Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Dr hab. Marcin S. Przybyła, Prof. UJ

Dr hab. Marcin S. Przybyła, Prof. UJ

| e-mail: marcin.przybyla@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 15 30

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Brązu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

W latach 1998-2002 studia w Instytucie Archeologii UJ. Stopień doktora uzyskał w 2007 roku. Od stycznia 2008 zatrudniony na stanowisku asystenta, a od 2010 na stanowisku adiunkta w Zakładzie Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza IA UJ.

>>> Serwis wykopalisk w Maszkowicach

Dotychczasowe zainteresowania badawcze:

 • Osadnictwo oraz zróżnicowanie kulturowo-chronologiczne w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Sanu (Przybyła 2003; 2004; Przybyła, Gawlik 2006; Przybyła, Blajer 2008; Przybyła 2010).
 • Możliwości wnioskowania o migracjach w Europie epoki brązu oraz wpływie katastrofalnych zjawisk klimatycznych na procesy zmiany kulturowej (Przybyła 2007; Dzięgielewski, Przybyła, Gawlik 2010; Przybyła 2010a).
 • Periodyzacja i interpretacja zespołów reprezentujących tradycje naddunajskie, występujących w młodszych odcinkach epoki brązu na ziemiach polskich – projekt realizowany w ramach dysertacji (Przybyła 2005; 2009; Przybyła, Beljak 2010).
 • Naturalne i kulturowe uwarunkowania rozwoju kulturowego w epoce brązu na terenie Karpat Zachodnich. Studia nad formami adaptacji populacji pradziejowych do warunków osadnictwa na obszarach górskich. Projekt zainicjowany w roku 2009 koncentruje się dotychczas na opracowaniu materiałów z dawnych badań na osiedlu obronnym w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, a od 2010 roku również na nowych badaniach wykopaliskowych prowadzonych na tym stanowisku oraz poszukiwaniach powierzchniowych realizowanych w jego okolicy (Kienlin i in. 2010; Przybyła, Vitoš, Skoneczna 2012; Przybyła, Skoneczna 2011; Przybyła 2016; 2016a; Przybyła, Jędrysik 2017; Przybyła 2018).
 • Możliwości wykorzystania neo-Darwinowskiej teorii ewolucji w antropologicznych i archeologicznych studiach nad społeczeństwami prehistorycznymi. Wybniki tych badań zostały już opublikowane w postaci monografii (Przybyła 2014) oraz kilku artykułów (Przybyła, Przybyła, Kupiec 2010; Przybyła 2011; Przybyła 2013a; 2013b).
 • Udział w przygotowywaniu syntezy pradziejów ziem polskich, pt. The past societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Przybyła 2017).

Projekty realizowane bieżąco:

 • Naturalne i kulturowe uwarunkowania rozwoju kulturowego w epoce brązu na terenie Karpat Zachodnich. Studia nad formami adaptacji populacji pradziejowych do warunków osadnictwa na obszarach górskich. Projekt zainicjowany w roku 2009 koncentruje się dotychczas na opracowaniu materiałów z dawnych badań na osiedlu obronnym w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, a od 2010 roku również na nowych badaniach wykopaliskowych prowadzonych na tym stanowisku oraz poszukiwaniach powierzchniowych realizowanych w jego okolicy (Kienlin i in. 2010; Przybyła, Vitoš, Skoneczna 2012; Przybyła, Skoneczna 2011; Przybyła, Skoneczna, w druku).
 • Możliwości wykorzystania neo-Darwinowskiej teorii ewolucji w antropologicznych i archeologicznych studiach nad społeczeństwami prehistorycznymi. Wybniki tych badań zostały już opublikowane w postaci monografii (Przybyła 2014) oraz kilku artykułów (Przybyła, Przybyła, Kupiec 2010; Przybyła 2011; Przybyła 2013a; 2013b).
 • Udział w przygotowywaniu syntezy pradziejów ziem polskich, pt. The past societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki).

Najważniejsze publikacje

 •  M.S. Przybyła, W. Blajer, Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem i Sanem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008.
 • M.S. Przybyła, Intercultural contacts in the Western Carpathians area at the turn of the 2nd and 1st millennia BC, Narodowe Centrum Kultury: Warszawa 2009.
 • M.S. Przybyła, Teoria ewolucji w archeologicznych badaniach nad dawnymi społeczeństwami, Prace Archeologiczne 67, Instytut Archeologii UJ: Kraków 2014.
 • M.S. Przybyła, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach, Księgarnia Akademicka: Kraków 2018.
 • Artykuły:
 • M.S. Przybyła, Mittel- und Südosteuropa in der zweiten Hälfte des 12. Jh. v. Chr. – die Klimakrise von 1159-1141 BC und deren Widerspiegelung im Fundmaterial – Europa Środkowa i południowo-wschodnia w 2 połowie XII w. przed Chr. – kryzys klimatyczny lat 1159-1141 BC i jego odbicie w zapisie źródeł archeologicznych, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 58 (2006), Kraków 2007, s. 21-92.
 • M.S. Przybyła, Mating systems in prehistoric populations. An evolutionary approach and archaeological evidence, Praehistorische Zeitschrift, 88(1), 2013, 207-224.
 • M.S. Przybyła, Społeczne hierarchie i archeologiczne rankingi grobów. Dyskusja w oparciu o analizy dwóch cmentarzysk z końca epoki brązu w Polsce południowej, Acta Archaeologica Lodziensia, 60, 2014, 7-28.
 • M.S. Przybyła, Early Bronze Age stone architecture discovered in Polish Carpathians, Archäologisches Korrespondenzblatt, 46/3, Mainz 2016, 291-308.
 • M.S. Przybyła, Middle Bronze Age social networks in the Carpathian Basin, “Recherches Archéologiques” NS, 8 (2016), 47-84.
 • J. Jędrysik, M.S. Przybyła, Bronze Age fortified settlement on Zyndram’s Hill at Maszkowice (Polish Carpathians), (in:) K.P. Fischl, T.L. Kienlin (eds.), Beyond divides – The Otomani-Füzesabony phenomenon. Current approaches to settlement and burial in the north-eastern Carpathian Basin and Adjacent Areas, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 345, Bonn 2019, 13-31.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron