus-zal4.pdf )

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem publikacji, szczególnych osiągnięć oraz praktyki zawodowej kandydata, list motywacyjny, dokument poświadczający status studenta studiów: II stopnia / 4 roku studiów magisterskich/ doktoranckich (dla studentów 3 roku studiów licencjackich zaświadczenie o roku studiów oraz oświadczenie o woli kontynuowania studiów na studiach II stopnia, dal studentów 2 roku SUM lub osób które ukończyły studia magisterskie – oświadczenie o woli podjęcia studiów III stopnia wraz z wyrażeniem zgody na objęcie doktoranta opieką naukową przez samodzielnego pracownika naukowego).

Termin składania dokumentów: 18-05-2015 godzina 15:00

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@farkha.org lub składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Archeologii UJ, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Gołębiej 11

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15-06-2015

Jordania

Kierownik projektu Wczesna epoka brązu w południowej Jordanii w kontekście badań w mikroregionie At-Tafila, nr umowy z NCN: UMO-2016/22/E/HS3/00141 finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (Program SONATA-BIS 6) ogłasza konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne w projekcie.

Typ umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Czas trwania umowy: 6 m-cy

Przewidywany termin podjęcia pracy: 01 - 05 - 2019

Wynagrodzenie: 3343 zł brutto

Zadania:

- udział w badaniach wykopaliskowych oraz powierzchniowych organizowanych w ramach projektu

- opracowanie rysunkowe materiału zabytkowego pochodzącego z badań realizowanych w ramach projektu

Wymagania:

Osoba aplikująca w chwili podjęcia zadań w projekcie:

1) posiada doświadczenie w  pracy terenowej  w archeologicznych projektach badawczych

2) posiada doświadczenie przy opracowywaniu i dokumentacji zabytków krzemiennych i ceramicznych

Sposób wyłonienia najlepszego kandydata:

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu, w ramach którego komisja powołana przez kierownika projektu oceniać będzie dorobek i doświadczenie zawodowe oraz umiejętności kandydata potrzebne do realizacji zadań powierzonych mu w projekcie.

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem praktyki zawodowej kandydata, list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów.

Termin składania dokumentów: 23-03-2019 godzina 15:00

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: kolodziejczyk@farkha.org lub składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Archeologii UJ, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Gołębiej 11.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24-03-2019

At-Tafila (Jordania)

Kierownik projektu Wczesna epoka brązu w południowej Jordanii w kontekście badań w mikroregionie At-Tafila, nr umowy z NCN: UMO-2016/22/E/HS3/00141 finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (Program SONATA-BIS 6) ogłasza konkurs stypendialny dla doktorantów archeologii zainteresowanych tematem „Krzemieniarstwo na Bliskim Wschodzie w okresie od neolitu do epoki brązu”.
Ilość stypendiów: 1
Czas trwania stypendium: 36 miesięcy
Termin rozpoczęcia: 1 kwietnia 2018
Kwota stypendium: 72 000 PLN wypłacane w równych comiesięcznych transzach
Zadania stypendysty:

udział w badaniach wykopaliskowych oraz powierzchniowych organizowanych w ramach projektu

opracowanie i publikacja materiału krzemiennego pochodzącego z badań realizowanych w ramach projektu

Wymagania:

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub

jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 

Ponadto osoba ta musi także spełniać kryteria wskazane we wniosku o finansowanie projektu: posiadać doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji archeologicznej i pracy z materiałem krzemiennym udokumentowane publikacjami naukowymi i udziałem w projektach badawczych.

Aplikujący musi przedstawić pisemnie swój dorobek naukowy w postaci publikacji, wszelkiego rodzaju otrzymanych stypendiów starzy zagranicznych, udziału w badaniach naukowych etc.

Sposób wyłonienia najlepszego kandydata:

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z procedurą przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez kierownika projektu komisję.

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem publikacji, szczególnych osiągnięć oraz praktyki zawodowej kandydata, list motywacyjny, dokument poświadczający status studenta studiów doktoranckich.

Termin składania dokumentów: 25 marca 2018, godzina 15:00

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: kolodziejczyk@farkha.org lub składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Archeologii UJ, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Gołębiej 11, pok. 106.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 marca 2018.

Zakład Archeologii Nowego Świata

Chajul 1 (Gwatemala)

 

Nazwa stanowiska

Post-doc (asystent naukowy)

Liczba stanowisk

1

Nazwa jednostki

Wydział Historyczny (Instytut Archeologii), Uniwersytet Jagielloński

Miasto

Kraków

Link do strony www jednostki:

http://www.archeo.uj.edu.pl/

Wymagania

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna:

1. Posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie archeologii nie dłużej niż 7 lat (okres ten może zostać przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko/dzieci). Dopuszcza się przedstawienie oświadczenia kandydata o uzyskaniu tego stopnia po terminie składania zgłoszeń, ale przed podjęciem pracy.

2. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań archeologicznych i konserwacji zabytków na terenie Mezoameryki, zwłaszcza na obszarze wyżyn Gwatemali.

 

Pozostałe wymagania:

- zdolność swobodnej komunikacji w języku angielskim i hiszpańskim w mowie i piśmie, oraz zdolność pracy w międzynarodowym zespole badawczym,

- publikacje w recenzowanych czasopismach akademickich,

- wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych

- doświadczenie w pracy w grantach badawczych.

Opis zadań:

Osoba na stanowisku asystenta naukowego (post-doc) będzie zaangażowana w realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego OPUS 14 “Malowidła ścienne z Chajul: dokumentacja, konserwacja i interpretacja unikatowych fresków Majów z wyżyn Gwatemali”, pod kierownictwem dra hab. Jarosława Źrałki. Osoba na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za realizację badań archeologicznych i pomoc w pracach konserwatorskich oraz za dokumentację fotograficzną (w tym fotogrametryczną) i rysunkową malowideł ściennych.

Warunki zatrudnienia

Umowa o pracę na pełnym etacie na czas określony (32 miesiące)

Przewidywany początek zatrudnienia: 15 maj 2020

Ofertę należy składać do 15 kwietnia 2020

Wynagrodzenie: 6 500 zł brutto/miesiąc

Forma składania ofert:  na adres mailowy j.zralka@uj.edu.pl

 

Dodatkowe informacje

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać następujące dokumenty:

1. list motywacyjny;

2. życiorys zawodowy;
3. opis doświadczenia naukowego;
4. listę dotychczasowych publikacji z opisem wkładu autorskiego kandydata;
6. kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora lub oświadczenie o jego uzyskaniu przed terminem podjęcia zatrudnienia;
7. kontakty referencyjne.

8. Poniższą informację dotyczącą danych osobowych.
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz.U 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. [Miejscowość, data, czytelny podpis]

Załączane dokumenty powinny mieć format plików pdf ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dotyczy aplikacja.

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczył będzie kierownik projektu dr hab. Jarosław Źrałka. Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej do 20 kwietnia.

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu: j.zralka@uj.edu.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej a w razie przyznania stypendium na podstawie umowy stypendialnej.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia aplikacji.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich na podstawie: jeżeli Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury rekrutacji, a w razie zawarcia umowy stypendialnej po jej wygaśnięciu w celach archiwalnych przez 50 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: j.zralka@uj.edu.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

 

 

 

 

Chajul 2 (Gwatemala)

 

Nazwa stanowiska

Post-doc (asystent naukowy)

Liczba stanowisk

1

Nazwa jednostki

Wydział Historyczny (Instytut Archeologii), Uniwersytet Jagielloński

Miasto

Kraków

Link do strony www jednostki:

http://www.archeo.uj.edu.pl/

 

Wymagania

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna:

1. Posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii, archeologii, etnologii lub muzykologii nie dłużej niż 7 lat (okres ten może zostać przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko/dzieci). Dopuszcza się przedstawienie oświadczenia kandydata o uzyskaniu tego stopnia po terminie składania zgłoszeń, ale przed podjęciem pracy.

2. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie historii, etnomuzykologii lub etnoarcheomuzykologii na terenie Mezoameryki a zwłaszcza Gwatemali.

 

Pozostałe wymagania:

- zdolność swobodnej komunikacji w języku angielskim i hiszpańskim w mowie i piśmie, oraz zdolność pracy w międzynarodowym zespole badawczym,

- publikacje w recenzowanych czasopismach akademickich,

- wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych

- doświadczenie w pracy w grantach badawczych.

 

Opis zadań:

Osoba na stanowisku asystenta naukowego (post-doc) będzie zaangażowana w realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego NCN-OPUS “Malowidła ścienne z Chajul: dokumentacja, konserwacja i interpretacja unikatowych fresków Majów z wyżyn Gwatemali”, pod kierownictwem dra hab. Jarosława Źrałki. Osoba na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za realizację badań dotyczących tematyki tańca (danzas, bailes) w rejonie Mezoameryki a zwłaszcza wyżyn Gwatemali.

 

Warunki zatrudnienia

Umowa o pracę na pełnym etacie na czas określony - 20 miesięcy

Przewidywany początek zatrudnienia: 15 maj 2020

Wynagrodzenie: 6 500 zł brutto/miesiąc

Oferty należy składać do 20 kwietnia 2020

Forma składania ofert: na adres mailowy j.zralka@uj.edu.pl

 

Dodatkowe informacje

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać następujące dokumenty:

1. list motywacyjny;

2. życiorys zawodowy;
3. opis doświadczenia naukowego;
4. listę dotychczasowych publikacji z opisem wkładu autorskiego kandydata;
6. kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora lub oświadczenie o jego uzyskaniu przed terminem podjęcia zatrudnienia;
7. kontakty referencyjne.

8. Poniższą informację dotyczącą danych osobowych.
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz.U 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. [Miejscowość, data, czytelny podpis]

Załączane dokumenty powinny mieć format plików pdf ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dotyczy aplikacja.

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczył będzie kierownik projektu dr hab. Jarosław Źrałka. Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej do 26 kwietnia 2020 r.

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu: j.zralka@uj.edu.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej a w razie przyznania stypendium na podstawie umowy stypendialnej.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia aplikacji.

5. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich na podstawie: jeżeli Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury rekrutacji, a w razie zawarcia umowy stypendialnej po jej wygaśnięciu w celach archiwalnych przez 50 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: j.zralka@uj.edu.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

 

 

Chajul 3 (Gwatemala)

Nazwa stanowisko: Doktorant stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Wydział Historyczny (Instytut Archeologii), Uniwersytet Jagielloński

Miasto: Kraków

Link do strony www jednostki: http://www.archeo.uj.edu.pl/

Wymagania: Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

Jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów; lub uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Preferowany kierunek: etnologia

Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych z zakresu antropologii kulturowej na obszarze wyżyn Gwatemali. Doświadczenie badawcze w regionie zamieszkiwanym przez Majów Ixil będzie dodatkowym atutem.

Posiada zainteresowania w zakresie majologii, antropologii religii, etnoarcheologii udokumentowane w postaci wystąpień konferencyjnych i publikacji.

Posługuje się biegle językiem hiszpańskim oraz angielskim. Podstawy języka ixil będą mile widziane.

Doświadczenie w grantach badawczych będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

Przygotowanie badań terenowych: kwerendy biblioteczne, udział w przygotowaniu metodologii badań.

Prowadzenie badań terenowych: realizacja trzech sezonów badań terenowych w regionie Ixil w Departamencie El Quiche w Gwatemali skupionych przede wszystkim na problematyce współczesnych i historycznych tańców oraz tego jak malowidła w Chajul postrzega i interpretuje miejscowa ludność (forma badań: wywiady pogłębione, obserwacja uczestnicząca, dokumentacja audiowizualna)

Analiza literatury i materiału badawczego.

Prezentacja wyników: przygotowanie wystąpień na konferencjach w Polsce i zagranicą oraz artykułów w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Uczestnictwo w zebraniach zespołu.

Warunki zatrudnienia

Stypendium w wysokości 4000 miesięcznie przez 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Oferta stypendium dla doktoranta w projekcie: “Malowidła ścienne z Chajul: dokumentacja, konserwacja i interpretacja unikatowych fresków Majów z wyżyn Gwatemali”, Kierownik Projektu: Dr hab. Jarosław Źrałka

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
2. Zaświadczenie o byciu studentem/studentką studiów doktoranckich.
3. Wniosek do Komisji o przyznanie stypendium.
4. List motywacyjny, wyjaśniający kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
5. Życiorys naukowy (w tym wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych,
stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych) z dopiskiem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz.U 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Miejscowość, data, czytelny podpis

6. Wykaz publikacji, wystąpień konferencyjnych i innych osiągnięć naukowych.

W okresie pobierania stypendium naukowego nie można jednocześnie otrzymywać wynagrodzenia w innej formie ze środków na projekty badawcze finansowane przez NCN.
Stypendia naukowe można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN – o ile warunki konkursu nie nakładają w tej kwestii dodatkowych ograniczeń. Łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych finansowanych ze środków NCN nie może przekroczyć 4 500,00zł miesięcznie, przy czym do kwoty tej nie wlicza się stypendium naukowego w ramach stypendium doktorskiego otrzymanego w konkursie ETIUDA.

Prosimy o przesyłanie ofert drogą e-mailową na adres: j.zralka@uj.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 września 2018 roku.

Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.

O wynikach konkursu zawiadomi przewodniczący komisji drogą mailową.

Załączane dokumenty powinny mieć format plików pdf ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dotyczy aplikacja.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej a w razie przyznania stypendium na podstawie umowy stypendialnej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest . Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia aplikacji.

Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich na podstawie: jeżeli Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury rekrutacji, a w razie zawarcia umowy stypendialnej po jej wygaśnięciu w celach archiwalnych przez 50 lat.

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Nakum (Gwatemala)

RESEARCH IN THE MAYA CITY OF NAKUM (GUATEMALA)

Faculty of History of the Jagiellonian University announces a competition for several positions to be occupied in the frame of the Nakum Archaeological Project that will be carried out at the Maya site of Nakum in north-eastern Guatemala. The research includes both field excavations as well as laboratory studies of all discovered artefacts in Guatemala and in Poland. The project is financed by the National Science Centre and its major aim is to study the Protoclassic period in Nakum in a wider cultural and geographic context of Maya Lowlands (project title: On the frontier of two epochs: the Protoclassic period in the Maya Lowlands in the context of research in Nakum (Guatemala), project director: Jarosław Źrałka, PhD). We expect all interested persons to fulfill requirements that are provided in case of each co-investigator. The competition is opened for both scholars (Co-investigators nos. 2, 3, 4 and 6) as well as students (laboratory technicians).

All candidates should send their CVs to the following direction: zralka.j@gmail.com (applications of scholars) or magdalena.rusek@gmail.com (applications of students).

Documents may also be sent to the following direction:

Jarosław Źrałka

Instytut Archeologii

Uniwersytet Jagielloński

Ul. Gołębia 11

31-007 Kraków

Poland

For further information on the project please visit www.nakum.pl.

Co-investigator 2:

Scientific task: analysis of Maya ceramics from Nakum with major focus on ceramic figurines; documentation (drawing and description) of all complete or semi-complete vessels and other ceramic artefacts;
period of employment: 40 months;
type of employment: full time (umowa o pracę)
salary: 2500 PLN/month, working time: 90% of full time;
requirements: archaeologist with very good knowledge on Maya ceramic chronology with major focus on Maya figurines, artistic skills in drawing figurines and vessels;
submission deadline: May 5, 2015

Co-investigator 3:

Scientific task: lithic analysis (drawing, photographing, description and discussion of all recovered stone artefacts such as obsidian tools, chert chipped stone artefacts and non-chipped stone lithic artefacts);
period of employment: 20 months;
type of employment: Contract of specified task (umowa o dzieło)
salary: 2000 PLN/month; working time: 70% of full time
requirements: archaeologist with knowledge on Maya lithic technology and long experience in studying and classifying lithic artefacts, artistic skills in drawing lithic; artefacts;
submission deadline: April 26, 2015

Co-investigator 4:

Scientific task: anthropological analysis of all skeletons found at Nakum, sampling bones for strontium, carbon and nitrogen analyses; supervising these analyses in a professional laboratory located in Europe or North America; preparation of description of all results gained during anthropological research;
period of employment: 4 months;
type of employment: Contract of specified task (umowa o dzieło);
salary: 2500 PLN/month; working time: full time;
requirements: physical anthropologist and/or bioarchaeologist with long experience in the field of Maya archaeology and physical anthropology;
submission deadline: submission deadline was extended to September 20, 2015

Co-investigator 6:

Scientific task: analysis of ceramic and shell artefacts; cataloguing of all ceramic and shell artefacts; drawing artefacts; searching for sources of clay used for the production of ceramics; conducting petrographic analyses of selected Nakum ceramic fragments;
period of employment: 30 months;
type of employment: contract of specified task (umowa o dzieło);
salary: 2800 PLN/month; working time:  full time
requirements: archaeologist with very good knowledge on Maya ceramic classification and chronology (classification of Maya ceramics within "type-variety" system), and marine material (shell artefacts); general knowledge on Maya petrography is also required;
submission deadline: May 6, 2015

Laboratory technicians: Auxiliary personnel:

Scientific task: persons drawing and marking ceramic and stone artefacts – 4 persons per season, students of archaeology (volunteers);
Period of employment: 2-3 months per each archaeological season in Guatemala
Salary: no salary, volunteer work, accommodation and board in Guatemala is provided by the Project;
Requirements: students of archaeology with at least 3 month field experience in excavations and artistic skills (preparation of standard field drawings of archaeological units and archaeological artefacts – cerami
Submission deadline: May 6, 2015 for students participating in 2015 season; November 20, 2015 for 2016 season,  November 20, 2016 for 2017 season; November 20, 2017 for 2018 season, and November 20, 2018 for 2019 season.

USA 1

Nazwa stanowisko: Doktorant stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Wydział Historyczny (Instytut Archeologii), Uniwersytet Jagielloński

Miasto: Kraków

Link do strony www jednostki: http://www.archeo.uj.edu.pl/

Wymagania podstawowe:

W myśl zasad konkursu, stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie w roku akademickim 2018/19 jest STUDENTEM studiów III STOPNIA (doktorantem); preferowany kierunek: archeologia;

Zainteresowania w zakresie archeologii Południowego Zachodu Ameryki Północnej, udokumentowane w postaci wystąpień konferencyjnych i publikacji, ewentualnie pracy licencjackiej i/lub magisterskiej;

Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową i swobodną komunikację np. podczas konferencji naukowych;

Doświadczenie archeologiczne terenowe lub uniwersyteckie (staże, stypendia) związane z archeologią Ameryki Północnej, z uwagi na specyfikę tamtejszej archeologii będzie dodatkowym atutem;

Podstawowa znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excell, CorelDraw, Photoshop, ewentualnie AutoCAD;

Doświadczenie w tworzeniu i nadzorowaniu elektronicznych baz danych i katalogów zabytków;

Motywacja do pracy naukowej oraz duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą, minimalny czas pracy 30 godz./tyg.;

Gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, krajowych i zagranicznych i samodzielnego lub wspólnego przygotowywania tekstów i wystąpień naukowych.

Opis zadań:

Pomoc w tworzeniu elektronicznej bazy danych i katalogu zabytków oraz innych danych terenowych i laboratoryjnych;

Rysowanie w programach graficznych zabytków archeologicznych (ceramika, krzemienie) oraz architektury kamiennej pozyskanych i dokumentowanych w trakcie prac terenowych projektu w Kolorado, USA;

Analiza literatury i materiału badawczego związanego z projektem, ewentualnie kwerendy biblioteczne;

Pomoc w przygotowaniu raportów z poszczególnych sezonów badawczych, wystąpień konferencyjnych i raportów końcowych. Prezentacja wyników: przygotowanie wystąpień na konferencjach w Polsce i zagranicą oraz artykułów w języku polskim i angielskim.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1000 PLN/miesiąc przez 12 miesięcy.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 31 grudnia 2018, 23:59
Forma składania ofert: email

Dodatkowe informacje:

Oferta stypendium dla doktoranta w projekcie: „Sztuka naskalna w kontekście zmian kulturowych i społecznych prekolumbijskiej kultury Pueblo w kanionach regionu Mesa Verde, Kolorado, USA”. Kierownik Projektu: Dr Radosław Palonka

Data rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 7 stycznia 2019 r. Wnioski rozpatrywane będą podczas posiedzenia komisji zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN. O wynikach konkursu zawiadomi przewodniczący komisji drogą mailową.

Proponowany termin rozpoczęcia stypendium: 15 stycznia 2019 r.

Wymagane dokumenty (w formacie pdf):

CV z listą osiągnięć naukowych w języku angielskim (publikacje, konferencje, nagrody; udział w badaniach i projektach archeologicznych);

List motywacyjny, wyjaśniający kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym;

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się stypendium NCN (skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich, zaświadczenie o byciu studentem/studentką studiów doktoranckich).

Prosimy o przesyłanie ofert drogą e-mailową na adres: radek.palonka@uj.edu.pl

USA 2

Nazwa jednostki: Instytut Archeologii, Wydział Historyczny UJ
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Wymagania:

Wymagania podstawowe:
W myśl zasad konkursu, stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie w roku akademickim 2018/19 jest STUDENTEM studiów III STOPNIA na kierunku archeologia (preferowane);
Doświadczenie archeologiczne terenowe (badania powierzchniowe, wykopaliska, dokumentacja w terenie), szczególnie jeśli zdobyte w Ameryce Północnej (Południowy Zachód) z uwagi na specyfikę tamtejszej archeologii;
doświadczenie w tworzeniu i nadzorowaniu elektronicznych baz danych i katalogów zabytków;

Wymagania dodatkowe:
• znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2+ (zaliczony kurs akademicki), umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową i swobodną komunikację np. podczas konferencji naukowych;
• podstawowa znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excell, CorelDraw, Photoshop i inne;
• motywacja do pracy naukowej oraz duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą, minimalny czas pracy 30 godz./tyg.;
• gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności;
• gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Opis zadań:

Uczestnictwo w badaniach terenowych (powierzchniowych i wykopaliskach, dokumentacja terenowa). Tworzenie i nadzór nad elektroniczną bazą danych i katalogiem zabytków oraz innych danych terenowych i laboratoryjnych. Późniejsze analizy w laboratorium. Pomoc w przygotowaniu raportów z poszczególnych sezonów badawczych, wystąpień konferencyjnych i raportów końcowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 29 czerwca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium NCN w wysokości 2 000 PLN/miesiąc na okres 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Data rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 2 lipca 2018 r., po rozmowach kwalifikacyjnych z Kandydatami wybranymi na podstawie ofert.
Stosowne informacje zostaną podane do wiadomości kandydatów.
Proponowany termin rozpoczęcia: od 15 lipca 2018 r.

Wymagane dokumenty (w formacie pdf):
- CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje, nagrody; udział w badaniach i projektach archeologicznych);
- List motywacyjny;
- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się stypendium NCN (kopia).

E-mail do przesyłania zgłoszeń: radek.palonka@uj.edu.pl

 

USA 3

Nazwa jednostki: Instytut Archeologii, Wydział Historyczny UJ 
Nazwa stanowiska: student-stypendysta
Wymagania:

• W myśl zasad konkursu, stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest STUDENTEM studiów II STOPNIA studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych lub jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku archeologia (preferowane);
• Doświadczenie archeologiczne terenowe i przy opracowywaniu zabytków (badania powierzchniowe, wykopaliska, dokumentacja w terenie), szczególnie jeśli zdobyte w Ameryce Północnej (Południowy Zachód);
• Doświadczenie w tworzeniu i nadzorowaniu elektronicznych baz danych i katalogów zabytków;

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• Czynny udział w konferencjach naukowych, sesjach kół naukowych, seminariach krajowych i zagranicznych, etc.;
• Silna motywacja do zdobywania nowych umiejętności, poszerzania wiedzy i rozwoju naukowego.

Opis zadań:

• Analiza zabytków pozyskanych w trakcie badań (głównie ceramika malowana oraz tzw. corrugated);
• Tworzenie katalogu ceramiki i zabytków krzemiennych i kamiennych;
• Pomoc w inwentaryzacji, klasyfikacji, analizach i interpretacji przedstawień sztuki naskalnej z terenu badań projektu;
• Tworzenie katalogu przedstawień sztuki naskalnej z terenu badań projektu;
• Pomoc w przygotowywaniu raportów z badań i publikacji naukowych w języku angielskim;
• Czynny udział w wydarzeniach naukowych, tj. seminariach naukowych i warsztatach, konferencjach i kongresach.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 29 czerwca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

• Wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 1466 zł miesięcznie;
• Data rozpoczęcia pracy: 15 lipiec 2018;
• Okres stypendium: 36 miesięcy.
• Możliwość przygotowania pracy doktorskiej w zakresie w/w tematyki.

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny,
• CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego,
• lista ocen uzyskanych w toku studiów magisterskich, temat pracy dyplomowej, oraz planowany termin obrony,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

E-mail do przesyłania zgłoszeń: radek.palonka@uj.edu.pl

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe