Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowiska w projektach badawczych

Konkurs na stanowisko stypendysty w konkursie NCN OPUS

Konkurs na stanowisko stypendysty w konkursie NCN OPUS

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii, Kraków

Wymagania:

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku archeologia ; doświadczenie w archeologii górskiej w zakresie badań stanowisk otwartych i jaskiniowych w Karpatach, a także doświadczenie morfometrii artefaktów kamiennych,  obsługa tachimetru, skanera 3D i transpozycja uzyskanych ta droga danych w kierunku wizualizacji graficznej

Opis zadań:

 • Współpraca w zakresie badań terenowych w jaskiniach tatrzańskich i podczas prospekcji terenowej w Karpatach.
 • Współpraca w tworzeniu baz danych, planigrafii i wizualizacji układów stratygraficznych i skanowania wybranych zabytków

Typ konkursu NCN: Opus

Termin składania ofert: 24.04.2023

Warunki zatrudnienia: Termin od 01.06.2023 do 31.12.2024

Wynagrodzenie: brutto min. 1800,00 mc

Dodatkowe informacje: Stanowisko nie wymaga stałej obecności w miejscu zatrudnienia możliwa praca zdalna lub ruchomy czas pracy

Egipt 1

Doktorant stypendysta prowadzący badania z zakresu Egiptu Predynastycznego

Nazwa jednostki : Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii  
Nazwa stanowiska : Doktorant-stypendysta
Wymagania :

Umiejętność prowadzenia samodzielnej analizy zabytków
Znajomość podstaw GIS

Opis zadań :

Udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w ramach projektu
Prowadzenie dokumentacji znalezisk, w tym rysunków i zdjęć dokumentacyjnych
Prowadzenie analiz kontekstualnych zabytków archeologicznych

Typ konkursu NCN : OPUS – HS
Termin składania ofert : 31 stycznia 2020, 23:59
Forma składania ofert : email
Warunki zatrudnienia :

Stypendium w wysokości 2000PLN miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje :

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres marcin.czarnowicz@uj.edu.pl

Egipt 2

Doktorant stypendysta prowadzący badania z zakresu Egiptu Predynastycznego  

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Wymagania:

Umiejętność samodzielnej analizy zabytków archeologicznych

Opis zadań:

Udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w ramach projektu
Prowadzenie dokumentacji znalezisk, w tym rysunków i zdjęć dokumentacyjnych
Znajomość podstaw GIS
Prowadzenie analiz kontekstualnych zabytków archeologicznych

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 31 stycznia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium na okres 18 miesięcy w wysokości 2000PLN/miesiąc

Dodatkowe informacje:

CV prosimy nadsyłać na adres marcin.czarnowicz@uj.edu.pl

Egipt 3

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu, realizując projekt finansowany z środków Narodowego Centrum Nauki „Początki urbanizacji i formowanie się elit we wschodniej Delcie Nilu na podstawie badań w Tell el-Farcha” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie stypendialnym dla doktorantów oraz uczestników studiów magisterskich. W ramach projektu przewidujemy dwa stypendia, po jednym dla uczestnika studiów doktoranckich oraz magisterskich. Termin składania podań upływa 30 listopada 2018 roku.

Okres stypendium: do 01.01.2019 do 30.06.2021

Wysokość stypendium: 1000pln/miesiąc dla studenta studiów magisterskich

                                               2000pln/ miesiąc dla studenta studiów doktoranckich

Zakres zadań w projekcie: Udział w badaniach terenowych prowadzonych w ramach projektu na stanowisku Tell el-Farcha, prowadzenie dokumentacji terenowej i rysunkowej, praca nad bazą danych znalezisk i kontekstów archeologicznych.

CV z wyszczególnionym doświadczeniem terenowym oraz lista publikacji prosimy o przesyłanie na adres marcin.czarnowicz@uj.edu.pl

 

Tell el-Farcha 1 (Egipt)

Kierownik projektu „Zmiany społeczno-polityczne we Wschodniej Delcie Nilu na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e." finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (Program OPUS 7) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta.

 

Typ umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Czas trwania umowy: do 28m-cy

Przewidywany termin podjęcia pracy: 01 - 07 - 2015

 

Zadania:

   udział w badaniach wykopaliskowych oraz powierzchniowych wskazanych przez Kierownika Projektu oraz Dyrektora IA UJ
   tworzenie map stanowisk
   digitalizacja dokumentacji
   tworzenie 3d modeli nawarstwień kulturowych oraz rekonstrukcji zespołów architektonicznych
   tworzenie katalogu form architektonicznych
   publikacja wyników badań

Wymagania

Kandydat posiada tytuł magistra archeologii oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji powierzonych mu w projekcie zadań. Posiada bogate doświadczenie badawcze na stanowiskach na terenie Bliskiego Wschodu. Nie jest ani też nie był wykonawcą w projekcie: „Zmiany społeczno-polityczne we Wschodniej Delcie Nilu na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e."

Sposób wyłonienia najlepszego kandydata:

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu, w ramach którego komisja powołana przez kierownika projektu oceniać będzie dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności kandydata potrzebne do realizacji zadań powierzonych mu w projekcie.

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem publikacji, szczególnych osiągnięć oraz praktyki zawodowej kandydata, list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzenia od innych kierowników badań/ projektów pracy przy zadaniach podobnego typu, jak w projekcie.

Termin składania dokumentów: 18-05-2015 godzina 15:00

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@farkha.org lub składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Archeologii UJ, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Gołębiej 11.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15-06-2015

 

Tell el-Farcha 2 (Egipt)

Kierownik projektu „Zmiany społeczno-polityczne we Wschodniej Delcie Nilu na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e." finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (Program OPUS 7) ogłasza konkurs stypendialny dla studentów archeologii przejawiających zainteresowania w temacie ceramiki egipskiej okresu Pre i Wczesnodynastycznego.

 

Ilość stypendiów: 1

Czas trwania stypendium: 24 miesiące

Termin rozpoczęcia: 1 października 2015

Kwota stypendium: 22500 pln brutto wypłacane w równych comiesięcznych transzach

 

Zadania:

   udział w badaniach wykopaliskowych oraz powierzchniowych organizowanych w ramach projektu
   opracowanie i publikacja materiału ceramicznego pochodzącego z badań realizowanych w ramach projektu

 

Wymagania:

Osoba aplikująca w chwili podjęcia zadań w projekcie:

1 Kontynuuje naukę na studiach III stopnia i posiada tytuł magistra archeologii lub jest studentem archeologii

a) studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,

b) co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,

2) posiada doświadczenie przy opracowywaniu ceramiki

W przypadku jeśli kandydat który uzyska najwyższą ocenę nie jest w dniu rozstrzygnięcia konkursu studentem przynajmniej 1 roku SUM, 4 roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich, otrzyma on stypendium dopiero po pozytywnym złożeniu egzaminu na studia magisterskie/ doktoranckie. Kierownik projektu może zadecydować o odebraniu stypendium jeśli student nie podejmie dalszych studiów.

Sposób wyłonienia najlepszego kandydata:

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów przez Narodowe Centrum Nauki (http://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-03-17/opus-zal4.pdf )

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem publikacji, szczególnych osiągnięć oraz praktyki zawodowej kandydata, list motywacyjny, dokument poświadczający status studenta studiów: II stopnia / 4 roku studiów magisterskich/ doktoranckich (dla studentów 3 roku studiów licencjackich zaświadczenie o roku studiów oraz oświadczenie o woli kontynuowania studiów na studiach II stopnia, dal studentów 2 roku SUM lub osób które ukończyły studia magisterskie – oświadczenie o woli podjęcia studiów III stopnia wraz z wyrażeniem zgody na objęcie doktoranta opieką naukową przez samodzielnego pracownika naukowego).

Termin składania dokumentów: 18-05-2015 godzina 15:00

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@farkha.org lub składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Archeologii UJ, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Gołębiej 11

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15-06-2015

Jordania

Kierownik projektu Wczesna epoka brązu w południowej Jordanii w kontekście badań w mikroregionie At-Tafila, nr umowy z NCN: UMO-2016/22/E/HS3/00141 finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (Program SONATA-BIS 6) ogłasza konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne w projekcie.

Typ umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Czas trwania umowy: 6 m-cy

Przewidywany termin podjęcia pracy: 01 - 05 - 2019

Wynagrodzenie: 3343 zł brutto

Zadania:

- udział w badaniach wykopaliskowych oraz powierzchniowych organizowanych w ramach projektu

- opracowanie rysunkowe materiału zabytkowego pochodzącego z badań realizowanych w ramach projektu

Wymagania:

Osoba aplikująca w chwili podjęcia zadań w projekcie:

1) posiada doświadczenie w  pracy terenowej  w archeologicznych projektach badawczych

2) posiada doświadczenie przy opracowywaniu i dokumentacji zabytków krzemiennych i ceramicznych

Sposób wyłonienia najlepszego kandydata:

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu, w ramach którego komisja powołana przez kierownika projektu oceniać będzie dorobek i doświadczenie zawodowe oraz umiejętności kandydata potrzebne do realizacji zadań powierzonych mu w projekcie.

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem praktyki zawodowej kandydata, list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów.

Termin składania dokumentów: 23-03-2019 godzina 15:00

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: kolodziejczyk@farkha.org lub składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Archeologii UJ, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Gołębiej 11.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24-03-2019

At-Tafila (Jordania)

Kierownik projektu Wczesna epoka brązu w południowej Jordanii w kontekście badań w mikroregionie At-Tafila, nr umowy z NCN: UMO-2016/22/E/HS3/00141 finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (Program SONATA-BIS 6) ogłasza konkurs stypendialny dla doktorantów archeologii zainteresowanych tematem „Krzemieniarstwo na Bliskim Wschodzie w okresie od neolitu do epoki brązu”.
Ilość stypendiów: 1
Czas trwania stypendium: 36 miesięcy
Termin rozpoczęcia: 1 kwietnia 2018
Kwota stypendium: 72 000 PLN wypłacane w równych comiesięcznych transzach
Zadania stypendysty:

udział w badaniach wykopaliskowych oraz powierzchniowych organizowanych w ramach projektu

opracowanie i publikacja materiału krzemiennego pochodzącego z badań realizowanych w ramach projektu

Wymagania:

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub

jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 

Ponadto osoba ta musi także spełniać kryteria wskazane we wniosku o finansowanie projektu: posiadać doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji archeologicznej i pracy z materiałem krzemiennym udokumentowane publikacjami naukowymi i udziałem w projektach badawczych.

Aplikujący musi przedstawić pisemnie swój dorobek naukowy w postaci publikacji, wszelkiego rodzaju otrzymanych stypendiów starzy zagranicznych, udziału w badaniach naukowych etc.

Sposób wyłonienia najlepszego kandydata:

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z procedurą przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez kierownika projektu komisję.

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem publikacji, szczególnych osiągnięć oraz praktyki zawodowej kandydata, list motywacyjny, dokument poświadczający status studenta studiów doktoranckich.

Termin składania dokumentów: 25 marca 2018, godzina 15:00

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: kolodziejczyk@farkha.org lub składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Archeologii UJ, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Gołębiej 11, pok. 106.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 marca 2018.

Oferta stypendium dla studenta/studentki w projekcie: “ Na peryferiach wielkich ośrodków Majów: badania struktury osadniczej oraz modyfikacji terenu wokół Nakum (północna Gwatemala)”, Kierownik Projektu: Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ

Wymagania: 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Jest studentem/studentką, uczestnikiem studiów prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów. Preferowany kierunek: archeologia.
 2. Posiada doświadczenie w badaniach terenowych z zakresu archeologii. Doświadczenie badawcze w zakresie archeologii Majów będzie dodatkowym atutem.
 3. Zna tradycyjne oraz najnowsze (cyfrowe) metody dokumentacji zabytków (m.in. znajomość fotogrametrii oraz przynajmniej jednego programu graficznego). Znajomość programów do tworzenia modelu 3D będzie dodatkowych atutem.
 4. Posługuje się programami i narzędziami do obróbki danych wysokościowych DEM (ArcGIS, Relief Visualization Toolbox, LAStools).
 5. Posiada zainteresowania i wiedzę w zakresie archeologii Majów potwierdzone wybraną specjalizacją.
 6. Posługuje się językiem hiszpańskim oraz angielskim.
 7. Doświadczenie w grantach badawczych będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

 1. Analiza danych LiDAR – przetwarzanie danych DEM oraz przerysowywanie obiektów archeologicznych na oddzielne warstwy.
 2. Prowadzenie badań archeologicznych obiektów zidentyfikowanych podczas wcześniejszej analizy LiDAR.
 3. Dokumentacja prac archeologicznych oraz zabytków pochodzących z wykopalisk (dokumentacja opisowa, rysunkowa, oraz fotogrametryczna).
 4. Uczestniczenie w zebraniach zespołu.

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium w wysokości 4500 miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

 • Oferta stypendium dla studenta/studentki w projekcie: “ Na peryferiach wielkich ośrodków Majów: badania struktury osadniczej oraz modyfikacji terenu wokół Nakum (północna Gwatemala)”, Kierownik Projektu: Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Zaświadczenie o byciu studentem/studentką.
 2. Wniosek do Komisji o przyznanie stypendium.
 3. List motywacyjny, wyjaśniający kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
 4. Życiorys naukowy (w tym wykaz osiągnięć naukowych, wystąpień konferencyjnych, wykaz publikacji, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych)
więcej o Oferta stypendium dla studenta/studentki w projekcie: “ Na peryferiach wielkich ośrodków Majów: badania struktury osadniczej oraz modyfikacji terenu wokół Nakum (północna Gwatemala)”, Kierownik Projektu: Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ

Na peryferiach wielkich ośrodków Majów: badania struktury osadniczej oraz modyfikacji terenu wokół Nakum (północna Gwatemala)


Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant (2 stanowiska)
Wymagania: Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:


Wymagania niezbędne
1. Jest studentem/studentką, uczestnikiem studiów prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów. Preferowany kierunek: archeologia.
2. Posiada doświadczenie w archeologicznych badaniach terenowych (atutem będzie doświadczenie w zakresie prac badawczych na terenie Mezoameryki).
3. Zna podstawy tradycyjnych i nowoczesnych metod dokumentacji archeologicznej.
4. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych po angielsku i hiszpańsku.
5. Znajomość podstaw programu GIS.

Dodatkowe atrybuty:
6. Znajomość najnowszych (cyfrowych) metod prospekcji archeologicznej.
7. Znajomość programów i narzędzi do obróbki danych topograficznych DEM (np. ArcGIS, QGIS, LAStools).
8. Doświadczenie w grantach badawczych.
9. Zainteresowania i wiedza w zakresie archeologii Majów potwierdzona wybraną specjalizacją.
10. Znajomość języka hiszpańskiego umożliwiająca swobodną komunikację.
11. Umiejętność pracy w trudnych warunkach terenowych.
12. Umiejętności interpersonalne (praca zespołowa).

       Opis zadań:

1. Analiza danych LiDAR – przetwarzanie danych DEM oraz przerysowywanie obiektów archeologicznych na oddzielne warstwy.
2. Prowadzenie badań archeologicznych obiektów zidentyfikowanych podczas wcześniejszej analizy LiDAR.
3. Dokumentacja prac archeologicznych oraz zabytków pochodzących z wykopalisk (dokumentacja opisowa, rysunkowa, oraz fotogrametryczna).
4. Uczestniczenie w zebraniach zespołu.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 10 października 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1125 zł miesięcznie przez 24 miesiące.


Dodatkowe informacje:
Oferta stypendium dla studenta/studentki w projekcie: “ Na peryferiach wielkich ośrodków Majów: badania struktury osadniczej oraz modyfikacji terenu wokół Nakum (północna Gwatemala)”, Kierownik Projektu: Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Zaświadczenie o byciu studentem/studentką.
2. Wniosek do Komisji o przyznanie stypendium.
3. List motywacyjny, wyjaśniający kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
4. Życiorys naukowy (w tym wykaz osiągnięć naukowych, wystąpień konferencyjnych, wykaz publikacji, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych) z dopiskiem:


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz.U 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Miejscowość, data, czytelny podpis


W okresie pobierania stypendium naukowego nie można jednocześnie otrzymywać wynagrodzenia w innej formie ze środków na projekty badawcze finansowane przez NCN.
Stypendia naukowe można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN – o ile warunki konkursu nie nakładają w tej kwestii dodatkowych ograniczeń. Łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych finansowanych ze środków NCN nie może przekroczyć 4 500,00zł miesięcznie, przy czym do kwoty tej nie wlicza się stypendium naukowego w ramach stypendium doktorskiego otrzymanego w konkursie ETIUDA.

Prosimy o przesyłanie ofert drogą e-mailową na adres: j.zralka@uj.edu.pl do dnia 10 października 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2021 roku.

Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.

O wynikach konkursu zawiadomi przewodniczący komisji drogą mailową.

Załączane dokumenty powinny mieć format plików pdf ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dotyczy aplikacja.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej a w razie przyznania stypendium na podstawie umowy stypendialnej.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia aplikacji.
5. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich na podstawie: jeżeli Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury rekrutacji, a w razie zawarcia umowy stypendialnej po jej wygaśnięciu w celach archiwalnych przez 50 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: j.zralka@uj.edu.pl.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron