Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Klasycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Jarosław Bodzek

Dr hab. Jarosław Bodzek

| e-mail: jaroslaw.bodzek@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 89

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Klasycznej
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Adiunkt z habilitacją w Zakładzie Archeologii Klasycznej IAUJ. Pracownik Instytutu Archeologii UJ od 1993 roku.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z mennictwem starożytnym przede wszystkim greckim, napływem monety greckiej i rzymskiej na ziemie polskie, sztuką architekturą starożytnej Grecji okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego oraz rzymską okresu republiki,  archeologią regionu Morza Czarnego oraz historią badań nad antykiem w Polsce. Jest autorem 2 książek i ponad 100 artykułów i innych publikacji.

Ukończył studia archeologiczne w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1987 roku i obronił pracę magisterską pt."Likijskie reliefy batalistyczne VI-IV w. przed n.e.". W 1998 roku obronił pracę doktorską pt. "Symbolika zwycięstwa morskiego w sztuce okresu hellenistycznego". W 2012 roku uzyskał tytuł Doktora Habilitowanego.

Członkostwo i funkcje

 • Sekretarz Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej PAN O/Kraków.
 • Członek Zespołu Studiów Numizmatycznych Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • Członek Komisji Filologii Klasycznej PAU
 • Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
 • Członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich
 • Redaktor czasopisma Noate Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne
 • W latach 1999-2000 Dyrektor Muzeum Czartoryskich. Obecnie kierownik Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie

Projekty naukowe i udział w badaniach wykopaliskowych

Projekt realizowany w ostsnich latach: „Skarb denarów rzymskich z Nietuliska Małego (woj. Kieleckie) – największy zachowany skarb denarów rzymskich"

Badania wykopaliskowe w Koszarach (Ukraina): Lata 1998-2001 oraz 2003-2008.

Organizacja konferencji

Wraz z E. Papuci-Władyka, M. Vickers, PONTIKA 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times, Kraków 2008.

Wybrane konferencje

 • XIème Congrès International de Numismatique, Bruxelles 1991, z referatem :  "The Persian riders on coins"
 • Archeologia śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1997. Kraków 1997, z referatem: „Starożytne monety greckie z daru Stanisława Mineyki w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie"
 • XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997, z referatem: "Pharnabazos in Kyzikos. Der Seesieg in Kunst und Numismatik zu Beginn des 4. Jhs. V. Chr."
 • XIII Congresso International de Numismatica. Madryt 2003, z referatem: "The bronze coins of Persian Satraps"
 • PONTIKA 2006 • ПОНТИКА 2006. Recent Research in Northern Black Sea Coast Greek Colonies, Kraków 2006, z referatem "Koshary (Ukraine) – Coin Finds In 2004-2005"
 • PONTIKA 2008. Recent Research on the northern and eastern Black Sea in Ancient Times, Kraków 2008, z referatem: "Koshary –Numismatic Evidence"
 • XIV International Numismatic Congress, Glasgow, 2009 , z referatem: "Remarks on the monetary circulation in the chora of Olbia Pontica – the case of Koshary site" 

Dydaktyka

Prowadzi zajęcia z zakresu archeologii starożytnego Rzymu oraz numizmatyki starożytnej.

Wybrane publikacje

Książki:

 • Sylloge Nummorum Graecorum. Poland. Volume III. The National Museum in Cracow. Part 4. Sarmatia-Bosporus, Kraków 2006 (2007).
 • ΤΑ ΣΑΤΡΑΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜATA. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a. C.), Kraków 2011

Artykuły:

 • Uwagi na temat portretu monetarnego w Licji końca V i pierwszej połowy IV w. p. n. e., ( w:) Munus Amicitiae. Studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, Kraków 1994, s. 111-135.
 • Ancient Greek Coins from the Collection of Edmund Starzeński, ( w:) Studies in Ancient Art and Civilization 7, Kraków 1996, s. 79-84.
 • Monety rzymskie z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego, Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne I 1996, s. 23-36.
 • Dwa nieznane znaleziska monet greckich z Ukrainy, WN, XXXIX, z. 3-4, 1995 ( 1996 ),  s. 135-138.
 • Coins from Greek Cities on the Northern Coast of the Black Sea in the Collection of the National Museum in Cracow, (w:) Studies in Ancient Art and Civilization 8, Kraków 1997, s. 61-69.
 • W sprawie znalezisk Karola Beyera, WN, XL, z. 34, 1996 ( 1997), s. 141-145.
 • współautor R.Madyda-Legutko, Einige Bemerkungen über Münzschatz von Laskowa, woiw. Nowy Sącz, Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne II, 1997, s. 108-118
 • W poszukiwaniu kolekcji starożytnych monet greckich Krzysztofa Wiesiołowskiego ( 1742-1826), ( w:) Amicorum Dona, Studia classica et orientalia Stephano Skowronek ab amicis, collegis, discipulis oblata, Kraków 1998, s. 13-24.
 • Starożytne monety greckie z daru Stanisława Mineyki w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, ( w: ) Archeologia Śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1997, Kraków 1998, s. 231-263.
 • Katalog monet Seleucydów w Muzeum Narodowym w Krakowie (w:) J.Wolski, Dzieje i upadek imperium Seleucydów, Kraków 1999, s. 209-235.
 • Zwycięski kawalerzysta z Samarii, WN XLIII, z. 1-2 (167-168), 1999, s. 21-30;
 • współautor R.Madyda-Legutko, The Ascalon Coin Found at Zarzecze, Przemyśl Voivodship, Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne, III/IV 1999, s. 141-152.
 • Pharnabazos in Kyzikos. Der Seesieg in Kunst und Numismatik zu Beginn des 4. Jhs. V. Chr. w: XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten – Proceedings – Actes Vol. I, de. Bernd Kluge, Bernhard Weiser, Berlin 2000, s. 170-178.
 • A Lycian Prototype for the Coin from Samaria? w: Les civilisations du bassin méditeranéen. Hommage ŕ Joachim Śliwa, sous la rédaction de Krzysztof M. Ciałowicz et Janusz A. Ostrowski, Kraków 2000, s. 331-340.
 • Cavalier vainquer de Samarie. Remarques sur l'iconographie des monnaies de Samarie dans la période des Achéménides, The Polish Journal of Biblical Research, Vol. 1, no 1, September 2000, s. 109-116.
 • Denar Trajana ze stanowiska 3 w Bessowie, gm.Bochnia, w: J.Okoński, Osada na stanowisku 3 w Bessowie, gm.Bochnia, na tle nadrabskiego mikroregionu osadnicznego, AAC, XXXV, 1999-2000, s. 168.
 • współautor G.Kieferling, Moneta partyjska z kompleksu leśnego pomiędzy Radawą, Cetulą i Łapajówką w pow. Jarosławskim, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Tom XXI, Rzeszów 2000, s. 225-229.
 • Motyw jeńca w sztuce starożytnej Licji VI i IV w. przed Chr., (w:) Studia archaeologica. Liber amicorum Ianussio A. Ostrowski ab amicis et discipulis oblatus, red. E.Papuci-Władyka, Joachim Śliwa, Kraków 2001, s. 33-52.
 • ENA NOMISMA TOU KOINOU TWN QESSALWN STHN OUKRANIA, (w:) Thessaliko Imerologio, Larissa 2002, s. 141-144.
 • Naval Supremacy in the Monetary Iconography of Achaemenids, (w:) F.M.Stępniowski (red.), The Orient and the Aegean. Papers presented at the Warsaw Symposium, 9th April 1999, Warszawa 2003, s. 9-24.
 • Drachma Cezarei kapadockiej ze skarbu denarów Nietulisko Małe I, w: W. Kaczanowicz (red.), Studia z dziejów antyku. Pamięci Andrzeja Kunisza, Katowice 2004, s. 142-152
 • Monety rzymskie znalezione w Krakowie Bieżanowie przy budowie autostrady, Acta Archaeologica Carpathica, T. XXXVIII, 2003 (2004), s. 179-190.
 • Nieznana moneta Olbii pontyjskiej?, PiMMAiE, Seria Numizmatyczna i Konserwatorska, 12, 2003 (2004), s. 15-27.
 •  „Pharnabazus Once Again", Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne, V, 2004, s. 17-33.
 • wspołautorzy M. Biborski, P.Kaczanowski, „Nietulisko Male Hoard I Rediscovered - Preliminary Information", Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne, V, 2004, s. 49-59.
 • współautorzy E.Papuci-Władyka, E.F. Redina, W.Machowski, L.V. Nosova, „Koshary. Greek settlement on the Northern Black Sea coast. Polish-Ukrainian excavations In the 2001-2003 seasons", Études et Travaux XX, 2005, s. 194-234.
 • Dawne i nowe znaleziska monet rzymskich w archiwum i zbiorze Muzeum Narodowego w Krakowie. Część II, (w:) A.Bursche, R.Ciołek, Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum. Polska. Suplement 3. Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem polskich, Warszawa 2006, s. 207-213.
 • współautorzy E.Papuci-Władyka, E.F. Redina, J. Chochorowski, W.Machowski, „Greek settlement on the Northern Black Sea Coast. Polish-Ukrainian excavations in Koshary (Odessa province): Third preliminary report – Seasons 2000-2003", Recherches Archeologiques de 1999-2003, Kraków 2006, s. 354-374.
 • współautorzy E. Papuci-Władyka, E.F. Redina, W. Machowski, "The Polish-Ukrainian Excavation at Koshary (Odessa Province) – Season 2004", Światowit, T. VI (XLVII), Fasc. A, 2006, 109 – 113.
 •  "Olbian „Asses" In The Collection of the National Museum In Cracow. Supplement", w: J. Śliwa (red.), Studies in Ancient Art and Civilization 10, 2007, s. 63-68.
 • Dawne i nowe znaleziska starożytnych monet rzymskich w archiwum i zbiorze Muzeum Narodowego w Krakowie (Część I), WN LI, 2007, z. 1 (183), s. 79-87.
 • Remarks on the Iconography of Samarian Coinage. Hunting in Paradeisos?, Israel Numismatic Research  2 (2007), s. 35-45.
 • Moneta Tyras znaleziona w Košarach, Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska Nr 13: 2004-2007, s. 41-48.
 • Koshary (Ukraine) – Coin Finds In 2004-2005, (w:) E. Papuci-Władyka (red.), PONTIKA 2006 • ПОНТИКА 2006. Recent Research in Northern Black Sea Coast Greek Colonies - Новейшие исследования греческих колоний Северного Причерноморья (Proceedings of the International Conference, Kraków, 18th March 2006), Kraków 2008, s. 13-23.
 • A Note on a Samarian Coin-Type, Israel Numismatic Research 3, 2008, s. 3-12.
 • Remarks on the inflow of Roman Coins into Southern Poland in the second half of the 4th and in the 5th centuries A.D., (w:) M. Wołoszyn (red.), Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century.( MORAVIA MAGNA. Seria Polona, Vol. III), Kraków 2009, p. 155-204
 • współautorzy E. Papuci-Władyka, E. F. Redina, W. Machowski, Koshary Project, 2005-2007. Fifth Preliminary Report on Polish-Ukrainian Excavations, Archeologia LVIII, 2007 [2009], 141-156.
 • „Kilka uwag na temat monety Tissafernesa z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie", (w:) E.Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski, Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, Kraków 2010, s. 105-122.
 • współautorzy E. Papuci-Władyka, E. F. Redina, W. Machowski, Koshary Project (Ukraine, Odessa Provence), seasons 2004-2006, Recherches Archéologiques SN 1, 2009, 487-507.
 • Znaleziska monet rzymskich w Przewodowie Rozpatrzone na nowo, Numismatický sbornik, 24, 2009, [2010], 133-140.
 • Koshary (Ukraine): International Relations in the Light of Numismatic Evidence, (w:) Papuci-Władyka E., Vickers M., Bodzek J., Braund D., PONTIKA 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea In Ancient Times. Proceedings of the International Conference, 21st-26th April 2008, Kraków (BAR International Series 2240), Oxford 2011, s. 7-13
 • Tiarate Heads on Samarian Coins, INR 6/2011, s. 3-19
 • Remarks on monetary circulation in the Chora of Olbia Pontica – the Case of Koshary, [in:] N.Holmes (ed.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress Glasgow 2009, Glasgow 2011, pp. 58-64
 • współautorzy E. Papuci-Władyka, E. Redina, W.Machowski, Polish-Ukrainian Koshary Project, seasons 2007-2008, Recherches archeologiques, nouvelle serie 2, 2010 (2012), s. 257-275

Redakcja naukowa:

 • Skarby znad Morza Czarnego. Złoto, rzeźba, ceramika z Muzeum Archeologicznego w Odessie, Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, marzec – czerwiec 2006, Kraków 2006
 • wraz z Papuci-Władyka E., Vickers M., Braund D., PONTIKA 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea In Ancient Times. Proceedings of the International Conference, 21st-26th April 2008, Kraków (BAR International Series 2240), Oxford 2011