Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Dr Karol Dzięgielewski

Dr Karol Dzięgielewski

| e-mail: karol.dziegielewski@uj.edu.pl

>>> Academia.edu

Telefon: +48 12 663 12 72

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Brązu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Karol Dzięgielewski, ur. w 1979 r. w Gdyni, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił pracę doktorską pt. "Patterns of culture and economy in the Late Bronze Age and Early Iron Age in Kraków region (western Małopolska)". Obecnie pracuje nad zagadnieniami chronologii wczesnej epoki żelaza na Niżu Polskim oraz przemian społeczno-kulturowych na terenie Pomorza Wschodniego. Od 2005 r. zatrudniony na etacie samodzielnego archeologa, a później asystenta, w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu Instytutu Archeologii UJ. Prowadził badania wykopaliskowe m.in. na wielokulturowej osadzie w Podłężu koło Krakowa oraz na cmentarzysku z epoki brązu w Zbrojewsku koło Częstochowy, a także na Pomorzu. Pełnił rolę głównego wykonawcy lub wykonawcy m.in. w projektach: Dziedziczenie, sieć kontaktów społecznych czy lokalna adaptacja? Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zachodniej Małopolsce (IA UJ)The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (IAiE PAN). Autor ponad 70 publikacji naukowych, redaktor kilku tomów zbiorowych. Redaktor serii wydawniczych „Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne” oraz „Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne – Miniatury”, wydawanych przez oficynę Profil-Archeo. Sekretarz redakcji serii „Prace Archeologiczne”. Opiekun zbiorów prehistorycznych i średniowiecznych dawnego Gabinetu Archeologicznego UJ. Czynny uczestnik wielu konferencji i kongresów archeologicznych, m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Szkocji, Rosji i Holandii. Kilkukrotnie odbywał wyjazdy studyjne (m.in. w związku z realizacją grantów) do Niemiec i Rosji. Członek European Association of Archaeologists i Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie archeologii (specjalizacja: epoka brązu i wczesna epoka żelaza) na lata 2018-2020.

Zainteresowania badawcze

 • archeologia Europy Środkowej w I tysiącleciu przed Chr., w szczególności przemiany i interakcje kulturowe we wczesnej epoce żelaza (w tym rola wahań klimatu; mechanizmy zmian kulturowych)
 • społeczności wczesnej epoki żelaza na Pomorzu oraz przyczyny i uwarunkowania rozprzestrzeniania się „pomorskiego” modelu kultury
 • struktury osadnicze i przyczyny ich zmienności
 • rola Celtów w kształtowaniu oblicza kulturowego ziem położonych na północ od Karpat
 • konserwacja zapobiegawcza dziedzictwa archeologicznego
 • aspekty prawne w archeologii i zarządzaniu dziedzictwem

Aktualne projekty badawcze

Dziedziczenie, sieć kontaktów społecznych czy lokalna adaptacja? Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zachodniej Małopolsce (www: http://e-past.pl/).

Dydaktyka

 • Archeologia środowiska
 • Źródłoznawstwo archeologiczne
 • Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym
 • Podstawy prawa autorskiego i ochrona własności intelektualnej

Wybrane publikacje:

 • K. Dzięgielewski, Late Bronze and Early Iron Age communities in the northern part of the Polish Lowland (1000-500 BC), (w:) U. Bugaj (red.), The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Volume 3: 2000-500 BC, Warszawa 2017, s. 295-340.
 • K. Dzięgielewski, The rise and fall of Biskupin and its counterparts, (w:) U. Bugaj (red.), The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Volume 3: 2000-500 BC, Warszawa 2017, s. 341-366.
 • K. Dzięgielewski, Societies of the younger segment of the early Iron Age in Poland (500-250 BC), (w:) A. Rzeszotarska-Nowakiewicz (red.), The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Volume 4: 500 BC-500 AD, Warszawa 2016, s. 15-48.
 • K. Dzięgielewski, U. Bąk, Dziedzictwo epoki brązu i półwiecza wykopalisk Marka Gedla – uwagi o cmentarzysku w Zbrojewsku, (w:) J. Chochorowski (red.), Profesor Marek Gedl – życie i dzieło (Prace Archeologiczne 68), Kraków: Profil-Archeo, s. 255-287.
 • K. Dzięgielewski, Tracing the onset of the Anthropocene near Cracow, (w:) P. Kołodziejczyk, B. Kwiatkowska-Kopka (red.), Landscapes as impulsion for culture: research, perception & protection. Landscape in the past & forgotten landscapes (Cracow Landscape Monographs 2), Kraków 2016, s. 207-216.
 • K. Dzięgielewski, Zespół osadniczy z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Modlnicy, (w:) K. Dzięgielewski, M. Dzięgielewska, A. Sztyber (red.), Modlnica, stan. 5. Od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza (Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce), Kraków 2015, s. 9-196.
 • K. Dzięgielewski, Hrubieszów, stanowisko 104. Osada z wczesnej epoki żelaza na wschodniej Lubelszczyźnie (Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne – Miniatury 1), Pękowice-Hrubieszów 2013, ss. 112.
 • K. Dzięgielewski, Problemy synchronizacji danych paleoklimatycznych i archeologicznych na przykładzie tzw. wahnięcia subatlantyckiego, (w:) W. Blajer (red.), Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, Kraków 2012, s. 109-119.
 • K. Dzięgielewski, T. Purowski, Uwagi o datowaniu i technikach wykonania celtyckich ozdób szklanych z osady w Podłężu koło Krakowa (stanowisko 17), Przegląd Archeologiczny, t. 59, Wrocław 2011, s. 75-135.
 • K. Dzięgielewski, Moczydła do lnu? Nowa hipoteza dotycząca funkcji jam szczelinowych (Schlitzgruben) z epoki brązu i żelaza, (w:) K. Dzięgielewski, Ł. Oleszczak (red.), Po drugiej stronie... Raporty przyjaciół-archeologów dla Wojtka Cholewy “Jonesa”, Pękowice 2011, s. 101-139.
 • K. Dzięgielewski, Younger phase of the Early Iron Age in Western Małopolska (Little Poland) according to results of excavation in Podłęże, distr. Wieliczka, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 52, Wrocław 2010, s. 153-169.
 • K. Dzięgielewski, M.S. Przybyła, A. Gawlik, Reconsidering migration in Bronze Age Europe: bridging a gap in European mobility?, (w:) K. Dzięgielewski, M.S. Przybyła, A. Gawlik (red.), Migration in Bronze and Early Iron Age Europe (Prace Archeologiczne 63), Kraków 2010, s. 9-35.
 • K. Dzięgielewski, Expansion of the Pomeranian culture in Poland during the Early Iron Age: remarks on the  mechanism and possible causes, (w:) K. Dzięgielewski, M.S. Przybyła, A. Gawlik (red.), Migration in Bronze and Early Iron Age Europe (Prace Archeologiczne 63), Kraków 2010, s. 173-196.
 • K. Dzięgielewski, P. Godlewski, Wschodnie oddziaływania kulturowe na terytorium zachodniej Małopolski we wczesnej  epoce żelaza – źródła i interpretacje, (w:) S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (Collectio Archaeologica Ressoviensis 11), Rzeszów 2009, s. 191-225.
 • K. Dzięgielewski, Grzebienie i zawieszki grzebieniowate z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza i ich związek ze strojem, (w:) J. Chochorowski (red.), Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 2007, s. 153-217.
 • K. Dzięgielewski, Zarys procesów osadniczych kultury pomorskiej w mikroregionach Pradoliny Kaszubskiej i Kępy Oksywskiej, (w:) M. Fudziński, H. Paner (red.), Aktualne problemy kultury pomorskiej, Gdańsk 2005, s. 385-404.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron